Personlighets- och färdighetstester

Tester

Inom Region Jönköpings län används personlighets- och färdighetstester i rekryteringsprocessen. Resultatet från dessa tester är en del av det bedömningsunderlag som används när vi väljer vilka kandidater som går vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen.

Varför använder vi tester?
Enligt forskning* är personlighets- och färdighetstester en rekryteringsmetod med hög förutsägbarhet (validitet) som kan förutspå hur väl en person kommer att prestera i sitt arbete. Det är också en objektiv metod som vid rekrytering har visat sig främja mångfald i organisationer. Vi använder testerna som ett komplement i rekryteringsprocessen.

Varför sker vissa tester före intervjun?
När vi använder tester före intervjun får vi ett mer objektivt urval med högre träffsäkerhet, eftersom vi får mer information om varje enskild kandidat. Genom testerna vi får mer information bland annat om kandidaternas personligheter och problemlösningsförmågor. Vi kan då göra en samlad bedömning från både testresultat och ansökan när vi beslutar om vilka som går vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen. I en del rekryteringar används även fördjupade tester i ett senare skede i processen.

Vad ska jag tänka på när jag genomför testerna?
Vi rekommenderar att du avsätter tid och sitter ostört när du genomför testerna. Fyll i testerna så sanningsenligt som möjligt. Det gynnar i slutänden dig, eftersom vi då lättare kan se om dina svar matchar kraven som finns i det jobb som du har sökt.

I personlighetstesten kartläggs din personlighet utifrån femfaktormodellen, som är den mest beforskade och empiristiskt understödda teorin för att beskriva personlighet. Femfaktormodellen började utvecklas redan 1930 och har kontinuerligt förfinats och forskats på sedan dess. Personlighetstesten innehåller ett stort antal påståenden. För vart och ett anger du i vilken grad som det stämmer in på dig. De flesta påståendena har nära koppling till arbetssituationer, medan en del har mer koppling till privatlivet. När du genomför personlighetstesten kan vissa av påståendena kännas mindre relevanta för det jobb som du har sökt, men alla påståendena behöver besvaras för att personligheten ska kunna kartläggas.

Vem läser mina testresultat?
Den rekryteringsspecialist eller HR-partner som skickar testerna till dig är utbildad i testverktyget och är den enda har åtkomst till resultatet. Rekryterande chef kommer att få muntlig återkoppling på ditt testresultat. 

Har man rätt att välja att inte genomföra testerna? 
Du kan självklart välja att inte genomföra testerna, men om du inte genomför dem kommer vi att ha svårare att jämföra din profil med andra kandidater som har genomfört testerna. Det kan begränsa dina möjligheter att gå vidare i rekryteringsprocessen.

 

 

* Källor:
1: Schmidt, F E, och Hunter, J E, The validity and utility of selection methods in personnel psychology: practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124, 262-274.
2: Granskningar av Brittish Psychological Society i Storbritannien, Det Norske Veritas i Norge och La Charte (Association des editeurs de tests) i Frankrike.