Granskningar 2013

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av Bisysslor

Uppföljning och kontroll av ingångna avtal

Granskning av en tillgänglig och ändamålsenlig vård för patienten 

Granskning av systemförvaltning för journalsystemet Cosmic

Granskning av intäktsprocessen inom kollektivtrafiken - Landstinget i Jönköpings län

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa

Landstingets förebyggande arbete avseende mutor och oegentligheter

Delårsrapport 2013

Upphandlingsprocessen, förstudie

Övergripande granskning av IT-driften, förstudie