Förmåner

En kvinna med rosa långärmad träningströja som står på en balansboll framför en grön träningsmatta.
Foto: Johan W Avby

När du har fått ett av alla de spännande och meningsfulla jobb som finns inom Region Jönköpings län får du också tillgång till många generösa anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Vilka av förmånerna vill du använda?

Våra förmåner:

Forskning

Som medarbetare inom Region Jönköpings län har du möjlighet att bedriva eller medverka i klinisk patientnära forskning. Syftet med forskningen inom Region Jönköpings län är att förbättra förutsättningarna för hälsa och vård. Futurum, regionens akademi för hälsa och vård, har i uppdrag att stimulera och finansiera klinisk forskning och forskarutbildningar. Läs gärna mer om forskningsmöjligheterna här: Forskning-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se) (Extern länk)

Fritidsstudier

Du som är tillsvidareanställd inom Region Jönköpings län och vill bedriva studier under din fritid kan ansöka om ersättning för fritidsstudier som är kopplade till verksamheten. Du kan i vissa fall få ersättning för kursavgifter, kurslitteratur, resor och logi. Ersättningen är som mest 75 procent av kostnaderna och maximalt 4 000 kronor per år.

Du har även möjlighet att bedriva eller medverka i klinisk patientnära forskning Läs gärna mer om forskningsmöjligheterna här: Forskning-Folkhälsa och sjukvård (rjl.se) (Extern länk)

Möjlighet till distansarbete

Många av arbetsuppgifterna inom regionen behöver man vara på plats för att kunna utföra, men den stora utvecklingen av digitala arbetssätt har gjort att möjligheten till distansarbete nu finns för fler medarbetare.

Utifrån de olika förutsättningar som finns på arbetsplatsen är regionens inställning att distansarbete är ett naturligt arbetssätt och att arbetet sker på bästa sätt oavsett var det utförs. Det är verksamhetens behov och arbetsuppgifternas karaktär som avgör om det är lämpligt att arbeta på distans och i vilken omfattning. Det är frivilligt för medarbetare och ska vara till nytta för både medarbetare och arbetsgivare.

Förutom den ökade flexibiliteten som kan underlätta ett hållbart arbetsliv är distansarbete även en del i att stimulera medarbetarna till att välja mer hållbara resealternativ. När det är ändamålsenligt ska möten genomföras digitalt.

Möjlighet till flexibla arbetstider

Många verksamheter inom Region Jönköpings län har andra typer av arbetstidsmodeller än fasta arbetstider, till exempel poängmodell, flextid och årsarbetstid. Det ökar flexibiliteten för dig som medarbetare. Vilken arbetstidsmodell som används på arbetsplatsen bestäms av ledningen för verksamheten.

Semester

Du som har månadslön och är anställd längre än tre månader har rätt till betald semesterledighet redan under ditt första anställningsår. I det läget beror antalet semesterdagar både på din ålder och när under året som du har anställts. Antalet semesterdagar per helår är mellan 25 och 32, beroende på ålder.

Du som är anställd den 1 januari får vid detta datum tillgång till de semesterdagar som du får ta ut under året. Viss frånvaro, till exempel en del av föräldraledigheten, är semestergrundande.

Utbildningsanställning för sjuksköterskor

Sjuksköterskor som är anställda av Region Jönköpings län har möjlighet att söka utbildningsanställning inom områden där verksamheten har behov av specialistsjuksköterskor.

En utbildningsanställning innebär att du studerar till specialistsjuksköterska med bibehållen grundlön som gör att du inte behöver ta studielån eller göra avkall på de ekonomiska delarna i ditt privatliv. När utbildningen startar blir du anställd i den verksamhet där du sedan ska arbeta som färdig specialistsjuksköterska.

Läs gärna mer om utbildningsanställningar här: Utbildningsanställning, Region Jönköpings län (rjl.se)

Arbetsglasögon

Att ha en välfungerande syn är viktigt på många sätt. Om du som medarbetare arbetar mer än en timma per dag vid bildskärm står Region Jönköpings län för synundersökning och arbetsglasögon vid behov.

Friskvårdsbidrag

Region Jönköpings län erbjuder dig som medarbetare ett friskvårdsbidrag på 2 200 kronor per år. Du kan själv välja vilken typ av aktivitet som du vill använda friskvårdsbidraget till. Bidraget gäller aktiviteter som ligger inom ramen för Skatteverkets regler för skattefri motion och annan friskvård. Exempel finns på Skatteverkets webbplats: Personalförmån, motion och friskvård | Skatteverket (Extern länk) (Extern länk) (Extern länk)

Friskvårdsanläggningar

Det finns många möjligheter till träning på regionens egna friskvårdsanläggningar. Friskvårdsanläggningarna är utformade så att medarbetarna ska kunna utöva friskvårdsaktiviteter för att må bra, oavsett fysisk nivå och tidigare erfarenhet av träning.

Lokalerna finns i Eksjö, Nässjö, Jönköping och Värnamo. Om du väljer att träna i lokalerna blir ditt friskvårdsbidrag 1 400 kronor i stället för 2 200 kronor.

Fri öppen sjukvård

Du som har Region Jönköpings län som din huvudarbetsgivare har rätt till fri öppen sjukvård i primärvård och specialistsjukvård. Förmånen gäller alla öppenvårdsbesök från och med månadsskiftet efter att du har påbörjat din anställning, både akuta och icke akuta besök samt under semester och annan ledighet. Förmånen gäller upp till högkostnadsskyddet och är skattepliktig.

Hälsofrämjande arbetsplatser

Regionen satsar på hälsofrämjande arbetsplatser. Det inkluderar allt som verkar för att du som medarbetare ska må bra, både på och utanför arbetsplatsen. Det kan till exempel handla om närvarande, tillitsfulla och engagerade chefer, bra kommunikation på alla nivåer, friskvårdsaktiviteter och tidiga insatser vid ohälsa.

Månadsbetalning av årskort hos Länstrafiken

Som tillsvidareanställd eller anställd under minst ett år inom Region Jönköpings län finns möjlighet att köpa ett årskort hos Länstrafiken på avbetalning. Med hjälp av löneavdrag betalar du då en månadskostnad under tolv månader, i stället för att betala hela kostnaden vid ett tillfälle. Avdraget görs efter skatt och är inte skattepliktigt.

Personalklubben

Region Jönköpings läns personalklubb har ett stort utbud av rabatter, aktiviteter och uthyrningsprodukter för att inspirera, aktivera och ge medarbetare möjligheter till fritidsupplevelser. Exempel på aktiviteter är resor till kvällskurser och shoppingturer. Personalklubben bryr sig och vill göra något extra för dig som är medarbetare. Därför har du som medarbetare stora möjligheter att påverka det som personalklubben arrangerar.

Tobaksavvänjning

Region Jönköpings län vill främja medarbetarnas hälsa genom erbjudande av stöd till frihet från tobaksbruk. Medarbetare kan erbjudas tobaksavvänjningsstöd individuellt eller i grupp. Behandlingen är avgiftsfri och får ske på arbetstid. Stöd till tobaksavvänjning är en skattefri förmån, medan ersättning för nikotinläkemedel ska förmånsbeskattas. Kostnad för nikotinläkemedel ersätts efter genomgången behandling upp till 1 500 kronor.

Elektroniskt lönebesked

Region Jönköpings län har ett bra löneläge jämfört med många andra regioner. Vår policy är att löneutvecklingen baseras på dina individuella prestationer och resultat.

Förmånsportal

I vår förmånsportal erbjuder vi våra anställda förmånliga rabatter och betalning via löneavdrag. Till exempel får du rabatt på resor, upplevelser och friskvård.

Försäkringar

För att du ska känna dig extra trygg om det händer något omfattas alla medarbetare i Region Jönköpings län av regionens avtalsförsäkringar. Det är en förmån som kompletterar den ersättning som du kan få från försäkringskassan.

  • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA-KL)
  • Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL)
  • Avgiftsbefrielseförsäkring
  • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL)

Läs gärna mer om försäkringarna här: Försäkringar | SKR (Extern länk) (Extern länk) (Extern länk)

Individuell lön

Region Jönköpings län har ett bra löneläge jämfört med många andra regioner. Vår policy är att löneutvecklingen baseras på dina individuella prestationer och resultat.

Sjuklön

Om du är sjuk längre än 14 dagar har du, utöver ersättning från försäkringskassan, även rätt till extra ersättning från Region Jönköpings län.

  • Dag 15–90 i sjukperioden får du 80 procent sjukpenning från försäkringskassan och 10 procent sjuklön från regionen, plus eventuell utfyllnad om du har lön som överstiger 83,33 procent av ett prisbasbelopp (prisbasbelopp 2023: 52 500 kronor).
  • Dag 91-360 i sjukperioden finns möjlighet att få ersättning via avtalsgruppsförsäkringen AGS-KL, plus eventuell utfyllnad om du har lön som överstiger 83,33 procent av ett prisbasbelopp (prisbasbelopp 2023: 52 500 kronor).

Tillägg till föräldraförsäkringen (föräldrapenning)

Om du har varit anställd i regionen i minst 6 månader i följd före en föräldraledighet har du rätt till ett tillägg till föräldrapenningen. Om du inte uppfyller anställningskravet vid första ledigheten kan du ha rätt till ersättning i en senare ledighetsperiod om du då har varit anställd 180 kalenderdagar när den påbörjas.

Om du har varit sammanhängande anställd i regionen (tid från annan offentlig anställning får tillgodoräknas) under minst 180 dagar före föräldraledigheten och har en månadslön över 83,33 procent av prisbasbeloppet kan du dessutom få en föräldralön. Det innebär att du under högst 270 kalenderdagar får en utfyllnad till föräldrapenningen.

Tjänstepension och löneväxling

För alla medarbetare avsätter Region Jönköpings län årligen en viss procent av lönen till en tjänstepension som du själv placerar. Om du vill kan du löneväxla, det vill säga avsätta mer av din bruttolön, och byta den mot pension i framtiden. Förmånen är att du får en bonus i form av 6 procent högre pensionsavsättning från arbetsgivaren för varje krona som du löneväxlar. Du har också möjlighet att byta en del av lönen till en extra semestervecka.

Digital pensionsrådgivning

Varje månad avsätter Region Jönköpings län pengar till din pension. Som arbetsgivare hoppas vi att de pengarna så småningom ska ge dig ett bra liv som pensionär. För att hjälpa dig att få en bättre pension när den dagen kommer, erbjuder vi pensionstjänsten Lifeplan.

Lifeplan ger dig en sammanställning och en prognos över din framtida pension. Du får också oberoende, individanpassade och vetenskapliga råd för placering av ditt kapital. Lifeplan bekostas av oss som arbetsgivare, medför inga kostnader för dig som medarbetare och är helt frivillig att nyttja.