Miljö som arbetsplats

Kvinna som skriver på whiteboard och en kvinna i förgrunden tittar på. I bakgrunden syns en roll up om hållbarhet.
Vi jobbar målmedvetet för att medarbetarna i Region Jönköpings län ska veta mer om hållbarhet, känna sig berörda och göra kloka hållbarhetsval. Om alla 11 000 medarbetare gör ett klokt hållbarhetsval om dagen blir det en stor och viktig insats för miljön! Foto: Ulf Lindberg

Vi inom område miljö brinner för att skapa kunskap och engagemang kring miljö- och klimatfrågan. En fråga som berör alla - lokalt som regionalt, nationellt som globalt. Genom miljödialoger och revisioner och rådgivning stöttar vi Region Jönköpings läns verksamheter och medarbetare till att göra kloka hållbarhetsval.

Här finns område miljö

Område miljö, är ett område inom Verksamhetsstöd och service.  Område miljö som leds av Region Jönköpings läns miljöchef har cirka 20 medarbetare fördelade på  miljöenheten samt Energikontor Norra Småland.

Våra arbetsplatser är i viss mån spridda över hela Region Jönköpings län.

 • Kontor i centrala Jönköping: här finns de flesta av område miljös medarbetare.
 • Höglandssjukhuset i Eksjö: Här finns miljösamordnare för kirurgisk vård. 
 • Länssjukhuset Ryhov i Jönköping: Här finns miljösamordnare för psykiatri, rehabilitering och diagnostik två dagar i veckan.
 • Värnamo sjukhus: Här finns miljösamordnare för medicinsk vård en dag i veckan. 

Dessutom har vi miljösamordnare som delar sin tid mellan  miljöenheten och :

 • Rosenlunds vårdcentrum i Jönköping: Miljösamordnare för utbildning och kultur.
 • Länstrafiken i Jönköping: Här finns miljösamordnare för Länstrafiken.
 • Ryhovsområdet i Jönköping: Här finns miljösamordnare för Vårdcentralerna Bra Liv.

Kompetens vi söker

Område miljö behöver främst rekrytera personer med kompetens inom miljöområdet. Vi är även intresserade av att ta in examensarbetare och praktikanter som till exempel har en pågående högskoleutbildning med miljöinriktning.

Energikontoret arbetar främst inom externt finansierade projekt och har tidvis bland annat behov av projektledare med miljö- och klimatinriktning, energiingenjörer, kommunikatörer med mera.

Därför ska du jobba hos oss

Miljöenheten

Inom område miljö och miljöenheten arbetar vi aktivt och framgångsrikt för att stötta Region Jönköpings län verksamheter så att miljö och hållbarhet blir naturligt integrerade i deras processer. Aktuella områden är bland annat arbetspendling och tjänsteresor och hållbara upphandlingar.

Det är också från oss som arbetet har drivits för att för få Region Jönköpings län certifierad i sin helhet enligt ledningssystemet ISO 14001. 

Ledningssystemet ger trygghet och tyngd i vårt fortsatta arbete. 

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland är en regional energiaktör och som bistår med energikompetens inom länet. Vi arbetar främst med att främja förnybar energi, energieffektivisering och som samordnare av de kommunala energi- och klimatrådgivarna i länet.

Vi arbetar i spännande projekt inom ett brännande aktuellt ämne som berör alla i länet. Projekten skiljer sig från varandra, men dockar ofta an inom olika delar och de skiftar över tid. Det ena året är sällan det andra likt.

Så här arbetar vi

Miljöenheten

Miljöenhetens kunder finns inom hela Region Jönköpings län. Vi samverkar även med olika aktörer i länet för att skapa en hållbar miljöutveckling. Genom samverkan får vi bättre förutsättningar för en sund livsmiljö och ett bra liv i en attraktiv region.

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Smålands verksamhet bedrivs inom samverkans- och utvecklingsprojekt på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Energikontoret har också samordningsansvar för de kommunala energi- och klimatrådgivarna i Jönköpings län.

Energikontoret arbetar inom olika projekt som till största delen är externt finansierade, via EU, Energimyndigheten, Tillväxtverket, näringslivet eller andra parter.

Projektgrupperna består i dag av 1-5 personer och med olika kompetenser kopplade. Beteendefrågor är ofta centrala i projekten. 

Energikontorets verksamhet riktar sig främst till följande målgrupper:

 • Kommuner
 • Kommunala bolag
 • Offentliga aktörer
 • Näringslivet
 • Föreningar
 • Hushåll

Så utvecklar vi oss

Partnerskap, nära samarbete och dialog med kunderna ger värdefulla influenser. 

Miljöenheten

Miljöenheten har ett ansvar att tidigt identifiera och arbeta fram strategier för att möta miljöaspekterna i regionens verksamhet idag och under de kommande åren. Ledorden för miljöenheten är:

 • Största möjliga nytta för miljön – största möjliga utfall utifrån varje investerad timme och krona.
 • Kundfokus – vi har nära samarbete med våra kunder för att säkerställa kundernas behov.

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland bygger upp, driver och administrerar projekt och regionala nätverk inom Energikontorets profilområden.

 •  Energieffektiva företag och produkter
 • Hållbart resande och transporter
 • Hållbart byggande och renovering

Arbetet med energieffektivisering och förnybar energi för de tre profilområdena leder i förlängningen till innovation av varor och tjänster.

 

Övergripande om Verksamhetsstöd och service som arbetsplats