Dataskydd - så behandlar vi dina personuppgifter

Hanteringen av personuppgifter styrs av flera lagar. På den här sidan kan du läsa om Region Jönköpings läns personuppgiftshantering, vem som ansvarar över hanteringen och var du kan vända dig om du är missnöjd med hanteringen av dina personuppgifter

Alla organisationer som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsskyddsförordningen General data protection reglation, GDPR. Dataskyddsförordningen är en EU-rättslig förordning som reglerar hur personuppgifter får behandlas. Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Laglig grund

För att personuppgifter ska få behandlas enligt dataskyddsförordningen ska det finnas en laglig grund för behandlingen och det ska vara enkelt för den registrerade (det vill säga den person vars personuppgifter behandlas) att få information om vilka uppgifter som behandlas och varför.

  • Organisationer som behandlar personuppgifterna ska även följa de grundläggande principerna i dataskyddsförordningen.
  • En organisation får enbart samla in personuppgifter för specifika och särskilt angivna ändamål.
  • Organisationen får inte behandla fler uppgifter än vad som behövs för ändamålen eller under längre tid än vad som krävs.
  • Organisationen ska se till att personuppgifterna är korrekta och måste skydda dem så att personuppgifterna inte förstörs, går förlorade eller att en obehörig part tar del av dem.

Vem är ansvarig över att mina personuppgifter hanteras rätt? 

Inom Region Jönköpings län är varje nämnd och styrelse personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som sker inom respektive verksamhet.

Personuppgiftsansvariga är

  • regionstyrelsen
  • nämnden för folkhälsa- och sjukvård
  • nämnden för trafik och infrastruktur
  • nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
  • patientnämnden
  • samtliga med organisationsnummer 232100-0057.

Kontakta Region Jönköpings län

Offentlighetsprincipen och allmäna handlingar

Region Jönköpings län omfattas av offentlighetsprincipen, vilket bland annat innebär att meddelanden som skickas till Region Jönköpings län normalt blir allmänna handlingar. Region Jönköpings län är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, såvida inte uppgifterna omfattas av sekretess. Reglerna om allmänna handlingars offentlighet och arkivregler kan även innebära begränsningar i vissa av dina rättigheter avseende dina personuppgifter. Mer information om allmäna handlingar finns hos diariet.  

Region Jönköpings läns diarium

Klagomål

Om du är missnöjd med Region Jönköpings läns behandling av dina personuppgifter kan du skicka in ett klagomål till oss.

Kontakta oss och skicka in ett klagomål

Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att Region Jönköpings län har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. 

Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se (Extern länk)