Om organisationen

Region Jönköpings län deltar i pridetåget med parollen Vi är till för alla.
Region Jönköpings län deltar på prideparaden i Jönköping 2023. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län finns till för alla länets invånare och har två huvuduppdrag: Att erbjuda länets invånare hälso- och sjukvård efter behov och att leda det övergripande utvecklingsarbetet i Jönköpings län. Regionfullmäktige fastställer de övergripande ramarna och regionstyrelsen styr Region Jönköpings län. Regiondirektören leder sedan verksamheten.

Visionen för Region Jönköpings län är: För ett bra liv i en attraktiv region. Målet är att Jönköpings län ska bli bästa platsen att växa upp, leva och åldras på. Jönköpings län består av 13 kommuner och hade strax över 369000 invånare 2022. Jönköpings län är därmed Sveriges sjätte största län. Inom en radie av 35 mil bor 80 procent av Sveriges befolkning.

 

 

Politisk organisation

Regionfullmäktige är länets högsta politiskt beslutande organ och består av 81 ledamöter från 8 partier. Invånarna röstar fram fördelningen i regionvalet. Regionfullmäktige fastställer budget och regionskatten. Regionstyrelsen ska genomföra regionfullmäktiges beslut tillsammans med nämnderna samt kan träda in som krisledningsnämnd vid extraordinär händelse. Det finns tre större nämnder:

 • Nämnd för folkhälsa och sjukvård
 • Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö
 • Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 

Politisk ledning och opposition

Socialdemokraterna, Moderaterna och Vårddemokraterna ingår i den politiska majoritetsledningen. Oppositionen utgörs av Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Den politiska organisationen

Region Jönköpings läns organisation (pdf-fil, 26 kB)

Två huvuduppdrag

Regiondirektören är högsta chef för Region Jönköpings län. Regiondirektören rapporterar till regionstyrelsen och är ytterst ansvarig för att verksamheten fungerar. Region Jönköpings län har två huvuduppdrag i folkhälsa och sjukvård samt regional utveckling. De två större verksamhetsområdena leds i sin tur av hälso- och sjukvårdsdirektören och den regionala utvecklingsdirektören.

Folkhälsa och sjukvård

 • Förebyggande folkhälsoarbete
 • Primärvård och vårdcentraler
 • Tre akutsjukhus och specialistvård
 • Tandvård och munhälsa

Inom folkhälsa och sjukvård finns tre områden med specialistvård på länets tre akutsjukhus: Kirurgisk vård, Medicinsk vård samt Psykiatri, rehabilitering och diagnostik. Specialistvården bedriver även barnhälsovård och kvinnohälsovård på familjecentraler i länets kommuner. Inom primärvården gäller vårdval av vårdcentral. Region Jönköpings län driver Vårdcentralerna Bra liv och det finns privata alternativ som drivs av företag och stiftelser. Folktandvården har det yttersta ansvaret för tandvård i länet och erbjuder specialisttandvård och allmäntandvård. Det finns även privata kliniker inom allmäntandvård för vuxna.

Regional utveckling

 • Nationellt uppdrag om regional utveckling
 • Ska ta fram en regional utvecklingsstrategi för länet
 • Samarbete med länets kommuner och andra samhällsaktörer
 • Kartlägger behov som finns för länets utveckling

Region Jönköpings län arbetar med regional utveckling utifrån sektioner med fokus på hållbar tillväxt, hållbar samhällsbyggnad, kulturutveckling, utbildning samt Smålands musik och teater. Den regionala utvecklingsstrategin utgår från de 17 globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Regional utveckling sker i samarbete med länets 13 kommuner och samverkan med länets aktörer som Länsstyrelsen, Jönköping University, Science Park, utbildningscenter och olika branschorganisationer. Region Jönköpings län är kollektivtrafikmyndighet och Jönköpings Länstrafik (JLT) ansvarar för kollektivtrafiken. All busstrafik, Krösatågen samt alla serviceresor hos Länstrafiken är upphandlad och drivs av trafikbolag.

Stödverksamheter

Utöver de stora verksamhetsområdena finns olika stödverksamheterna som HR-avdelning, ekonomiavdelning, kommunikationsavdelning, IT-centrum samt område Verksamhetsstöd och service, vilket inkluderar fastigheter.

Större mål för verksamheten

 • Ekonomin ska vara i balans
 • Investeringar ska vara egenfinansierade
 • Sveriges bästa offentliga arbetsgivare
 • Socialt, ekologisk och ekonomisk hållbar verksamhet
 • Bäst i landet på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter