Att vara medarbetare

Tre glada medarbetare
Foto: Elin Carlholt

Att vara medarbetare i regionen ska ge möjlighet till engagemang och lärande. En bra verksamhet behöver engagerade och kompetenta medarbetare. Medarbetare som trivs och arbetar för bästa möjliga resultat tillsammans med arbetskamrater och chefer.

För att regionens vision och mål ska bli verklighet behöver var och en handlingsfrihet och möjlighet att tänka nytt inom givna mål och tillgängliga resurser.

Vi vill ge dagens och morgondagens medarbetare goda förutsättningar att möta invånarnas behov, att utveckla verksamheten och att vara med och skapa en god arbetsmiljö. Alla ska ha tillgång till stöd, inspiration och utveckling i sina olika roller och med sina olika uppgifter.

Ett framgångsrikt medarbetarskap vilar på regionens grundläggande värderingar. Medarbetarskapet bygger på ett välfungerande samarbete mellan arbetskamrater och chefer.

Arbetsmiljön påverkas av hur vi bemöter varandra och det är allas gemensamma ansvar att bidra till en god arbetsmiljö och en god kommunikation. Ett öppet arbetsklimat, att vara sedd och få uppskattning ger kraft och energi.

Som medarbetare i verksamheten:

 • utgår du i ditt arbete från invånarnas behov, förväntningar och önskemål.
 • deltar du i arbetet med verksamhetsplanering, mål och handlingsplaner.
 • bidrar du till att verksamhetens mål uppnås och till att kvaliteten utvecklas.
 • använder och utvecklar du din kompetens så att verksamheten är effektiv och ständigt förbättras.
 • bidrar du till ett öppet arbetsklimat och ett välfungerande samarbete med arbetskamrater, kollegor och chefer.
 • bidrar du till en god och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Allas delaktighet – grundläggande värdering

En förutsättning för en framgångsrik organisation är att varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en behöver därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de medel som krävs samt kunskap om hur resultat ska uppnås.

Kundorientering – grundläggande värdering

En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa värde för dem som den finns till för – kunderna. En vägledande utgångspunkt för medarbetares användning av sin förbättringskraft är att utgå från och tillvarata kunders uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och förväntningar.

Som medarbetare:

 • skapar du förtroende och tillit genom att vara tillgänglig, lyssna och alltid visa ett gott bemötande.

Utveckla och tänka nytt

För att utveckla och utvecklas är det viktigt att våga tänka i nya banor och vara lyhörd för idéer och förslag från kunder, medarbetare och chefer inom och utanför den egna arbetsplatsen. Regionen uppmuntrar initiativkraft och kreativitet.

I regionen arbetar vi med ständig förbättring och utveckling. En förutsättning för detta är medarbetare som vill och ges möjligheter att komma med förslag på och genomföra förbättringar. Det ska vara naturligt för medarbetare att påtala och rapportera avvikelser.

Som medarbetare:

 • delar du med dig av din kunskap och dina erfarenheter. Du tar också del av andras kunskaper och erfarenheter för att stimulera lärande, kreativitet och nytänkande.

Likabehandling och mångfald

Alla har ett ansvar att medverka till att alla behandlas lika.  Du vågar bry dig och agerar om du upptäcker diskriminering, kränkningar eller trakasserier.

Som medarbetare

 • bemöter du andra med vänlighet och respekt.

I regionen gäller nolltolerans mot diskriminering, kränkningar och trakasserier.

Medarbetarsamtal

Syftet med medarbetarsamtalet är att skapa delaktighet och engagemang för att förbättra regionens verksamhet. Samtalet, som genomförs minst en gång om året, ger möjligheter att uppmärksamma och ta tillvara intresse, vilja och kunskaper. Kompetensutveckling är en viktig del i medarbetarsamtalet. Chefen ansvarar för att förutsättningar finns för kompetensutveckling och att en kompetensutvecklingsplan upprättas.

Som medarbetare

 • förbereder du dig och använder du medarbetarsamtalet till att ge och få återkoppling, planera och komma överens om mål, värderingar, arbetsuppgifter, kompetensutveckling, trivsel och utveckling av den egna rollen.

Lönesamtal

Lönesamtalet kan genomföras vid ett särskilt tillfälle eller i samband med ett medarbetarsamtal. Det ska tydligt framgå när lönesamtal börjar och slutar. Samtalet fokuserar på arbetsprestationer, lön och löneutveckling utifrån lönekriterierna.

I lönesamtalet får medarbetaren återkoppling på prestationer och resultat från ansvarig chef. Samtalet ger möjlighet att planera och komma överens om vad som kan utvecklas och förbättras i arbetet.

Som medarbetare

 • använder du lönesamtalet till att tala om dina prestationer och resultat för att skapa en tydlighet om din lön och löneutveckling.

Arbetsplatsträffar och samverkansgrupper

Arbetsplatsträffar är en samverkansform som ger möjligheter för alla att vara delaktiga i planering och utveckling.

Arbetsplatsträffar är en grund för engagemang och ett gott arbetsklimat. Målet är att alla som har sitt huvudsakliga arbete förlagt till arbetsplatsen ska delta. I det fall det inte är möjligt att samla alla bör arbetsplatsträffen genomföras vid flera tillfällen.

I samverkansgrupp sker samverkan med medarbetarnas fackliga organisationer.

Som medarbetare

 • bidrar du med och tillägnar dig information och kunskap. Du tar aktiv del i arbetsplatsträffen och framför dina synpunkter och förslag på hur verksamheten kan utvecklas och förbättras.

Stöd och utveckling

Medarbetarskapet är ansvarsfullt och krävande samtidigt som det är meningsfullt och utvecklande. Regionen ska ge alla medarbetare tillgång till stöd, utbildning och utveckling.

Stöd ska finnas i olika former. Stödjande arbetskamrater och chefer, kontinuerlig kompetensutveckling, en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö och möjlighet till medverkan i utvecklingsarbeten är några exempel. En viktig grund är dialogen och samarbetet med den egna chefen och den individuella utvecklingsplanen.

Introduktion genomförs så att den nya medarbetaren känner sig uppmärksammad och välkommen till arbetsplatsen och regionen. En välfungerande introduktion syftar till att medarbetaren förstår sin roll och successivt kan ta sig an sina arbetsuppgifter.

Till medarbetare räknas elever och studenter. De är framtida arbetskamrater som det är viktigt att kontinuerligt ta emot, handleda, stödja och lära av. Under studietiden läggs en grund för det kommande arbetslivet där regionen vill utgöra en möjlig och attraktiv arbetsgivare.

Träffa våra medarbetare

Region Jönköpings län är länets största arbetsplatser med över 10 000 anställda inom ett hundratal yrken Här kommer du att få möta några medarbetare som berättar om sina arbetsplatser och behovet av att hitta nya kollegor.

Ing-Marie blev årets urologisjuksköterska

Medarbetarna Kerstin Siggeström, Matilda Fagerberg, Eva Ahlstedt och Maria Swalander på urologmottagningen, Höglandssjukhuset, var några av dem som hyllade sektionsledare Ing-Marie Fransson med tårta sedan hon utsetts till ”Årets urologisjuksköterska”.

Ing-Marie Fransson, sektionsledare på urologmottagningen, Höglandssjukhuset i Eksjö, har utsetts till ”Årets urologisjuksköterska” av Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi (RSU).

György arbetar för barn och ungdomars psykiska välbefinnande

György Hideg, färdig specialist i barn- och ungdomspsykiatri, med tjänstgöring på Värnamo sjukhus, hyllades vid ett läkarmöte av Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör för medicinsk vård.

Psykolog eller läkare var drömmen som ung. När György Hideg i mitten av juni 2017 hyllades som färdig specialist i barn- och ungdomspsykiatri på Värnamo sjukhus, var det därför ett långsiktigt mål som uppfylldes.

Rebecca och Linn berättar om arbetet som biomedicinsk analytiker

Rebecca Nyström Issal och Linn Schultz, biomedicinska analytiker, BMA, på klinisk fysiologi i Värnamo arbetar mycket med ultraljudsundersökningar av hjärtan.

Vad gör en biomedicinsk analytiker? Rebecca Nyström Issal och Linn Schultz är två av fem biomedicinska analytiker, BMA, som jobbar på klinisk fysiologi i Värnamo och här berättar de om sin arbetsplats.

Tandhygienisterna Gunilla och Maria behandlar alla åldrar

Gunilla Rydholm och Maria Björk är tandhygienister på Tranås Folktandvård och stortrivs med sina yrken. De möter patienter i alla åldrar och gör behandlingar självständigt för att ge invånarna en bra munhälsa.

Barnen får lära sig att borsta tänderna på rätt sätt. Äldre patienter får en munvårdsbedömning. – Allt börjar med en god munhälsa, säger tandhygienisterna Maria Björk och Gunilla Rydholm vid Tranås Folktandvård som har stor variation i sitt yrke.

BUP ger stöd till barn och unga

Calle Lindén, sjuksköterska, Åsa-Marie Stigsdotter Greenlee, psykolog, Linda Jonsson, kurator, Zaida Månsson, vårdadministratör och Sofia Bergvall, ST-läkare, berättar om sitt arbete på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, Länssjukhuset Ryhov, som handlar om att utreda och behandla olika psykiatriska tillstånd.

Till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, på Länssjukhuset Ryhov kommer barn och ungdomar upp till 18 år för bedömning av psykiatrisk sjukdom eller funktionsnedsättning. BUP kan förutom bedömning erbjuda utredning och behandling av olika psykiatriska tillstånd, med en öppenvårdsmottagning, länsövergripande slutenvårdsavdelning och anorexienhet med dagvård.

Färdiga specialistläkare firades på Länssjukhuset Ryhov

Nu är vi färdiga specialistläkare! 15 av de 21 ST-läkare på Länssjukhuset Ryhov som under förra året blev färdiga specialister, fanns på plats när de hyllades för sitt arbete med tårta, blomma och bok.

Under 2015 blev 21 läkare på Länssjukhuset Ryhov färdiga specialister inom tio olika discipliner. 1 mars 2016 firades de av sjukhusledningen och de 15 specialister som var på plats fick kort berätta om de vetenskapliga arbeten de gjort under utbildningstiden.

Trygg start i yrket för nyutbildade sjuksköterskor

Hjärt- och lungräddning är ett av momenten när de nyutbildade sjuksköterskorna Matilde Freijd, Annie Sjöö, AnnSofie Engström och Stella Aboagye får en nio dagar lång fördjupad introduktion i sitt yrke på Värnamo sjukhus.

En omfattande och väl genomtänkt introduktion till yrket – det erbjuds nu alla nyutbildade sjuksköterskor på sjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo.

Teknikerna som hjälper länets invånare till god hörsel

Hörselvårdsteknikern Johan Berner och hans kollegor Jens Lindqvist, Tomas Fyhr och Stefan Gustafsson ( Stefan saknas på bilden) hjälper länets invånare som har hörselnedsättning med service och installation av hjälpmedel, ett arbete som innebär mycket kundkontakter och besök i både hem och skolor.

För den som har nedsatt hörsel finns en rad hjälpmedel för att få en bra livskvalitet. Det finns ett stort behov av såväl service, reparationer som installationer, något som regionens hörselvårdstekniker arbetar med.

IT-verktyg håller koll på tiden i cancervården

Tarmkirurgerna Lina Westman och Niklas Zar har tillsammans med Cosmic-experter utvecklat ett IT-baserat verktyg för att hålla koll på alla ledtider i cancervården. Karolinska Universitetssjukhuset i Solna ska nu också införa ”Vårdförloppet” som ett första steg i en nationell spridning.

Grönt eller rött? Kontaktsjuksköterskorna inom regionens vård av patienter med tjocktarms- och ändtarmscancer har nu fått ett helt nytt IT-baserat verktyg som tydligt visar om ledtiderna i vården hålls. Det lokala projektet får nu nationell spridning, där Karolinska Universitetssjukhuset är först ut. I nästa steg ska också patienterna kunna följa vårdförloppet.

Patologens undersökning ger diagnos och rätt behandling

För Mayada Al-Jeleli, ST-läkare på patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, blir det mycket arbete vid mikroskopet när olika vävnadsprov ska undersökas. Här är det en polyp i en ändtarm som undersöks för att ge svar på om den innehåller cancerceller.

Cancer eller godartad tumör? Det är en vanlig frågeställning i det vardagliga arbetet för Mayada Al-Jaleli, ST-läkare sedan juni 2014 på patologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov.

Deras analyser viktiga för att ge patienterna diagnos

Thamara Zafirova, överläkare ( i mitten) och Viktor Petersson och Linda Andersson, biomedicinska analytiker på klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, arbetar med analyser av det stora flödet av prover som kommer in. En viktig del i arbetet att ge patienter rätt diagnos och behandling.

Biomedicinska analytikerna Viktor Petersson och Linda Andersson och alla deras kollegor på laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov, hanterar varje dygn cirka 5 000 prover för analyser. Det är en viktig del i arbetet att ge patienterna rätt behandling.

Var med och gör skillnad på akutkliniken

Jonna Bjärnung, Philip Olsson, Karin Petterson och Nimco Farah, sjuksköterskor på akutkliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö möter dagligen nya utmaningar i sitt arbete. De hälsar nya kollegor välkomna till en spännande och trivsam arbetsplats.

– Ett sår som ska plåstras om eller ett liv som ska räddas, du vet aldrig vad som väntar dig under ett arbetspass, säger Karin Petterson, sjuksköterska på akutkliniken, Höglandssjukhuset i Eksjö. Det är en tuff men spännande vardag där man känner av pulsen och får vara med och göra skillnad.

Sara och Michael behöver fler kollegor

Sara Björserud och Michael Gustafsson, specialistsjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov, konstaterar att ett intressant och varierande arbete väntar för kollegor som vill börja arbeta på avdelningen.

Sara Björserud och Michael Gustafsson, specialistsjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen, Länssjukhuset Ryhov, arbetar varje dag med svårt sjuka människor. De uppmanar kollegor runt om i landet att bli kollegor med dem på en spännande och intressant arbetsplats.

Varierande arbete som narkosläkare på Höglandssjukhuset

– Som narkosläkare hos oss spelar man roll och kan göra skillnad. Vi är ett bra gäng här som hjälper varandra, säger Björn Orrhede, narkosläkare på operations- och intensivvårdskliniken, OP/IVA, Höglandssjukhuset i Eksjö.