Arbetsplatser

Hälso- och sjukvårdsfarmaci som arbetsplats

En kvinna hanterar läkemedel vid hyllor med ´läkemedel. I bilden är ett citat från en kund inlagt: "Ni är guld värda - det hade inte gått utan er!".
Vi är stolta över att kunna anpassa vårt arbetssätt efter vårdens önskemål och att efterfrågan på vår kompetens ökar. Foto: Ulf Lindberg

Hur läkemedel används och köps in är alltid en aktuell fråga ur många perspektiv. I detta har område hälso- och sjukvårdsfarmaci en viktig roll.

Vårt uppdrag

Vi stödjer Region Jönköpings län till en evidensbaserad, säker, jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning samt en rationell och säker läkemedelsförsörjning.

Medarbetare och organisation

 • Hälso- och sjukvårdsfarmaci är ett område, inom Verksamhetsstöd och service.
 • Vi är 50-talet medarbetare. 
 • Vi är apotekare, receptarier, apotekstekniker, apoteksassistenter teamledare och chefer.
 • Vi finns i Eksjö, Jönköping och Värnamo på de tre sjukhusen och vi har fyra enheter:

  Klinisk farmaci som stödjer Region Jönköpings läns verksamheter genom utbildning och information samt genom kliniskt farmaceutiskt stöd inom fem områden: patientsäkerhet, äldre, läkemedelsdistribution, IT samt dyra läkemedel.

  Arbetet sker kliniskt genom medverkan i läkemedelsavstämning, läkemedelsgenomgångar och läkemedelsinformation till enskilda patienter i öppen- och sluten vård. Dessutom medverkar vi i lokala och länsövergripande arbeten med kliniskt kunskapsstöd, läkemedelsmallar i Cosmic, rutiner för säker läkemedelshantering, kostnadsuppföljning kring läkemedel, utbildningar för patienter och vårdpersonal.

  Läkemedelsförsörjning som orderbereder och levererar läkemedelsbeställningar till länets tre sjukhus. På drygt 70 vårdenheter är konceptet läkemedelsservice infört. På dessa enheter sköter sjukhusapotekets medarbetare beställning och inplockning av basläkemedel.

  Avdelningsfarmaci som stöttar sjuksköterskor på vårdavdelningar i läkemedelshantering genom till exempel läkemedelsavstämningar, iordningsställande av dosetter och anskaffning av läkemedel.

  Tillverkning som bereder cytostatika inför cellgiftsbehandlingar samt sterila beredningar.

Kompetens vi söker

Vi annonserar när behov uppstår.

Så involverar och motiverar vi våra medarbetare

 • Vi skapar delaktighet genom arbetsplatsträffar där medarbetarna ges möjlighet att arbeta med förbättring av våra processer.
 • Vi jobbar med ständiga förbättringar med hjälp av arbete i processgrupper. Vi testar i liten skala och utvärderar.

Så skapar vi värde för våra kunder

 • Vi bidrar med farmaceutiska resurser och kunskap i Region Jönköpings läns olika läkemedels- och vårdprocesser.
 • Vårt fokus är patientsäkerhet och rationell läkemedelsförsörjning.

Det här är vi stolta över

 • Vi var det första sjukhusapoteket i Sverige att drivas i regionens regi.
 • Det är en ökad efterfrågan på vår kompetens i vården.
 • Vi anpassar vårt arbetssätt efter vårdens önskemål.

Det här gör vi under ett år

 • Vi levererar läkemedel till alla kliniker på våra tre sjukhus.
 • Vi beställer och plockar in läkemedel i merparten av sjukhusens läkemedelsförråd.
 • Vi optimerar läkemedelssortimentet.
 • Vi arbetar med farmaceutiskt dagligt stöd på flera kliniker.
 • Vi utför läkemedelsgenomgångar och läkemedelsavstämningar.
 • Vi bidrar med farmaceutisk kompetens i Region Jönköpings läns IT-stöd som rör läkemedel.
 • Vi utbildar läkare och sjuksköterskor i läkemedelshantering och läkemedelsanvändning.
 • Vi bereder cytostatika och sterila läkemedel.

 

Övergripande om Verksamhetsstöd och service som arbetsplats