Personuppgifter och dataskyddsombud

De personuppgifter vi samlar in behandlar vi för att uppfylla kraven i lagarna eller för att erbjuda en tjänst. Ibland behöver vi ha ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter. Ett samtycke kan du alltid återkalla om du ändrar dig.

Personuppgifter är information som kan kopplas till din person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel telefonnummer. Även bilder där du tydligt kan urskiljas på bilden är en form av personuppgift.

Region Jönköpings län omfattas av Offentlighetsprincipen vilket betyder att meddelanden som kommit in till oss blir allmänna handlingar. Det kan till exempel vara brev, e-post och direktmeddelanden på sociala medier. Allmänna offentliga handlingar lämnas ut på begäran efter sekretessprövning enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Behandling av insamlade personuppgifter

De personuppgifter som samlas in hanteras och lagras i olika system inom Region Jönköpings län. I vissa fall tar vi hjälp av leverantörer för våra IT-system. Dessa leverantörer får endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner. De är även skyldiga att vidta säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samma utsträckning som vi gör.

Lagringstid

Region Jönköpings län sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för ändamålet med behandlingen eller för att följa krav i lag eller förordning, enligt tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som är under behandling hos Region Jönköpings län. 

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att vända dig till Region Jönköpings län och be att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan också komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga och har begärt rättelse kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

I vissa fall har du även rätt att få dina uppgifter raderade.

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats(Extern länk)

Om Region Jönköpings län behandlar dina personuppgifter med stöd av ett samtycke eller för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll.

Du har i vissa fall rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Återkalla samtycke

Har du lämnat samtycke till att vi ska lagra och behandla dina personuppgifter? Om du senare ångrar dig har du rätt att återkalla ditt samtycke. Kontakta den avdelning som du lämnat samtycket till eller vänd dig till Kontaktcenter på Region Jönköping län, så får du hjälp att hitta rätt. 

Klagomål

Om du anser att Region Jönköpings län behandlar dina personuppgifter i strid mot dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndighetens webbplats(Extern länk)

Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är den nämnd/styrelse inom Region Jönköpings län som ansvarar för verksamheten.

Om du har frågor eller synpunkter kring vår behandling av personuppgifter eller om denna integritetsinformation vänligen kontakta Region Jönköpings län.