Regionfullmäktige

Regionfullmäktige är den högsta politiska beslutsnivån i Region Jönköpings län. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Fullmäktige har 81 ledamöter som kommer från hela Jönköpings län. De väljs i de allmänna valen vart fjärde år. De flesta av ledamöterna är fritidspolitiker och sköter sina uppdrag vid sidan av sina vanliga arbeten. Region Jönköpings län har sex regionråd som är heltidspolitiker.

Varje fullmäktigeledamot har uppdrag i nämnd, regionstyrelse och patientnämnd. Dessutom väljs ledamöter till en mängd övriga styrelser, till exempel Jönköpings Länstrafik och Jönköpings länsmuseum.

Fullmäktige sammanträder sju gånger om året och fattar beslut om Region Jönköpings läns verksamhet i stort. Alla fullmäktiges möten är öppna för allmänheten och direktsänds via webb-TV.

Regionfullmäktige:

  • fastställer budget och beslutar hur stor regionskatten ska vara
  • bestämmer hur mycket vården ska kosta
  • beslutar om den politiska organisationen
  • väljer ledamöter och ersättare till regionstyrelsen och nämnderna
  • väljer revisorer som granskar verksamheten
  • fastställer vision, inriktning och mål för verksamheten.