Kultur

Traditioner och kulturarv

Människor i folkdräkt
Hemslöjden arbetar med kulturarvet på olika sätt.

Verksamheten ska ta tillvara och utveckla hemslöjdens material- och teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet.

Immateriellt kulturarv

Sverige undertecknade år 2011 Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Immateriella kulturarv är det som vi inte fysiskt kan ta på – traditioner som lever och överförs mellan människor, handens och kroppens kunskaper, erfarenheter och kreativa uttryckssätt. Det kan vara olika former av hantverk, ritualer, musik, eller berättelser, sådant som upprepas och förändras. Handlingsburen kunskap är ett begrepp som dels används för att beskriva kunskapsöverföring som är knuten till praktiskt utövande av till exempel hantverk och hemslöjd men också själva kunskapen i sig.

Hemslöjden arbetar med immateriella kulturarv som är knutna till handens görande och kunskap om material, teknik och funktion i tradition och utveckling.

Folkdräkt

Folkdräkter utgör en viktig del av vårt kulturarv. De är symboler för lokala och nationella identiteter och för kontakten med det förflutna, bland annat genom traditioner och högtider. Dräkterna beskriver oss som individer, de ger signaler som ett slags språk och är ett sätt att synliggöra rötter och identitet. Samtidigt som de förmedlar intressant kulturhistoria och gamla hantverkstraditioner. 

I Jönköpings län har vi under senare år genomfört ett antal aktiviteter i syfte att öka intresset för och stärka traditionen kring folkdräkt. 2015 och 2016 anordnades folkdräktsmarknader på Jönköpings läns museum, en slags secondhandmarknad för folkdräkter, där flera dräkter bytte ägare. Dessa fysiska marknader resulterade i en digital folkdräktsmarknad som årligen besöks av många från hela världen.

folkdräktsmarknad.se (Extern länk)

Under senare år har vi fortsatt att stötta Dräktnyckel, ett projekt som visar hur dräkterna ser ut från fler platser än vårt län. Idag hittar du information där om dräkterna i Jönköpings län, men även från fler delar av Sverige. Vår förhoppning är att denna sida på sikt ska kunna visa en så heltäckande bild som möjligt av dräkter från hela landet. Att kunna hitta och identifiera sin dräkt tror vi bidrar till ett levande kulturarv.

Dräktnyckel (Extern länk)