Länsrådet för funktionsnedsättningar

I Länsrådet för funktionsnedsättningar, LFF, träffas länsorganisationer och Region Jönköpings län och diskuterar frågor som berör området funktionshinder.

LFF ska aktivt verka för att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning omsätts i praktisk handling, följa Barnkonventionen, samt aktivt arbeta för funktionshinderspolitik i Region Jönköpings län.

Länsrådet för funktionsnedsättningar sammanträder minst fyra gånger per år och ledamöterna väljs för fyra år i taget. Representation och sammansättning av ledamöter:

  • Regionen: 3 ledamöter
  • Funktionshinderorganisationerna: 11 ledamöter

Region Jönköpings län arbetar för att alla invånare ska ha ett bra liv i ett attraktivt län. För personer med funktionsnedsättningar är en tillgänglig miljö med tillgängliga lokaler av stor vikt. Länsrådet har en referensgrupp som samverkar med Region Jönköpings län inom detta område.

Protokoll för länsrådet för funktionsnedsättningar