Hur möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård?

Hur möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård?

Illustration över omställningen till nära vård där kommun, region, civilsamhälle och individen själv tillsammans bildar helheten.

Under de senaste decennierna har det gjorts stora framsteg inom den svenska hälso- och sjukvården. Ny teknik, nya mediciner och behandlingsmetoder gör att vi idag lever längre och mår bättre. Många sjukdomar som tidigare var dödliga kan i dag botas eller har övergått till att bli kroniska tillstånd som man kan leva med. Detta innebär att behovet av vård ökar, och att betydligt fler invånare ska dela på samma resurser som hälso- och sjukvården har idag.

För att vi ska kunna möta framtidens behov av hälso- och sjukvård krävs förändrade arbetssätt, samt en omställning där mer av hälso- och sjukvården sker i den så kallade nära vården.

Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den närmsta vården är egenvården, alltså det som du själv, med hjälp av dina nära, och med stöd av kommun och region kan göra för att leva ett hälsosamt liv. Basen för länets hälso- och sjukvård är primärvården, alltså vårdcentral, privat vårdgivare, och den vård och omsorg som ges av kommuner. Specialiserad sjukhusvård finns tillgänglig när den behövs.

Större fokus på dina unika behov och förutsättningar

Den nära vården lägger ett större fokus på dig som individ, dina unika behov och förutsättningar. Det ska bli enklare för dig att främja din hälsa, både förebyggande och om du lever med sjukdom. Du ska även känna till vart du kan vända dig om du behöver rådgivning eller stöd, och vilka verktyg som finns till ditt förfogande. När du är i behov av vård ska denna alltid utformas tillsammans med dig, på ett sätt som passar dig och ditt liv. Du ska kunna vara trygg i att du blir sedd och hörd och att den vård du behöver finns där när du behöver den och på det sätt du behöver.

Bästa möjliga hälsa och en enklare vardag

I Region Jönköpings län pågår ett omfattande omställningsarbete som finns beskrivet i dokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård”, där omställningen till nära vård är en viktig del. Fokus ligger på att än mer stödja dig som invånare vad gäller att leva ett hälsosamt liv, att bli bättre på att möta varje persons unika behov och förutsättningar, att ta tillvara de möjligheter som teknikens utveckling medför, och att säkerställa att bästa möjliga kunskap finns tillgänglig vid varje möte med vården. Inriktningen är att den nära vården ska stå för en större del av den totala hälso- och sjukvården år 2030.

En mer tillgänglig, närmare vård där den enskilda patientens förmåga tillvaratas kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och med bibehållen kvalitet räcka till fler. 

Målet är bästa möjliga jämlika hälsa hos dig som invånare och en enklare vardag där du känner dig trygg med din överenskommelse med hälso-och sjukvården. 

Tillsammans möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård