Länsrådet för funktionsnedsättningar

I Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF, träffas länsorganisationer och Region Jönköpings län och diskuterar frågor som berör området funktionshinder.

LFF ska aktivt verka för att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning omsätts i praktisk handling, följa Barnkonventionen, samt aktivt arbeta för funktionshinderspolitik i Region Jönköpings län.

Länsrådet för funktionsnedsättningar sammanträder minst fyra gånger per år och ledamöterna väljs för fyra år i taget. Representation och sammansättning av ledamöter:

  • Regionen: 3 ledamöter
  • Funktionshinderorganisationerna: 11 ledamöter

Region Jönköpings län arbetar för att alla invånare ska ha ett bra liv i ett attraktivt län. För personer med funktionsnedsättningar är en tillgänglig miljö med tillgängliga lokaler av stor vikt. Länsrådet har en referensgrupp som samverkar med Region Jönköpings län inom detta område.