Kultur

Prioriterade målsättningar: barn och unga

Det regionala uppdraget gällande kultur för barn och unga är att stärka barns och ungas möjlighet att ta del av och skapa kultur i vårt län.

Vi arbetar för en mångfald av kultur för en mångfald av barn och unga och stimulerar utvecklingsarbete inom samtliga verksamhetsområden. Med utgångspunkt i FN:s barnkonvention främjar vi samverkan, tillgänglighet, delaktighet, kunskap och eget skapande.

Vi för regional, nationell och internationell dialog kring frågor som rör kultur för barn och unga och arbetar för alla barns demokratiska rätt och likvärdiga möjlighet till kultur.

Region Jönköpings län ska

En av sex kulturpolitiska prioriteringar i vår regionala kulturplan är fokus på barn och ungas kultur. Vi arbetar för att stärka kultur för barn och unga genom:

 • öka delaktighet och inflytande
 • öka kunskap om nya kulturvanor och kulturuttryck
 • öka möjligheten att ta del av professionell kultur
 • öka möjligheten för unga kulturskapare att gå från amatör till yrkesutövare
 • bredda utbudet och stärka kulturskolans ställning i hela länet genom att permanenta projektet me regional samordnare av länets kulturskolor och lyfta in det i den regionala organisationen

Kulturpolitiska prioriteringar

 • Kulturlivets infrastruktur
 • Barn och unga
 • Tillgänglighet
 • Hållbarhet och hälsa
 • Samarbeten - interkommunalt, interregionalt, internationellt och interkulturellt
 • Samverkan och dialog

Regionala mål

 • Alla ska ges möjlighet att delta i och ta del av länets kulturliv.
 • Konst och kultur ska vara tillgängliga i och en angelägenhet för hela länet.
 • Länets kulturliv ska sträva efter kvalitet i både bredd och spets.

Regional kulturplan

Region Jönköpings läns regionala kulturplan 2023-2025 är en plan för utvecklingen av kulturen i länet under en treårsperiod och hur dessa relaterar till de nationella kulturpolitiska målen.

Regional kulturplan 2023-2025 (pdf-fil, 6986 kB)