Region Jönköpings län i Almedalen 2024

Bild på talare på scen i Almedalen

Region Jönköpings län medverkar under Almedalsveckan 25-29 juni. Tillsammans med andra aktörer erbjuder vi ett ambitiöst seminarieprogram på arenan Mötesplats Jönköpings län.

Samverkan är avgörande för att möta vår tids komplexa utmaningar. Vi behöver dela framtidstro, idéer och resurser i arbetet med framtidens nära vård, kompetens- och energiförsörjning.
 
På Mötesplats Jönköpings län tar du del av ett program med ett brett anslag, med samverkan som en röd tråd. Vi adresserar de utmaningar som Sverige och regionerna står inför samt delar med oss av framgångsrika exempel och diskuterar hur vi gemensamt tar oss an samhällsutvecklingen.
 
I delar av seminarieinnehållet samverkar vi med kollegor inom Regionsamverkan Sydsverige samt Småland Blekinge Halland South Sweden. Region Jönköpings län agerar över organisationsgränser, i samskapande med invånarna.
 

Därför finns Region Jönköpings län i Almedalen

Vi strävar efter att nationellt driva viktiga politiska frågor för hela länet och skapa en plattform med samtal, möten och nätverkande. Genom att stärka vår regions attraktivitet och främja samverkan verkar vi för en dynamisk och framåtriktad utveckling för Jönköpings län.

Vi finns på plats H533 på Strandvägen i Almedalen, men vi sänder också live! Vi uppdaterar med länkadress i anslutning till Almedalsveckans start.

---------------------------------------------------

Vårt seminarieprogram:

Tisdag 25 juni

09.30-10.45 Varför behövs regioner?

Statliga utredningar pågår om helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården, om ändamålsenlig och effektiv hantering av EU-medel samt en utredning som ska starta om regional utveckling. Vad är regioners roll och uppdrag ur olika aspekter?

Regionsamverkan Sydsverige, som är ett samarbete mellan Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne, välkomnar till seminarium kring regionernas roll och uppdrag.

Medverkande:
Jean-Luc af Geijerstam, utredare, Vårdansvarskommittén
Sven-Erik Österberg, utredare, tidigare finansminister, tidigare Landshövding i Norrbottens och Stockholms län
Anders Henriksson, ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Siv Sandberg, forskare, Åbo Akademi
Carl-Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
Rachel De Basso, regionstyrelsens ordförande, Region Jönköpings län

Moderator: Ylva Källman, Kommunimera

Arrangör: Regionsamverkan Sydsverige

13.00-15.00 EU:s regionalpolitik och Sveriges konkurrenskraft

EU:s budget och EU:s regionalpolitik är under press och därför förväntas nedskärningar och förändringar. Det är fyra år kvar tills EU:s nästa programperiod inleds, men redan nu finns indikationer på vilka förändringar vi kan förvänta oss. Flera av förändringarna har direkt påverkan på det regionala utvecklingsuppdraget och EU-medel står för cirka 50% av svenska regioners utvecklingskapital.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tillsammans med svenska regioner tagit fram ett ställningstagande som ett inspel i debatten på både den europeiska och svenska arenan. Hur kan Sverige ta tillräcklig höjd för förväntade förändringar?

Medverkande:
Anna Hed, beredning för tillväxt och regional utveckling, Sveriges Kommuner och Regioner
Helene Andersson, ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
Rachel De Basso, regionstyrelsens ordförande, Region Jönköpings län
Karin Helmersson, ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Kalmar
Sara Svensson, docent Statsvetenskap, Högskolan Halmstad
Frida Boklund, regionchef Gotland, Småland och Östergötland, Företagarna

Moderator: Sven Kastö, kontorschef, Småland Blekinge Halland South Sweden

Arrangör: Region Jönköpings län i samverkan med Småland Blekinge Halland South Sweden

15.30-16.30 Från Gnosjö till EU – om näringslivets behov av ett tillförlitligt energisystem

Energikrisen, industrins elektrifiering och det ökande behovet av el ställer nya krav på vårt energisystem. Elintensiv industri i elområde 4 är särskilt påverkat av vår nya verklighet. Vad behövs för att tillsammans skapa ett hållbart och tillförlitligt energisystem för de som verkar i det?

Vi ska med näringslivets behov av energisystemet ta oss hela vägen från Gnosjö till EU. En elintensiv industri i elområde 4 som på riktigt känt på både effektproblematik och dyra elpriser, berättar om hur det är och vad som behövs av politiken för att skapa konkurrenskraft och tillförlitlighet i energisystemet. För att ha aktuella energiplaner på alla nivåer blir förståelsen för näringslivets behov avgörande. Energiplanerna måste vara framåtriktade och möta behoven inte bara idag utan också i framtiden. Vilken roll kan regioner och Energikontor ta i det här arbetet och hur hittar vi både kortsiktiga och långsiktiga lösningar för energisystemet? Regionerna inom Småland Blekinge Halland har tagit fram en energiposition som ett sätt att stärka energiomställningen på EU-nivå. Varför är den typen av samverkan viktig och vad kan andra lära av den? 

Medverkande:

Linda Fransson, VD, Gnosjö Automatsvarvning
Johanna Lakso, ordförande Energikontoren Sverige, VD Power Circle
Sven Kastö, kontorschef, Småland Blekinge Halland South Sweden
Robert Hedman, strateg energifrågor, Region Blekinge
Carlos Pettersson, sektionschef Energi och samhällsbyggande, Energikontor Norra Småland, Region Jönköpings län

Moderator: Sofia Hellström, kommunikatör, Energikontor Norra Småland, Region Jönköpings län

Arrangör: Region Jönköpings län i samverkan med Småland Blekinge Halland South Sweden, Energikontor Norra Småland

16.30-17.15 Från bulk till delikatess – ny syn på svensk skogsråvara?

Klimatförändringar, ett förändrat världsläge och nya regelverk kommer att förändra tillgången på svensk skogsråvara. Skogen ska kompensera för världens fossila koldioxidutsläpp samtidigt som den ska ersätta fossila produkter och öka biodiversiteten. Går det här ihop?

Trots en ökad tillväxt ser vi redan idag tecken på begränsningar i tillgången på skogsråvara. Skogen kommer att utgöra en delikat resurs som måste brukas, användas och förädlas på nya och mer cirkulära sätt och där restströmmar noggrant tillvaratas. Häri ligger nya spännande möjligheter men möjligen också oönskade konsekvenser för den sydsvenska skogen. Hur kommer detta påverka småskogsbruket och förutsättningarna för den sydsvenska skogs- och träindustrin? Och vad får det för konsekvenser för den ekonomiska och sociala hållbarheten i vårt samhälle? 

Medverkande:

Viveka Beckeman, VD, Skogsindustrierna
Mathias Fridholm, senior advisor, Svenskt Trä
Urban Blomster, marknadschef Södra Building Systems
Magnus Hellgren, samordnare, Smålands skogs- och trästrategier, Region Kronoberg
René Jaramillo, ordförande, regionala utvecklingsnämnden, Region Kronoberg
Per Eriksson, regionråd, Region Jönköpings län

Arrangör: Region Jönköpings län i samverkan med Småland Blekinge Halland South Sweden, Region Kronoberg, Region Kalmar

 

---------------------------------------------------------------------------------

Onsdag 26 juni

08.30-09.10 Hur bidrar ett gemensamt ledningssystem till bättre hälsa och vård i länet?

Sveriges hälso-och sjukvårdssystem behöver ställa om för att möta välfärdsutmaningarna vi står inför. Hur kan vi hitta lösningar som fungerar för alla? Ett gemensamt ledningssystem för region och kommuner är en viktig framgångsfaktor för en god och Nära vård.

”Vi har insett att vi har samma invånare”. Insikten kan låta enkel och banal, men enda sättet att lyckas ställa om hela hälso-och sjukvårdssystemet till en mer Nära vård och med en stark framtidstro agera oss in i framtiden.  En god och Nära vård skapar vi tillsammans. I ett gemensamt toppledarprogram skapar region och kommuner förutsättningar att ställa om hela hälso-och sjukvårdssystemet till Nära vård i ett system som matchar invånarnas behov med välfärdens gemensamma resurser. I Jönköpings län har vi tradition av att jobba tillsammans. Genom samverkan, dialog och en toppledarutbildning tränar och fördjupar region och kommuner tillsammans förståelsen om vikten av ett gemensamt ledningssystem.

Medverkande:
Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköpings län
Malena Tovesson kommundirektör, Nässjö kommun
Ola Götesson, chef Kommunal utveckling, Region Jönköpings län
Lisbeth Löpare Johansson, nationell samordnare, Nära vård Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Charlotta Larsdotter, direktör, Vårdcentralerna Bra Liv, Region Jönköpings län
Susan Hannah, Senior Director, Europe Region, Institute for Healthcare Improvement (IHI)

Moderator: Anette Nilsson utvecklingsstrateg, Region Jönköpings län och projektledare Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

 

09.15-10.00 Vem leder svensk hälso- och sjukvård - vilka kunskapsfält ska få styra?

Att leda ett hälso-och sjukvårdssystem utmanar förmågan att foga samman många kunskapsfält exempelvis ekonomi, patientens kunskap, evidens, förbättringskunskap med mera. Lyckas vi att leda utifrån flera kunskapsfält eller är det något kunskapsfält som är särskilt tongivande?

Medverkande:

Pedro Delgado Vice President, Institute for Healthcare Improvement (IHI)
Elisabeth Wallenius, ordförande, Funktionsrätt Sverige
Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköpings län

Malena Tovesson kommundirektör, Nässjö kommun
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län
Angelica Katsanidou, regionstyrelsens ordförande, Region Kalmar län

Moderator: Rachel De Basso, regionstyrelsens ordförande, Region Jönköpings län

 

10.00-10.45 Hur går det med akutvården – räcker sängplatserna?

Tillgången till sängplatser och akutvård är två nära relaterade frågor inom svensk hälso- och sjukvård. Genom att arbeta med att förbättra tillgängligheten, effektiviteten och förebyggande åtgärder kan vi skapa ett mer hållbart och robust hälso- och sjukvårdssystem som möter behoven hos alla patienter. Men hur går det? Kommer vi att lyckas?

Medverkande:
Mathias Fredriksson, avdelningschef, Socialstyrelsen
Martin Takac, sjukvårdsdirektör, Kirurgisk vård, Region Jönköpings län
Agneta Ståhl, sjukvårdsdirektör Medicinsk vård Region Jönköpings län

Peter Häyhänen, utvecklingsdirektör Region Jönköpings län

Moderator: Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län

13.30-14.30 Tema kompetensförsörjning - två delseminarier:

Behovsanpassade utbildningar – lösningen på samhällets kompetensutmaning?

 
Att säkerställa framtidens kompetens är helt avgörande i dagens snabbt föränderliga arbetsmarknad. Hur skapar vi tillsammans processer som gör det möjligt att utifrån samhällets behov anpassa yrkesutbildningar?
 
I det här seminariet fördjupar vi oss i frågan om hur vi effektivt kan utnyttja befintliga resurser och bidra till att skapa en kompetent och hållbar arbetskraft för framtiden. Vi ger ett exempel på ett nära samarbete mellan näringsliv och utbildningsaktör där man har identifierat vilka kompetenser som efterfrågas för att sedan anpassa utbildning utifrån behov.
 
Sverige står inför stora infrastruktursatsningar, det innebär att kompetens behöver säkras upp inom området. Det ska inte bara byggas, det ska också underhållas – lång tid framöver. Har vi tillräcklig kompetens för det? Nässjö kommuns verksamhet Nässjöakademin, som skapar utbildningar utifrån samhällets kompetensbehov, resonerar runt detta.
 
Medverkande:
Malena Tovesson, kommundirektör, Nässjö kommun
Torbjörn Trädgårdh, bitr Rektor, Nässjöakademin
Jonas Karlsson, projektledare, Nässjöakademin
Karin Tufvesson, projektledare, Järnvägscollege

Decentraliserade utbildningar – lösningen på samhällets kompetensutmaning?


En allt äldre befolkning ökar trycket på välfärden. Samtidigt blir vi allt färre som kan möta samhällets växande behov av utbildning, vård och omsorg. Hur ska vi få den ekvationen att gå ihop? Det här är ett seminarium om vår tids största utmaning.

Arbetsgivarna har svårt att hitta kompetens i mindre städer och landsbygd när fler flyttar till storstäder och tätorter. Hur säkerställer vi att tillgång till rätt kompetens inte bara finns i städerna? Och hur kan vi ta tillvara den kompetens som finns utanför storstäderna? Kan lösningen vara att flytta högskoleutbildningar dit både kompetens och behov finns? Genom att decentralisera utbildningar kan man nå fler samtidigt som man kan ge möjlighet för de som vill att utbilda sig i sin hemort.
Lyssna på hur samarbeten mellan regioner, kommuner och lärosäten bidragit till att lösa några av dessa utmaningar i region Jönköpings län. Som ett exempel lyfter vi att Jönköping University etablerat sjuksköterskeutbildning i Värnamo och Eksjö.
 
Medverkande:

Patrick Nzamba, HR-direktör, Region Jönköpings län
Agneta Stenebrand, utvecklingschef, Hälsohögskolan, Jönköpings University
Caroline Olsson, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

15.00-16.00 Framtidens stambanor - från låsningar till lösningar – så kan vi lära av stora infrastrukturprojekt

Hur kan vi göra Sveriges nästa stora infrastrukturprojekt så bra som möjligt? Stora offentliga projekt har både likheter och olikheter i form och innehåll. Med kunskaperna från världens längsta sänktunnel samt broprojektet över Öresund samlade på sig kan Sverige bygga nya stambanor på bättre grund.
 
Vilka lärdomar kan vi dra från arbetet med Fehmarn Belt och Öresundsbron? Stig Röhmer Winthers och Linus Eriksson beskriver processerna runt de båda projekten. Göran Cars och Pär Helgesson sammanfattar vilka nyttor erfarenheterna från Fehmarn Belt och Öresundsbron kan bidra med till Nya Stambanor i Sverige. Frågor vi ställer oss är bland annat; Hur får vi tydlighet, stabilitet och långsiktighet i stora projekt? Hur skapar vi samförstånd och hållbara lösningar där det tidigare fanns låsningar? Hur går vi från idén som många verkar ha bestämt sig för - att projektet blir en förlustaffär - till att bli en ”kassako” och hur kan vi arbeta för att komma framåt när länder har olika regler och lagar?
 
Medverkande:
Stig Röhmer Winthers, VD, Fehmarn Belt
Linus Eriksson, VD, Öresundsbron
Göran Cars, Professor Samhällsplanering, Kungliga Tekniska Högskolan
Pär Helgesson, Ansvarig samhällskontakter och strategisk infrastruktur, SJ
 
Moderator: Mattias Josefsson, VD, Europakorridoren

16.00-17.00 Det kostar samhället att inte bygga nya stambanor

 

Hela landet har behov av ett robust och modernt järnvägsnät. Vad innebär regeringens beslut att inte bygga nya stambanor på lokal nivå? De regionala och kommunala nivåerna har samma invånare så det som gynnar regionen gynnar också kommunen och tvärtom.

Vi belyser nyttorna med nya stambanor för regionens näringsliv, samt visar konsekvenserna av att inte bygga ny järnvägsinfrastruktur i form av avbefolkning, företagsflyttar m m. Frågan vi ställer oss är; ”Om staten inte bygger nya stambanor, vad gör den istället? Och vad kostar det kommuner, regioner och staten att inte bygga nya stambanor? Hela landet har behov av ett robust och modernt järnvägsnät. Hur kan Region Jönköpings län, Region Skåne och Västra Götalandsregionen samverka och nå framgång i frågan? Representanter från Jönköpings kommun, Värnamo kommun, Jönköping University, Västsvenska Handelskammaren samt Företagarna i Småland delar också med sig av sina perspektiv.

Regionstyrelsens ordförande Rachel De Basso (S) och regionrådet Tommie Ekered (M) Region Jönköpings Län, regionstyrelsens ordförande Helen Eliasson (S), Västra Götalandsregionen och regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson (M), Region Skåne samtalar utifrån en tvärpolitisk samsyn.


Medverkande:

Rachel De Basso, regionstyrelsens ordförande, Region Jönköpings län
Tommie Ekered, regionråd och ordförande nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings län
Helen Eliasson, regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen
Carl-Johan Sonesson, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
Mikael Karlsson, kommunalråd, Värnamo kommun
Johan Fritz, stadsdirektör, Jönköpings kommun
Måns Svensson, rektor, Jönköpings University
Frida Boklund, regionchef, Företagarna Gotland, Småland och Östergötland

 

---------------------------------------------------------------------------------

Torsdag 27 juni

Förmiddagens tema: Vägen till ”bästa platsen” – framgången avgörs av vår förmåga att samverka i ett gemensamt system

Förmiddagen bygger på tre sammanhängande delar som även är fristående.

Jönköpings län vill vara bästa platsen att växa upp, leva och bo på. Det blir allt mer tydligt, oavsett om vi ser till läget i världen eller det lokala sammanhanget, att vi påverkas av allt som händer. Vi är ömsesidigt beroende av andra och vår framgång avgörs i vår förmåga att samverka.

8.30-9.15  Kvalitet som strategi i med- och motvind - Att leda i ett system som är större än den egna organisationen

Del 1 av 3 på temat Vägen till ”bästa platsen” är systemtänkande och samarbete.

Att integrera kvalitetsfrågor i ledningssystemet och att upprätthålla dem över tid är avgörande för långsiktig framgång och hållbarhet för en organisation. Det är inte bara en fråga om att uppfylla kundens förväntningar utan också att öka effektivitet och främja en kultur av ständig förbättring.

Medverkande:
Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköpings län
Malena Tovesson kommundirektör, Nässjö kommun
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Jönköpings län
Peter Häyhänen, utvecklingsdirektör Region Jönköpings län
Måns Svensson, rektor Jönköping University
Rachel De Basso, regionstyrelsens ordförande, Region Jönköpings län

Moderator: Anette Nilsson utvecklingsstrateg, Region Jönköpings län och projektledare Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

 

09.15-10.00 Hur främjar vi bäst innovationskraften på regional nivå?

Del 2 av 3 på temat Vägen till ”bästa platsen” är systemtänkande och samarbete
 
En koordinerad utveckling av det regionala ekosystemet kopplat till innovationskraft handlar om att skapa de rätta förutsättningarna för en mångfald av organisationer inom en specifik livsmiljö. Men vad innebär egentligen begreppet ekosystem?
 
Vi är ett län stolta över vår uppfinningsrikedom, samverkan och driv – faktorerna bakom den smått mytiska ” Gnosjöandan”. Men hur fortsätter vi framåt? Med stöd av Vinnova har Region Jönköpings län påbörjat ett utvecklingsarbete för att säkerställa långsiktiga förutsättningar för länets aktörer. Genom att tillsammans skapa en dynamisk och samarbetsinriktad miljö med nya plattformar för samarbete, förbättrad tillgång till resurser, stötta platser där nya idéer och företag kan växa och satsa mer på forskning och utveckling främjas innovationskraften. Kom och ta del av hur vi arbetar tillsammans inom region Jönköpings län att främja innovationskraften på regional nivå.
 
Medverkande:
Hanna Aspklint, VD, Science Park Jönköping
Ante Jankovic, sektionschef Regional utveckling, Region Jönköpings län
Sven Rydell, näringslivschef, Jönköpings kommun
Peter Häyhänen, utvecklingsdirektör och chef för regionens utvecklingsenhet Qulturum, Region Jönköpings län

10.00-10.45 Kvalitet – en nationellt prioriterad fråga?

Del 3 av 3 på temat Vägen till ”bästa platsen” är systemtänkande och samarbete

Är det en viktig fråga för beslutsfattare på olika nivåer att bidra till att kvalitetsfrågan uppmärksammas och hanteras som en avgörande framtidsfråga? Hur kommer det i så fall påverka om vi lyckas eller inte lyckas med förbättrad kvalitet och hållbarhet i samhället?

Medverkande:
Susan Ballhausen Bjelke, VD SIQ
Lisbeth Löpare Johansson, nationell samordnare Nära vård, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Pedro Delgado, vice President, Institute for Healthcare Improvement, IHI
Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län
Rachel De Basso, regionstyrelsens ordförande, Region Jönköpings län
Jane Ydman, regiondirektör, Region Jönköpings län

Moderator: Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköpings län

14.00-15.00 Konst och KPI – om framtidens ledarskap inom kulturen

Verksamheter inom kultursfären dras ofta med svagt fokus på ledarskapsfrågor. Konst och byråkrati anses vara en ekvation som helt enkelt inte går ihop. Men det måste den väl om vi ska ha offentligt finansierad kultur?

Att leda en verksamhet inom konst- och kultursfären ses av många som ett uppdrag skilt från övriga chefsuppdrag. Branschen har i stort sett stått still i jämförelse med övriga samhället när det gäller utveckling och målstyrning. Verksamheter som arbetar med det gemensamhetsskapande i samhället tenderar att bli arbetsplatser som också tar formen av det gemensamma. Ser vi oss själva som en målgrupp för den egna verksamheten riskerar vi att bli navelskådare. Den långsiktiga konsekvensen kan bli en ineffektiv användning av resurser som i sin tur orsakar försämrade möjligheter till att få nya resurser. När administratörernas arbetsuppgift blir att begränsa konstnärer som inte vill bli styrda av byråkrati sjunker motivationen. Vad innebär det för måluppfyllnad och arbetet med rekrytering till våra institutioner och verksamheter? Vi ska ju främja och utveckla möjligheten till mötet med konsten! Välkommen till ett seminarium med fokus på framtidens ledarskapsfrågor inom kultursfären.
 
Medverkande:

Ulrika Josefsson, verksamhetschef, Kulturhuset Spira
Filip Zezovski Lind, chef avdelningen Kultur och bibliotek, Jönköpings kommun
Mikael Brännvall, VD Svensk scenkonst

Moderator: Maria Waldenvik, marknadschef, Kulturhuset Spira

 

Programmet uppdateras löpande.