Digital infrastruktur

Man i gul skyddsjacka visar upp bredbandskabel
En driftsäker bredbandsinfrastruktur och väl utvecklade e-tjänster är en förutsättning för att Jönköpings län ska vara en attraktiv plats för både invånare och näringsliv. Foto: Johan W Avby

Vårt mål är att Jönköpings län ska präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län och i samråd med andra regionala utvecklingsaktörer satsar vi på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringsstrategi för Region Jönköpings län

Vårt huvudmål är att Jönköpings län är bäst i Sverige på digitalisering. Region Jönköpings län presenterar en strategi för hur digitaliseringen ska bidra till att Jönköpings län är en attraktiv region att besöka, leva, och verka i.

Visionen i den nationella digitaliseringsstrategin är ett hållbart digitaliserat Sverige och det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Den regionala digitaliseringsstrategin knyter an till delmålen i den nationella digitaliseringsstrategin och till våra sex strategier i den Regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län (RUS).

E-hälsa och invånartjänster

Vi satsar på att utveckla e-tjänster och invånartjänster som skapar delaktighet, ökad trygghet och tillgänglighet för invånarna i vårt län. Det handlar till exempel om E-hälsotjänster som frigör resurser inom vården genom att ta tillvara på invånarens möjlighet till självservice och erbjuda alternativa eller kompletterande vård- och behandlingsformer. Exempel på e-hälsotjänster är:

  • Journal via nätet
  • Webbtidbokning
  • 1177 Vårdguiden
  • Stöd och behandling via Internet

Bredbandsutbyggnad

En driftsäker bredbandsinfrastruktur med snabb uppkoppling är en förutsättning för att Jönköpings län ska vara en attraktiv plats för både invånare och näringsliv.

Alla län har bredbandskoordinatorer utsedda av regeringen. Bredbandskoordinatorn för Jönköpings län är placerad hos oss och ska under perioden 2015–2025 arbeta för bredbandsutbyggnad i Jönköpings län, men också för länsöverskridande samarbeten.