Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Som fysisk person, med personuppgifter som behandlas av Region Jönköpings län, har du flertalet rättigheter avseende dina personuppgifter. På den här sidan beskrivs vilka val och möjligheter du har och hur du kan utöva dessa rättigheter i samband med Region Jönköpings läns behandling av dina personuppgifter.

Om du vill använda någon av rättigheterna (utöver registerutdrag) är du välkommen att kontakta Region Jönköpings läns Dataskyddsombud. Om du istället vill lämna klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Där finns också mer information om dataskyddsförordningen.

Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se (Extern länk)

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter Region Jönköpings län behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag.

Begär ett registerutdrag

Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse.

I vissa situationer har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna eller om behandlingen sker i enlighet offentlighets- och sekretesslagen.

I vissa situationer har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna Region Jönköpings län behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid Region Jönköpings län behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa situationer rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen har Region Jönköpings län en skyldighet att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att Region Jönköpings län behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig. Personuppgifterna kommer då att lämnas ut i ett användbart format.

I vissa fall har du rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får Region Jönköpings län endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas.

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.