Revisorer och revisionskontor

Regionrevisionen består av åtta förtroendevalda revisorer.

Lekmannarevisorer

I de bolag som Region Jönköpings län äger finns också så kallade lekmannarevisorer valda. Lekmannarevisorernas uppdrag är att granska om företaget arbetar i enlighet med regionens avsikt och mål, om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig intern kontroll. De har inte i uppdrag att granska räkenskaperna. 

Lekmannarevisor i:

  • ALMI Företagspartner Jönköping AB är Barbro Liljedahl
  • Bostadsbyggen AB är Marianne Ericsson
  • TvNo Textilservice AB är Maria Lundblom Bäckström
  • RJL Älghunden 4 AB är Thomas Werthén 
  • RJL tågdepån Nässjö AB är Magnus Hellström
  • Smålands turism AB är Mats Hoppe 
  • Jönköpings Airport AB är Thomas Werthén  

Revisorer i stiftelser

Revisor i stiftelser med Region Jönköpings län som huvudman:

  •  Stiftelsen Braheskolan är Marianne Ericsson
  •  Jönköpings läns museum är Per Hansson 
  •  Smålands konstarkiv är Mats Hoppe

Revisionskontoret

Revisionskontoret är revisorernas administrativa resurs.

Revisionskontoret arbetar med bland annat planering, styrning, uppföljning, utvärdering av granskningsarbetet samt upphandling av revisionstjänster.

Revisionskontoret utför i mindre omfattning egna granskningar.

Samverkan

Regionrevisionen är medlem i STAREV som är ett samarbetsorgan för förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner med egna revisionskontor.

Övriga samarbetsparter i revisionsarbetet är enheten för revisionsfrågor inom Sveriges Kommuner och Regioner.