Kultur

Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen bygger på dialog och samverkan mellan stat och region samt mellan region, kommun, civilsamhälle och det fria kulturlivet i respektive län.

Inom kultursamverkansmodellen fördelas statliga medel via Kulturrådet till regionerna som i sin tur fördelar dessa vidare till regionala kulturverksamheter i sina län. Medlen fördelas med utgångspunkt i regionala kulturplaner och i samråd med andra kulturmyndigheter och organisationer.

Kultursamverkansmodellen bygger på dialog och samverkan mellan stat och region samt mellan region, kommun, civilsamhälle och det fria kulturlivet i respektive län. Även regionala medel finansierar verksamheterna inom kultursamverkansmodellen.

Verksamheter med stöd från Region Jönköpings län genom kultursamverkansmodellen:

Uppdragsbeskrivningar och handlingsplaner

Uppdragsbeskrivningar finns för kulturverksamheterna inom kultursamverkansmodellen. Uppdragen följer kulturplanen och innebär ett särskilt ansvar att långsiktigt planera och agera enligt de nationella och regionala kulturpolitiska målen, den regionala utvecklingsstrategin samt kulturplanens prioriteringar. Uppdragen följs upp årligen i dialog med ansvariga politiker och tjänstepersoner från Region Jönköpings län. Verksamheter inom kultursamverkansmodellen ska utforma handlingsplaner för hur man planerar att arbeta med uppdragen.

Uppföljning och utvärdering

Region Jönköpings län ansvarar för att årligen följa upp de regionala kulturverksamheter som finansieras med statliga medel genom att sammanställa kvantitativa och kvalitativa rapporter till Kulturrådet. Syftet är att kunna följa upp de resultat som uppnåtts i samverkan mellan statliga, regionala och lokala medel inom kultursamverkansmodellen. Myndigheten för kulturanalys har i uppdrag att löpande utvärdera kultursamverkansmodellen och analysera modellens långsiktiga effekter.