Hållbar utveckling

Pojke leker med ett dockskåp i trä.
Foto: Johan W Avby

Varje dag, året om, inom alla Region Jönköpings läns verksamheter, arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling – både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Med tydliga mål och åtgärder kan vi tillsammans skapa en hållbar framtid – både för oss och för kommande generationer.

Sambandet mellan sociala förhållanden, ekonomiska villkor och miljöhänsyn är tydligt. Det präglar de framtagna målen i vårt hållbarhetsprogram. Och det är ett viktigt arbete, som gör att vi blir en attraktiv region, både för våra medarbetare och för våra invånare.

Vi bidrar till Agenda 2030

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är en viktig utgångspunkt för Region Jönköpings läns arbete med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det handlar till exempel om ett strukturerat miljöarbete, en jämlik verksamhet, ett hållbart arbetsliv, hållbar regional utveckling samt en god ekonomisk hushållning och kostnadseffektivitet.

Vi hållbarhetsredovisar

Vill du veta vilka insatser vi gör för att bidra till en hållbar utveckling och hur det går? Det kan du läsa i vår hållbarhetsredovisning. Där kan du också jämföra hur vi ligger till i förhållande till andra organisationer. 

Hållbarhetsredovisningen följer Global Reporting Initiative, GRI, som är den internationellt mest etablerade redovisningsstandarden för hållbarhetsredovisningar.

Nationell jämförelse av vårt miljöarbete

Vi är en av få regioner som har hela sin verksamhet certifierad enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001. Miljöcertifieringen innebär bland annat krav på att vi ständigt ska förbättra och utveckla vårt miljöarbete.

I jämförelse med övriga regioner i Sverige har Region Jönköpings län låg energianvändning i våra lokaler per kvadratmeter lokalyta. Även när det gäller ekologiska och svenska livsmedel har Region Jönköpings län en hög placering bland Sveriges regioner. Våra invånare ger oss även bland de högsta betygen när det gäller förtroende för sjukvården som helhet i regionen och att vården ges på lika villkor. Vi ligger också i topp när det gäller soliditeten i vår ekonomi.

Vi ligger även bättre till än genomsnittet när det gäller antalet antibiotikarecept som skrivs ut per 1000 invånare och när det gäller att rena utsläpp av lustgas. Vi ligger under riksgenomsnittet i andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken. Det beror på att delar av järnvägsnätet som trafikeras i länet inte är elektrifierat. På dessa sträckor används tåg med dieselmotorer vilka i dagsläget körs med en lägre andel förnybara drivmedel. All busstrafik körs med förnybara drivmedel.

Självklart strävar vi alltid efter att hitta nya lösningar och arbetssätt som gör att vi i slutändan begränsar inverkan på miljön både i länet och runt omkring oss.

Tillsammans för större genomslagskraft

Tillsammans får vi större genomslagskraft! Därför samarbetar vi med olika aktörer både i länet och nationellt för att skapa en hållbar utveckling. 

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland är en del av Region Jönköpings län. De arbetar för en omställning av energisystemet i Jönköpings län genom att främja energieffektivitet och förnybar energi på lokal och regional nivå. Verksamheten bedrivs inom samverkans- och utvecklingssatsningar på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

Energikontor Norra Småland (Extern länk)

Klimatrådet

Klimatrådet i Jönköpings län är en samordnande och pådrivande kraft i arbetet med att förverkliga länets vision om att bli ett klimatsmart plusenergilän år 2045. Vi deltar aktivt i Klimatrådet genom flera åtgärder som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser, öka produktionen av förnybar energi samt att anpassa oss till ett förändrat klimat.

Klimatrådet (Extern länk)

Luftvårdsförbundet

Jönköpings läns luftvårdsförbund är en ideell förening som ansvarar för regelbundna mätningar av nedfall och effekter av försurande luftföroreningar i länet. Förbundet arbetar för att åtgärder som förbättrar luftkvaliteten genomförs och att luftvårdsinsatserna i Sverige samordnas.

Region Jönköpings län är medlem, medfinansiär och sitter med i styrelsen. På så sätt värnar vi om den gemensamma luftmiljön.

Luftvårdsförbundet (Extern länk)

Vätternvårdsförbundet

Vätternvårdsförbundet arbetar med att bevara Vätterns unika egenart. De samordnar åtgärder, övervakningsprogram och forskning i och omkring Vättern samt bevakar olika intressen som kan påverka sjön.

Region Jönköpings län är medlem, medfinansiär och sitter med i styrelsen.

Vätternvårdsförbundet (Extern länk)

Jönköping Qom Ut

Jönköping Qom Ut är en ideell förening som arbetar för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, lika värde och lika rättigheter. Qom Ut arrangerar bland annat den årliga Pride-festivalen i Jönköping. Vi stödjer Qom Uts arbete och är representerade i styrelsen genom adjungering.

Qom Ut (Extern länk)