Parlamentarisk nämnd

Parlamentariska nämnden följer Region Jönköpings läns processer, organisation och arbetsformer för det politiska arbetet.

Parlamentariska nämnden består av nio ledamöter och lika många ersättare.

Nämnden ger regionfullmäktige förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska organisationen, men också om arvodesersättningar för de förtroendevalda.

Nämnden är pensionsmyndighet, vilket innebär att nämndens presidium ansvarar och beslutar om tolkningar och tillämpningsanvisningar för de förtroendevaldas pensioner och arvoden.