Kultur

Bild och form: Gestaltning

En kvinna i blå klänning sitter på huk i ett stenigt landskap.

Bild och form Gestaltning ansvarar för den offentliga konsten inom Region Jönköpings län. De konstnärliga gestaltningarna i regionens lokaler syftar till att skapa attraktiva miljöer för patienter, personal och besökare.

I Region Jönköpings läns lokaler finns cirka 14 000 konstverk. Region Jönköpings län köper kontinuerligt in konst till ny- och ombyggnationer och till befintliga lokaler.

Vår ambition är att hålla en hög konstnärlig nivå i samklang med verksamheternas egna specifika behov. Den konstnärliga gestaltningen i regionens lokaler syftar till att låta patienter anhöriga och arbetstagare i civilsamhället få ta del av aktuell samtidskonst och bidra till en attraktiv miljö. Inköp görs specifikt till aktuella och kommande projekt i vårdmiljö.

Gestaltningsuppdrag

Region Jönköpings län avsätter medel i samband med ny-, om- och tillbyggnad av sina fastigheter för konstnärlig gestaltning. Detta förhållningssätt kan förutom fast gestaltning även omfatta konstnärlig medverkan inom ramen för olika byggprocesser.

Region Jönköpings län strävar efter att följa rekommendationen att en procent ska avsättas till konstnärlig gestaltning. Den offentliga konsten, som alla har tillgång till, är en del av vårt demokratiska samhälle.

Gestaltningsuppdrag

Konstinköp

Inköp görs från en variation av gallerier, konsthallar, konstmässor och föreningar med fokus på samtida professionella verksamma konstnärer, både regionala, nationella och internationella och avser att stödja verksamma konstnärer.

Kunskapsutveckling

Bild och form Gestaltning deltar i diskussioner kring offentlig konst och besöker konferenser som arrangeras av bland annat Statens konstråd, Konstfack, det nationella nätverket för offentliga konstverksamheter och Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers.

Ateljébesök

Vi gör ateljébesök hos konstnärer som är verksamma regionalt för att lära oss mer om konstnärernas arbetsinriktning och för att informera om kommande uppdrag och projekt.