Forskning, lärande och utveckling

Forskare i verksamheten
Foto: Johan W Avby

Forsknings- och utvecklingsarbete är en nyckelfråga för Region Jönköpings län och viktigt för att möta behov i framtidens hälso- och sjukvård. Vårt mål är att förbättra hälsa och livskvalitet för länets invånare genom kunskap, kompetens och lärande.

Forskning

Ett bra klimat för forskning – det är en strategisk satsning för Region Jönköpings län sedan flera decennier. Genom forskarmånader och annat stöd uppmuntras våra medarbetare inom olika yrken till forskning i sin kliniska vardag.

Målet är att vara en lärande organisation som bejakar nyfikenhet och att förbättra förutsättningarna för hälsa och vård i länet. Forskningsresultaten ska komma patienten tillgodo inom rimlig tid, vilket gynnar länets befolkning.

Utveckling

I Region Jönköpings län har kundorientering och ständiga förbättringar varit en del i värdegrunden sedan många år och flera av våra verksamheter har utsetts till föredömen. Alla våra medarbetare är engagerade i uppgiften att göra ett bra arbete ännu bättre. Varje dag.  

Tydligast möter invånarna detta i vårt arbete med patientsäkerhet. Region Jönköpings län ska vara i världsklass när det gäller patientsäkerhet. Varje patient ska känna en trygghet och tillit i att man på bästa sätt samarbetar och samverkar i vårdkedjan.

Vi är också ledande i utvecklingen av metoder för praktisk användning av kvalitetsregister och ansvariga för flera nationella kvalitetsregister.

Vi har också många exempel på kvalitets- och förbättringsarbeten som fått både nationell och internationell uppmärksamhet.