Samverkansnämnd

Samverkansnämnden är en gemensam nämnd med representanter från Region Östergötland, Region Kalmar län och Region Jönköpings län och med placering i Region Östergötland.

Nämnden, som är underställd regionfullmäktige, är en politisk nämnd med egen beslutanderätt i regionsjukvårdsfrågor.

Samverkansnämnden beslutar om vilken sjukvård inom de regiongemensamma sjukvårdsområdena som ska samordnas inom sydöstra sjukvårdsregionen. De beslutar även till vilken enhet den ska samordnas. 

Nämnden får besluta att viss regionsjukvård ska bedrivas vid enhet utanför regionen. Nämnden har också beslutanderätt över fördelning av tilldelad budget från respektive region för regiongemensam verksamhet.

Nämnden sammanträder fyra gånger per år.