Dina personuppgifter i våra vårdregister

Varje gång du besöker någon vårdenhet i Region Jönköpings län registreras dina personuppgifter. Personuppgifterna behövs för att kunna ge dig en god, säker och trygg vård. Personuppgifterna används också för att administrera och förbättra Region Jönköpings läns verksamhet. För att skydda din integritet följer Region Jönköpings län de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen, patientdatalagen, dataskyddsförordningen samt de bestämmelser som Socialstyrelsen och Integritetsskyddsmyndigheten utfärdar.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Patientjournalen

Region Jönköpings läns verksamheter är skyldiga att föra patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som ditt personnummer, namn, adress, telefon, närstående, bakgrunden till vården, uppgift om sjukdomshistorik, diagnoser, allergier, blodgrupp och liknande, samt uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs för att föra journal och upprätta annan dokumentation, utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten, administration som rör verksamheten, framställa statistik om hälso- och sjukvården och för att lämna uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag. Region Jönköpings län har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte har gett oss ditt samtycke. Den lagliga grunden är ytterst en rättslig förpliktelse och att behandlingen av personuppgifter är nödvändig av skäl som hör samman med tillhandahållande av hälso- och sjukvård.

Forskning

Region Jönköpings län kan komma att lämna ut dina personuppgifter till forskningsprojekt som har godkänts av en etikprövningsmyndighet. Den rättsliga grunden för utlämnande av personuppgifter för forskning är rättslig förpliktelse.

Kvalitetsregister

För att utveckla och säkra kvaliteten i vården rapporterar Region Jönköpings län in personuppgifter om dig till kvalitetsregister. Region Jönköpings län får samla in och registrera personuppgifter om dig i kvalitetsregister för att det anses utgöra en nödvändig uppgift av allmänt intresse. Innan dina personuppgifter registreras i ett kvalitetsregister ska du få information om detta. Om du inte vill att dina personuppgifter rapporteras till kvalitetsregister har du rätt att avstå. Du har också rätt att när som helst begära att dina uppgifter ska raderas från ett kvalitetsregister. Vill du att dina uppgifter raderas behöver du kontakta den vårdenhet där du varit patient.

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring innebär att behörig vårdpersonal med ditt samtycke har möjlighet att läsa journaluppgifter elektroniskt från olika vårdgivare i Sverige. Nationell patientöversikt (NPÖ) är ett exempel på sammanhållen journal. Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersburen form.

Hur länge bevarar Region Jönköpings län dina personuppgifter?

Det finns klara regler i patientdatalagen och dataskyddsförordningen som reglerar hur Region Jönköpings län ska bevara eller gallra ut personuppgifter. I Region Jönköpings län bevaras och arkiveras samtliga patientjournaler.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Inom vården råder sträng sekretess för personuppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Region Jönköpings län kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (till exempel till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet), eller om vi har fått ditt samtycke till sådant utlämnande. Rätten att söka i registren och vad som får sökas regleras i patientdatalagen.

Detta utesluter inte att Region Jönköpings län kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras hos Region Jönköpings län eller hos en av Region Jönköpings läns leverantörer i Sverige eller inom EU/EES. I vissa fall kan dina personuppgifter komma att överföras till länder utanför EU/EES. Region Jönköpings län kommer då säkerställa att överföringen görs med säkerhetsåtgärder som garanterar en adekvat skyddsnivå. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur skyddas dina uppgifter?

Region Jönköpings län värnar om din integritet. Region Jönköpings län arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Vad har du för rättigheter?

Ta del av din patientjournal

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen. Om handlingarna inte kan lämnas ut, har du rätt att få ett skriftligt besked om detta och information om hur du kan överklaga beslutet.

För att få en kopia av din patientjournal ska du vända dig till den verksamhet där du vårdats eller via webbplatsen 1177 (Extern länk). Det går också att läsa delar av din journal via webbplat (Extern länk)sen 1177. (Extern länk)

Få information om åtkomst till din patientjournal

Alla läsningar av elektroniska patientjournaler registreras, detta kallas loggning. Som patient har du möjlighet att få ett utdrag av loggen, det vill säga en lista över den åtkomst som skett till din patientjournal. Logg för åtkomst kan begäran via Region Jönköpings läns Kontaktcenter.

Spärra uppgifter i din patientjournal och/eller avstå från sammanhållen journalföring

Om du inte vill att dina journaluppgifter ska vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdmottagningar och/eller om du vill avstå från sammanhållen journalföring inom Region Jönköpings län eller för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras för elektronisk åtkomst. Du ska då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du ska också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som endast finns i pappersburen form.

Om du vill spärra din journal eller avstå från sammanhållen journalföring ska du kontakta Kontantcenter: https://www.rjl.se/om-oss/kontakta-oss/. 

När spärren är registrerad kommer det i journalen att framgå att det finns spärrade uppgifter. Ångrar du ditt beslut kontaktar du på nytt kontaktcenter som då tar bort spärren. Vårdnadshavare har inte rätt att begära spärr för sina barns räkning.

Rättelse eller förstörande av patientjournal

Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. Kontakta den sjukvårdsverksamhet där du vårdats om du har en avvikande mening om uppgifter i din journal.

För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) (Extern länk) för att få detta prövat.

Ytterligare rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du kan även kontakta Region Jönköpings län och begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig (registerutdrag) eller rättelse av personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. I vissa situationer har du även rätt att begära överföring (dataportabilitet), radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du kan även ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter.

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter för exempelvis ett forskningsprojekt har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Ta i så fall kontakt med forskningsprojektets kontaktperson.

Klagomål och skadestånd

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål till Region Jönköpings län eller till behörig tillsynsmyndighet. Om du bedömer att personuppgifter om dig har behandlats i strid med patientdatalagen eller dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd från Region Jönköpings län.

Hur utövar du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av rättigheterna ovan är du välkommen att vända dig till den verksamhet som ansvarar för vården där du sökt. Du kan också kontakta Region Jönköpings läns Dataskyddsombud. Om du istället vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du på Integritetsskyddmyndighetens webbplats. (Extern länk)

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i Region Jönköpings län är Nämnden för folkhälsa- och sjukvård.