Europa i min region

En kvinna betalar på en kortterminal, inramat av sloganen Europa i min region.

Europa i min region är en årlig EU-gemensam informations­kampanj för att berätta om vad EU-fondernas pengar går till och vilken nytta de gör på hemmaplan. Projektet görs i samarbete med andra EU-anknutna organisationer så som myndigheter, regioner och Europa Direkt kontor. Här kan du läsa om Johanna som omvandlar innovativa idéer till hållbara lösningar och ta del av några exempel på EU-finansierade projekt inom vår region.

Johanna omvandlar innovativa idéer till hållbara lösningar

Bild på Johanna Stejdahl

Johanna Stejdahl, projektstrateg på Region Jönköpings län.

Johanna Stejdahl, projektstrateg på Region Jönköpings län, spelar en central roll i att omvandla innovativa projektidéer till hållbara initiativ. I denna intervju utforskar vi hur samverkan och strategisk finansiering, inklusive EU:s strukturfonder, bidrar till regionens utveckling.

Johanna Stejdahl, du arbetar som projektstrateg på Region Jönköpings län. Vad innebär det?

Min roll innefattar många spännande saker! Bland annat innebär den att jag har kontakt med aktörer som har projektidéer. I vårt regionala uppdrag ingår det att arbeta med finansiering som bidrar till en hållbar utveckling för Jönköpings län. Som första steg tittar jag och mina kollegor därför på om dessa idéer bidrar till just detta - en hållbar regional utveckling.

Om projektidén bedöms uppfylla grundläggande kriterier så blir steg två att prata om hur hela projektet kan finansieras. Här har vi ett nära samarbete inom Småland och Öarna (Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Gotland). 

Vilka möjligheter till finansiering finns det för att förverkliga sin idé?

De viktigaste verktygen för regional utveckling skulle jag säga är EU:s strukturfonder, bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Förutom dessa finns det en mängd olika fonder och program för finansiering. Genom bland annat statliga anslag kan Region Jönköpings län besluta om medfinansiering om projekt som bidrar till att utveckla Jönköpings län. Mer information om projektfinansiering finns HÄR (Extern länk)

Vill du dela med dig av några goda exempel på initiativ i Jönköpings län?

Samverkan är en viktig komponent till ett lyckat projekt och då tänker jag samverkan både mellan organisationer och geografiska områden. Det är en bra grogrund för att skapa nya nätverk och nya innovativa lösningar! Håll utkik här och i våra sociala medier under veckan, då kommer vi dela med oss av flera spännande och lyckade initiativ.

Europa Direkt Jönköping - Instagram  (Extern länk)
Europa Direkt Jönköpings län - Facebook  (Extern länk)

Projekt 1: Räkna med oss!

Bild på Markus Görs och Anna Wir från projektet Räkna med oss!

Markus Görs och Anna Wir från projektet Räkna med oss!

Vi har intervjuat Markus Görs och Anna Wir från projektet Räkna med oss! Ett projekt som stärker medarbetare och chefer inom kommunala arbetsmarknadsenheter, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning i deras uppdrag att stötta våra medborgare att etablera sig på arbetsmarknaden. Projektägare är Kommunal Utveckling Jönköpings län som är en del av Region Jönköpings län.

Vad betyder EU-finansieringen för er?

Det betyder att alla kommuner i länet kommer få likvärdiga möjligheter att kompetensutveckla sina medarbetare oberoende av storlek och ekonomiska förutsättningar, vilket inte hade varit möjligt annars. Medborgarna i länet kan då erbjudas ett likvärdigt stöd oavsett var man bor. Genom projektet kommer vi kunna stötta kommunerna i att göra kompetensutvecklingsinsatserna bestående, något som vi bedömer gynnar medborgarna även på lång sikt.

Vad är nästa steg i projektet?

Vi inventerar nu kompetensbehov inom vuxenutbildningen och har kontakt med Jönköping University för att ta fram en insats. Vi planerar också höstens kompetensutveckling inom de andra områdena. Samtidigt ska vi forma vår styrgrupp så att kommunernas röster och behov ska fortsätta höras tydligt genom hela projektet samt upphandla en utvärderare som ska följa oss resten av projekttiden.

Vilka förväntade resultat eller effekter förväntar ni er att uppnå genom projektet?

Att 300 medarbetare och chefer i länets kommuner har ökat sin kunskap och kompetens i arbetssätt och metoder för att stötta personer som tidigare haft svårt att få och behålla ett jobb eller klara av sina studier. Långsiktigt tror vi att en bättre samverkan och användandet av etablerade metoder tillsammans med ett effektivare arbetssätt genom digital handläggning av ekonomiskt bistånd, kommer bidra till att fler blir självförsörjande. Förhoppningsvis kommer det även stärka kompetensförsörjning och matchning på länets arbetsmarknad och därigenom bidra till målen i den regionala utvecklingsstrategin om Jönköpings län som en attraktiv och smart region.

Projekt 2: Odlingsakademien

Helena Styrbjörn, projektledare och kursledare, Eva Ekenberg, kursledare och Hillevi Helmfrid, kursledare

Helena Styrbjörn, projektledare och kursledare, Eva Ekenberg, kursledare och Hillevi Helmfrid, kursledare.

Hållbarhet har länge varit en hjärtefråga för leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd. Föreningens erfarenhet visar att odling är en utmärkt ingång till ett vidare engagemang för omställning till ett mer hållbart samhälle.

Odlingsakademien har med kunskap, inspiration och förebilder visat hur det går till att odla i samklang med naturen och hur vi kan minska onödiga inköp och avfall genom att sluta våra kretslopp lokalt. Tack vare EU-medel har Odlingsakademien spridit kunskap om hållbara odlingsmetoder, resurshushållning och resursåteruppbyggnad.

Odlingsakademien vill visa hur odling kan stärka ekologin genom att bidra till biologisk mångfald, öka bördigheten och att odla på ett sätt som inte bygger på användning av fossila insatsmedel. Egenodlat stärker regional försörjning, krisberedskap och samhället resiliens. I den oroliga tid vi nu lever kan odling också bidra till aktivt hopp – något vi konkret gör i stället för passivt har

- Odlingsakademien är ett utmärkt exempel på hur man konkret och oavsett storlek kan bidra till att uppnå målsättningarna i den regionala livsmedelsstrategin. Att sprida kunskap om resilienta odlingsmetoder är ett viktigt steg för ett mer robust livsmedelssystem – ett fokusområde inom den regionala livsmedelsstrategin, säger Christina Odén – regionutvecklare för livsmedelsstrategi och gröna näringar på Region Jönköpings län.

Läs mer om projektet via länken: odlingsomlivsstil.com (Extern länk)

Projekt 3: Almi - Nästa Generations Affärer 

I mitten: Stefan Frylebäck och Max Sundvall, projektledare och rådgivare affärsutveckling Almi. 

Näringslivet står inför flera utmaningar kopplat till hållbart företagande. Många små- och medelstora företag står inför att utveckla sina affärsmodeller och behöver stöd i utvecklingen. Ett centralt utvecklingsområde är digitalisering vilket blir ett allt viktigare verktyg för en resurseffektiv verksamhet.

Genom projektet Nästa generations affärer vill Almi - i partnerskap med Jönköping Tekniska Högskola och Energikontor Norra Småland - bidra till att stärka länets företag inom strategiskt hållbarhetsarbete, digitalisering, cybersäkerhet och energieffektivitet.

Projektet erbjuder ett skräddarsytt affärsutvecklingsstöd anpassat till företagens unika behov och inkluderar:

  • Affärsrådgivning/bollplank
  • Strategiworkshoppar
  • Kunskapsmoduler
  • Tillgång till expertkonsulter
  • Energi- och resurseffektivisering genom digital mätning
  • Företagsnätverk

Projektet löper från augusti 2023 till november 2026 och har en total budget på 13,3 miljoner SEK. Av denna summa finansieras 40 % av Europeiska regionala utvecklingsfonden.