Hur behandlar Region Jönköpings län dina personuppgifter?

Region Jönköpings län har flera behov av att behandla personuppgifter, exempelvis inom vården och inom skolverksamheten. På den här sidan hittar du beskrivningar över hur Region Jönköpings län samlar in dina personuppgifter, för vilka ändamål vi behandlar personuppgifterna och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

 • Varje gång du besöker eller kontaktar någon vårdenhet i Region Jönköpings län behandlas dina personuppgifter. Personuppgifterna behövs för att kunna ge dig en god, säker och trygg vård.
 • Personuppgifterna används också för att administrera och förbättra Region Jönköpings läns verksamhet. Dessutom kan personuppgifter behandlas i nationella kvalitetsregister och biobanksregister.
 • Personuppgifter samlas huvudsakligen in direkt från dig. Vissa uppgifter kommer från externa källor, exempelvis uppgift om folkbokföring hämtas direkt från skatteverket. Region Jönköpings län kan även komma att ta del av uppgifter om dig från andra vårdgivare.
 • Behandlingen av dina personuppgifter för vårdändamål är nödvändig för att fullgöra Region Jönköping läns rättsliga förpliktelse att tillhandahålla en god och säker vård. Den personal som behandlar dina personuppgifter omfattas av straffsanktionerad tystnadsplikt.

Fördjupad information om Region Jönköpings läns personuppgiftshantering i sjukvårdsverksamhet

 • När du är elev på en gymnasieskola eller en folkhögskola i Region Jönköpings läns regi registreras dina personuppgifter i olika register. Personuppgifterna behövs för att kunna tillhandahålla dig dina studier.
 • Personuppgifterna används också för att administrera och förbättra Region Jönköpings län verksamhet. För att skydda din integritet följer Region Jönköpings län de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen, skollagen, dataskyddsförordningen samt de bestämmelser som Integritetsskyddsmyndigheten utfärdar.

Fördjupad information om Region Jönköping läns personuppgiftsbehandling i skolverksamhet

 • I samband med att du reser i kollektivtrafiken eller använder andra tjänster som Jönköpings Länstrafik erbjuder behandlas de personuppgifter om dig som är nödvändiga för att tillhandahålla dessa tjänster.
 • För att skydda din integritet följer Region Jönköpings län de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen samt de bestämmelser som Integritetsskyddsmyndigheten utfärdar.

Fördjupad information om Region Jönköpings läns personuppgiftbehandling hos Jönköpings länstrafik (Extern länk)

 • Då Region Jönköpings län är en politiskt styrd organisation behöver personuppgifter om förtroendevalda behandlas. Så sker för att hantera bl.a. nämnd- och styrelseadministration. Exempelvis behöver personuppgifter behandlas för att skicka ut beslutsunderlag, skriva protokoll, hantera uppgifter för arvode samt hantera administration kring deltagande i konferenser, kurser och företrädande vid stämmor.
 • Personuppgifter som behandlas för ovan angivna ändamål är namn, personnummer, kontaktuppgifter, adress, partibeteckning samt politiskt uppdrag och titel. Den lagliga grunden för behandling är uppgift av allmänt intresse.
 • Personuppgifter för förtroendevalda kan även komma att behandlas för ändamålet att marknadsföra och informera om regionens verksamhet. Bl.a. finns en publicerad förteckning av samtliga förtroendevalda politiker på Region Jönköpings läns hemsida. Uppgifter som behandlas för angivet ändamål är namn, kontaktuppgifter, partibeteckning, politiskt uppdrag, titel och bild.
 • Den lagliga grunden för behandlingen är uppgift av allmänt intresse. För att publicera din bild i ovan nämnda förteckning krävs dock ditt samtycke.

 • Vid ansökan om anställning i Region Jönköpings län behandlas personuppgifter som inhämtas från dig som exempelvis namn, personnummer, adress, cv, intyg och uppgifter i ditt personliga brev.
 • Region Jönköpings län kan även komma att samla in uppgifter om dig genom referenstagning, arbetsprov och andra tester samt från myndigheter exempelvis rörande legitimation för vissa yrken. Personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott behandlas när så krävs, bland annat när behandlingen är nödvändig för att utföra kontroller som får ske enligt lag eller som krävs av säkerhetsskäl. Om Region Jönköpings län anlitat rekryteringsföretag kan uppgifter både samlas in och överföras därifrån.
 • Region Jönköpings län behandlar personuppgifterna i syfte att utvärdera om vi kan erbjuda dig en anställning. De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse och rättsliga förpliktelser.
 • Region Jönköpings län behandlar endast känsliga uppgifter om du som sökande uttryckligen har lämnat ditt samtycke till behandlingen, till exempel inom ramen för hälsokontroll vid nyanställning. Vid rekrytering till chefsposition lämnas uppgifter om sökande till berörda fackliga organisationer och i övrigt när det föreligger en rättslig förpliktelse i exempelvis lagen om anställningsskydd.
 • Du kan också lämna dina personuppgifter till Region Jönköpings län för att ansöka om en praktikplats eller i samband med att du gör en intresseansökan till oss. Region Jönköpings län behandlar personuppgifterna i syfte att utvärdera om vi kan erbjuda dig en praktikplats eller en anställning hos oss och eventuellt administrera din anställning eller din praktikplats. De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse och rättsliga förpliktelser.

 • Region Jönköpings län kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med en upphandling, till exempel när en potentiell leverantör lämnar ut en lista över medarbetare eller konsulter till oss. Dessa personuppgifter kan omfatta namn, personnummer, adress, e-post, cv, intyg eller andra uppgifter som kan vara relevanta i samband med upphandlingen. Behandlingen genomförs i syfte att granska leverantörens anbud utifrån Region Jönköpings läns krav och dokumentera anbudsprocessen.
 • De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse och rättsliga förpliktelser.

 • Region Jönköpings län behandlar namn, e-post, telefonnummer och andra personuppgifter om dig som är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer, samarbetspartner eller annan offentlig verksamhet.
 • Region Jönköpings län gör detta i syfte att ingå, administrera och fullgöra avtalet eller överenskommelsen med leverantören, affärspartnern eller den offentliga verksamheten. De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse och rättsliga förpliktelser.

 • I vissa sammanhang, som till exempel under ett evenemang, kan Region Jönköpings län komma att ta fotografier eller spela in videor och publicera dem på regionens webbplats rjl.se eller på andra webbplatser som administreras av Region Jönköpings län samt i sociala medier. Sådana fotografier och videor kan visa personer och innehålla personuppgifter.
 • De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse eller ditt samtycke.

 • Region Jönköpings län deltar aktivt i en rad viktiga forskningsprojekt. Om dina personuppgifter har registrerats av Region Jönköpings län kan de därför komma att användas för forskning.
 • Om forskningen omfattar känsliga personuppgifter kommer den endast genomföras om den har godkänts av en etikprövningsmyndighet. Inom ramen av detta forskningsarbete kan Region Jönköpings län även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter som är med i forskningsprojektet, som exempelvis ett universitet.
 • De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse eller ditt samtycke.

 • Om du deltar i ett av Region Jönköpings läns näringslivsprojekt kommer Region Jönköpings län att behandla uppgifter som ditt namn, e-post, telefonnummer och andra uppgifter som är relevanta i sammanhanget. Om du är enskild näringsidkare kan Region Jönköpings län även behandla ditt personnummer. Detta görs för att kunna genomföra, administrera och dokumentera projektet.
 • De rättsliga grunderna är att behandling är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.
 • Mottagare av enkätundersökningar och annan information Region Jönköpings län kan komma att behandla dina personuppgifter i samband med att Region Jönköpings län kontaktar dig med enkätundersökningar eller med information om vad som händer inom regionen. Dessa personuppgifter kan omfatta namn, adress, e-post och telefonnummer.
 • Region Jönköpings län behandlar personuppgifterna i syfte att följa upp och kvalitetssäkra vår verksamhet och för att informera dig om viktiga nyheter. De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse.

 • När du kontaktar Region Jönköpings län kan Region Jönköpings län komma att behandla uppgifter som ditt namn, e-post, telefonnummer och andra uppgifter som du lämnar till oss. Region Jönköpings län kan till exempel föra över de uppgifter som du lämnar till Region Jönköpings län i ett ärendehanteringssystem.
 • Detta görs för att hantera din förfrågan och då det krävs enligt lag. De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse och rättsliga förpliktelser.

 • Region Jönköpings län kommer att behandla personuppgifter som finns dokumenterade i allmänna handlingar. Det sker i samband med att information arkiveras, bedöms inför utlämnande och lämnas ut.
 • De lagliga grunderna för behandling är fullgörande av rättslig förpliktelse enligt offentlighetslagstiftningen samt utförande av uppgifter för arkivändamål av allmänt intresse.