Vad är och när behandlas personuppgifter?

Det finns ett par frågor som alltid berörs oavsett personuppgiftsbehandling.

Vad är en personuppgift?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet är personuppgifter. Exempel på personuppgifter kan vara personnamn, personnummer, e-postadress och postadress. Likaså är foton och ljudupptagningar på individer som behandlas i dator personuppgifter även om inga namn nämns, liksom elektroniska identiteter; exempelvis ip-nummer.

Vad är en behandling?

Med behandling menas alla åtgärder som kan vidtas beträffande personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller inte. Exempel på behandling är insamling, registrering, organisering, strukturering, arkivering, lagring, bearbetning, överföring och radering.