Kultur

Nätverk för bibliotekspersonal

Biblioteksutvecklings primära målgrupp är personalen vid folkbiblioteken i Jönköpings län, där bibliotekscheferna är de främsta dialog- och samarbetsparterna.

Biblioteksutveckling möjliggör, leder och samordnar flera nätverk för bibliotekspersonal. Ett bibliotekschefsnätverk är en förutsättning för samverkan i länet och angeläget också eftersom folkbiblioteken ingår i ett nationellt bibliotekslandskap. För medarbetare på folkbiblioteken finns nätverk kopplade till pågående utvecklingsprocesser inom fokusområdena Biblioteken i samhället, Digital delaktighet och kompetens och Läsfrämjande, berättelser och bildning.

Det övergripande syftet med nätverken är att dela kunskap och erfarenheter där gemensam reflektion, samtal och lärande bidrar till att stärka och utveckla profession och verksamhet. 
Därför är en viktig utgångspunkt för de medverkande att förankra hos sin chef och se på nätverken som en kompetensutvecklingsinsats och avsätta tid före, under och efter nätverksträffarna. I nätverken träffas man kontinuerligt under en längre tid och varje nätverk bestämmer sin mötesstruktur och agenda.

Vill du läsa mera om organiserade professionella nätverk så kan vi tipsa om Nätverk för lärande och utveckling. (Extern länk)
Här beskrivs bland annat nätverkets möjligheter: lärande, spaning och avstämning, kontakter, stöd, påverkan och utveckling, samverkan mellan organisationer och kontinuitet.

Nätverk 2024

I vårt kalendarium kan du se datum för kommande nätverksträffar.

Bibliotekschefer
I Bibliotekschefsnätverket ingår kommunernas bibliotekschefer, det vill säga den person som företräder kommunens folkbibliotek och har mandat att fatta beslut, samt Biblioteksutvecklings enhetschef. Biblioteksutvecklings utvecklare ingår i nätverket utifrån relevanta frågor.

Bibliotekscheferna har tillsammans formulerat syftet: Vi vill dela kunskap, hitta samverkansmöjligheter och tillsammans driva biblioteksutveckling på folkbiblioteken i Jönköpings län med biblioteksplanerna som grund och med användaren i fokus.
Kontakt: Johanna Billvén

Barns delaktighet och inflytande
Nätverket är för personal på folkbibliotek, som har ett pågående utvecklingsarbete med att hitta metoder, skapa rutiner och strukturer för barns delaktighet och inflytande i verksamheten. De medverkande i nätverket lyfter olika dilemman och utmaningar som kan finnas i ett barnrättsarbete på folkbibliotek, kunskapar, testar olika metoder och utbyter erfarenheter med varandra.
Kontakt: Lena Jonsson

Digital transformation
Nätverket för digital transformation är till för personal i länet som utforskar vad den digitala omställningen betyder för folkbiblioteken. Deltagarna har genomfört kursen Att leda bibliotekens digitala transformation. I nätverket behandlar vi frågor som rör bland annat digital delaktighet, medie- och informationskunnighet (MIK) och digitalt berättande.
Kontakt: Linn Holmstedt

Samverkan folkbibliotek och socialtjänst
Nätverket är för personal på folkbibliotek som vill utforska hur samverkan mellan folkbibliotek och socialtjänst kan utvecklas lokalt. Nätverket delar erfarenheter och kunskapar tillsammans. Nätverket arbetar bland annat med att ta fram temaboklistor för socialtjänstpersonal och fungerar som referensgrupp för bibliotekarie, som föreslår bokurval till bokpaket i Letterbox Club Sverige. Nätverket har regelbundet träffar med nätverket familjehemsvård i Jönköpings län.
Kontakt: Lena Jonsson

Språklust
Nätverket är för personal på folkbibliotek som arbetar med små barns språk- och läsutveckling. De medverkande samverkar med den lokala familjecentralen, bland annat genom föräldrastödjande insatser i grupp. Nätverket fungerar som referensgrupp i framtagandet av olika material som används i hela länets Språklust-arbete. Vid behov tillsätts arbetsgrupper. Nätverket delar erfarenheter och kunskapar tillsammans kring alla delar av Språklust.
Kontakt: Lena Jonsson

Prioriterade grupper
Nätverket samlar personal från länets folkbibliotek, som arbetar med utveckling av biblioteksverksamhet i syfte att främja och skapa förutsättningar för de prioriterade grupperna; personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska. Tillsammans delar nätverket erfarenheter, utforskar och utformar insatser för att öka det egna lärandet samt inspirera till samverkan och stöd för lokal verksamhetsutveckling.
Kontakt: Annhild Ottosson