ST-läkare

Vi vill ge dig en gedigen utbildning på din väg till specialist.

Målsättning för ST i Region Jönköpings län

  • En specialiseringstjänstgöring som baseras på en tydlig utbildningsstruktur och som ger effektiva förutsättningar att nå specialistkompetens enligt Socialstyrelsens föreskrifter.
  • God kvalitet i utbildningen av ST-läkare, i syfte att upprätthålla bästa möjliga hälso- och sjukvård.
  • Att förbli en i landet attraktiv sjukvårdsregion så att merparten av utbildade specialister stannar kvar och verkar i samt deltar i den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län.

För dig som ska göra BT som inledande del av din ST?

Du som är utbildad och har legitimation från EU/EES-land eller tredjeland och behöver göra BT som inledande del av ST. Se mer information:

BT-läkare

ST-studierrektorsorganisation

Futurum är regionens länsgemensamma organisation för utbildning och forskning samt kunskapsstöd. Futurum leds av verksamhetschef som ingår i sjukvårdens ledningsgrupp.

ST-studierektorsorganisationen består av kliniskt verksamma och erfarna specialister. ST- studierektorn har ett regionövergripande ansvar för det pedagogiska innehållet i ST tjänstgöringen oavsett på vilken ort man tjänstgör. För vissa specialiteter samordnas ST-studierektorsfunktionen med närliggande regioner. Inom ST-studierektorsorganisationen kommer det även finnas BT-studierektor.

Övergripande ST studierektor med tillhörande utbildningsadministrativ funktion leder regionens ST studierektorsarbete via Futurum.

Forskning under ST

Region Jönköpings län kan också erbjuda forskning genom Futurum. Futurums uppdrag är att ge medarbetare i olika professioner möjlighet att bedriva klinisk patientnära forskning. Vi har även ett nära samarbete med Universitetssjukhuset i Linköping.

I ST-ab kursen stödjs samtliga ST läkare att inhämta delmål relaterat till skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer och kvalitets- och utvecklingsarbete.

Ett särskilt koncept för forskar-ST inom allmänmedicin finns. 

Erfarna handledare

Som ST-läkare får du stöd med handledarskap genom erfarna specialister och våra studierektorer. ST- studierektorsorganisationen i a- och b- delmål (ST-ab) innefattar handledarutbildning där ST läkare och handledare genomför utbildningen tillsammans.

ST-koncept och verksamhetslokala riktlinjer för ST

I ST-konceptet beskrivs organisation och struktur för ST inom RJL. ST-konceptet är ett styrande och vägledande dokument som är beslutat i Region Jönköpings län Ledning. I de verksamhetslokala riktlinjerna beskrivs hur ST är utformat för respektive specialitet. Dessa är utformade av ST-studierektor och berörda verksamhetschefer.

Balans och stabilitet

Långsiktig planering och god ekonomi ger regionen balans och stabilitet. Det ger utrymme för konkurrenskraftiga löner och god arbetsmiljö. Ett bra liv ska även gälla på jobbet.

Ansökan till ST i Region Jönköpings län

ST läkare anställs och rekryteras via respektive verksamhet. Är du intresserad att göra ST i Region Jönköpings län se vår Platsbank. Har du frågor är du välkommen att kontakta respektive verksamhet eller studierektorsorganisationen. Kontaktuppgifter, se högerspalten.