Politisk organisation

Region Jönköpings län är en politiskt styrd organisation och länets invånare är våra främsta uppdragsgivare.

Region Jönköpings län styrs av politiker som valts direkt av länets invånare. Det betyder att du har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur vi utför våra uppdrag.

Vår verksamhet regleras i kommunallagen. Dessutom styrs verksamheten också av speciallagar som hälso- och sjukvårdslagen.

Vi har dels en politisk organisation och dels en tjänstemannaorganisation. Politikerna fattar beslut om verksamhetens inriktning och tjänstemännen genomför det politikerna beslutat. Den politiska organisationen är vald och kan förändras vart fjärde år. Tjänstemännen däremot är anställda i organisationen.

Regiondirektören är organisationens högste tjänsteman och Regionstyrelsens ordförande är högste ansvarige politiker.

Organisationsskiss över den politiska organisationen i Region Jönköpings län. En tillgänglig version av skissen finns som pdf, se länk.

Den politiska organisationen (PDF) (pdf-fil, 29 kB)

Arbetsordning och reglementen för styrelse och nämnder