Nya stambanor

Visionsbild över hur centrala Jönköping ser ut när den nya stambanan är byggd
Foto: White arkitekter

Nya stambanor är en nyckelfråga för utveckling och tillväxt i både Jönköpings län och Sverige. I december 2017 presenterade Sverigeförhandlingen ett förslag på hur Sveriges nya stambanor ska byggas. I den nationella planen för infrastruktur, som beslutades i juni 2022, finns hela systemet med för första gången. I december 2022 gav regeringen ett ändrat uppdrag till Trafikverket, men Region Jönköpings län arbetar för nya stambanor i ett helt system och en snabb byggstart, för att kunna realisera nyttorna med nya stambanor så snart som möjligt.

Många vill åka tåg – kapaciteten en utmaning

Järnvägstrafiken förväntas öka kraftigt framöver och persontrafiken har redan mer än fördubblats på 30 år. Redan idag är kapacitetsutnyttjandet på många järnvägssträckor mycket högt. Detta innebar en hög känslighet för störningar, låga hastigheter och stora punktlighetsproblem för den långväga trafiken, samt svårigheter för de regionala huvudmännen att erhålla kapacitet för önskad trafik. Upp till en tredjedel av långdistanstågen blir idag försenade. Detta undergräver förtroendet för järnvägen som transportmedel och försämrar Sveriges konkurrenskraft. Parallellt med förstärkt underhåll måste ytterligare kapacitet tillföras genom nya stambanor.

Nya stambanor ökar tillgänglighet och stärker arbetsmarknad

Nya stambanor kan även knyta samman storstadsregioner med kortare restider och bidra till regionförstoring med större arbetsmarknadsregioner. Forskning visar att en regions storlek är central för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen och regionförstoring har blivit ett begrepp.

Syftet med en investering i nya stambanor är att skapa en förbättrad tillgänglighet. Järnvägen är alltså medlet att nå målet. Med en förbättrad tillgänglighet ökar också individens möjligheter att välja sysselsättning och livsbana genom ökad tillgång till en större arbetsmarknad. Företagen får ökade möjligheter att rekrytera personal i och med att arbetsmarknaden omfattar fler. Likaså kommer många företag närmare kunderna på de marknader där företagets produkter ska avsättas.

Läs mer på webbplatsen Utveckling.rjl.se (Extern länk) (länk).