Personlighets- och färdighetstester

Tester

Inom Region Jönköpings län används personlighets- och färdighetstester i rekryteringsprocessen. Resultatet från dessa tester är en del av det bedömningsunderlag som används när vi väljer vilka kandidater som går vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen.

Varför använder vi tester?
Enligt forskning* är personlighets- och färdighetstester en rekryteringsmetod med hög förutsägbarhet (validitet) som kan förutspå hur väl en person kommer att prestera i sitt arbete. Det är också en objektiv metod som vid rekrytering har visat sig främja mångfald i organisationer. Vi använder testerna som ett komplement i rekryteringsprocessen.

Varför sker vissa tester före intervjun?
När vi använder tester före intervjun får vi ett mer objektivt urval med högre träffsäkerhet, eftersom vi får mer information om varje enskild kandidat. Genom testerna vi får mer information bland annat om kandidaternas personligheter och problemlösningsförmågor. Vi kan då göra en samlad bedömning från både testresultat och ansökan när vi beslutar om vilka som går vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen. I en del rekryteringar används även fördjupade tester i ett senare skede i processen.

Vad ska jag tänka på när jag genomför testet?
Vissa av påståendena kan kännas mindre relevanta för det arbete som du har sökt, men de har en relevant betydelse för processen. Vi rekommenderar att du avsätter tid och sitter ostört när du genomför testerna. Fyll i testerna så sanningsenligt som möjligt. Det gynnar i slutänden dig, eftersom vi då lättare kan se om dina svar matchar kravprofilen.

Vem läser mina testresultat?
Den rekryteringsspecialist eller HR-partner som skickar testet till dig är utbildad i testverktyget och är den enda som tar del av resultatet. Rekryterande chef kommer att få muntlig återkoppling på ditt testresultat. Inga rapporter kommer att lämnas ut, vare sig skriftligt eller via e-post.

Har man rätt att välja att inte genomföra testet? 
Du kan självklart välja att inte genomföra testet, men om du inte genomför det kommer vi att ha svårare att jämföra din profil med andra kandidater som har genomfört testet. Det kan begränsa dina möjligheter att gå vidare i rekryteringsprocessen.

 

 

* Källor:
1: Schmidt, F E, och Hunter, J E, The validity and utility of selection methods in personnel psychology: practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin, 124, 262-274.
2: Granskningar av Brittish Psychological Society i Storbritannien, Det Norske Veritas i Norge och La Charte (Association des editeurs de tests) i Frankrike.