Delägda bolag

Två personer i samtal vid en dator
Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län är delägare i ett flertal bolag. I fyra bolag är Region Jönköpings läns ägarandel 49% eller mer: Almi Företagspartner i Jönköping, Bostadsbyggen i Jönköping AB, Smålands Turism och TvNo Textilservice AB.

Almi Företagspartner

Det övergripande målet för Almi Företagspartner är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag, samt stimulera nyskapande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv.

ALMI Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 19 dotterbolag.

Dotterbolaget för Jönköpings län ägs av staten med 51 procent och Region Jönköpings län med 49 procent. De två parterna bidrar årligen med driftmedel som står i proportion till ägarandelarna.

Bostadsbyggen i Jönköping AB

Bolaget bedriver fastighetsförvaltning. Bostadsbyggen i Jönköping AB ägs till hälften av Riksbyggen ekonomisk förening och till andra hälften av Region Jönköpings län.

Smålands Turism

Turism och besöksnäring är en växande näringsgren. Satsningar på upplevelse- och besöksnäring bidrar till livskvalitet för boenden i regionen men även för att skapa en ökad attraktivitet för vistelser i regionen.

Smålands Turism AB ägs av Region Jönköpings län med 50 procent och Jönköpings läns tretton kommuner med resterande 50 procent.

TvNo Textilservice AB

TvNo Textilservice AB har cirka 100 anställda och bedriver tvätteri- och textiluthyrningsverksamhet. De flesta kunderna finns i vårdsektorn i Jönköpings och Östergötlands län. Region Jönköpings län äger 49 procent av verksamheten.

Jönköping Airport

Jönköping Airport utgör en viktig samhällsfunktion, genom att hantera allt från organtransporter, ambulansflyg och brandflyg till militärtransporter och polisens helikoptrar. Jönköping Airport är dessutom utsedd till temporär beredskapsflygplats samt en av landets fem karantänsflygplatser. Verksamheten består av tre verksamhetsområden. Reguljärtrafik, chartertrafik och fraktflyg. 

Jönköping Airport AB som ägs 50 procent av Jönköpings kommun och 50 procent Region Jönköpings län, driver och utvecklar flygplatsen i Jönköping.