Om konflikten mellan arbetsgivare och Vårdförbundet

Symbolbild med utropstecken i cirkel.

Arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona har inte kommit överens med Vårdförbundet om nytt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor. Vårdförbundet har därför valt att gå ut i konflikt och åtgärderna trädde i kraft torsdag den 25 april. Under konflikten kommer planerad sjukvård att fortsätta genomföras i största möjliga utsträckning.

Region Jönköpings län har invånarnas uppdrag och politikens mandat att bedriva bästa möjliga hälso- och sjukvård – och det gäller oavsett konflikt. Region Jönköpings läns utgångspunkt är därför att kunna upprätthålla verksamheten på ett sätt som gör att stridsåtgärderna drabbar invånarna så lite som möjligt. Det innebär att planerade operationer samt planerad mottagnings-, vårdavdelnings- och akutverksamhet kommer att fortsätta genomföras i största möjliga utsträckning.

Inga patienter ska komma till skada

För att klara av planerad och nödvändig sjukvård kommer Region Jönköpings län att behöva göra schemaändringar eller förflytta medarbetare. För att inga patienter ska påverkas kommer verksamheterna att behöva hjälpa varandra. Om det är akuta situationer som innebär fara för patienterna kan Region Jönköpings län behöva beordra om skyddsarbete.

Vill återuppta förhandlingar

SKR och Sobona hoppas att med medlarnas hjälp kunna komma överens om ett nytt kollektivavtal med Vårdförbundet så fort som möjligt.

SKR begär att medlare kallas in i vårdkonflikten (Extern länk)

Vad innebär konflikten?

Vårdförbundets konfliktåtgärder som trädde i kraft den 25 april klockan 16.00 handlar om blockad och att hindra övertidsarbete, merarbete och nyanställningar. Vårdförbundets blockad riktas mot alla 21 regioner och fyra stora vårdbolag.

Den 21 maj kom beskedet att Vårdförbundet häver nyanställningsblockanden i regionerna från den 4 juni klockan 16.00. Det innebär att Region Jönköpings län från och med då kan anställa inom de yrkesgrupper som omfattas av nyanställningsblockaden.

Befattningar som omfattas

Blockaden omfattar medlemmar i Vårdförbundet inom följande befattningar och yrkeskategorier:

  • Barnmorskor
  • Biomedicinska analytiker
  • Röntgensjuksköterskor
  • Sjuksköterskor
  • Specialistsjuksköterskor och chefer inom de angivna befattningarna

Frågor och svar om Vårdförbundets konflikt på SKR.se (Extern länk)

Så påverkas du som patient av konflikten

Vad innebär konflikten för patienterna?

I nuläget påverkas de flesta patienter i Region Jönköpings län inte av konflikten. Om din planerade vård skulle påverkas kommer du informeras om detta av din mottagning.

Vad gäller vid inbokad tid för operation?

Under konflikten kommer planerad sjukvård att fortsätta genomföras i största möjliga utsträckning. Om du är kallad till operation och inte hör något annat ska du komma den tid du är kallad.

Kan personalen lägga ned arbetet mitt under en undersökning, kontroll eller operation?

Som patient kan du känna dig trygg med att en pågående undersökning, kontroll eller operation alltid kommer att slutföras på ett tryggt sätt. Medarbetare med flextidsavtal är, oavsett konflikten, skyldiga att slutföra påbörjade arbetsuppgifter. Vid akuta situationer som riskerar fara för patienter kan arbetsgivaren dessutom beordra skyddsarbete.

Kommer vårdcentralerna vara öppna som vanligt?

Ja, vårdcentralerna kommer vara öppna som vanligt. 

Kommer närakuterna att vara öppna som vanligt?

Ja, närakuterna kommer att vara öppna som vanligt.

Kommer ambulansverksamheten att fungera?

Ambulansverksamhet kommer fungera som vanligt.

Vad gäller för akutmottagningarna?

Akutmottagningarna kommer hållas öppna som vanligt.

Vad gäller för telefontider?

Telefontider gäller som vanligt om inte annat meddelas både inom primärvården inom och den specialiserade vården.

Stänger ni några digitala vårdtjänster?

De är öppna som vanligt, men det kan hända att det blir längre väntetid eller färre tider att boka in sig på.

Påverkas 1177 på telefon?

Det kan hända att det blir längre väntetid, framförallt under helger.

Hur får jag veta om mitt bokade besök ställs in?

Om ditt bokade besök skulle ställas in kommer du bli kontaktad. Hur du blir kontaktad beror på hur lång tid innan besöket ställs in.

Vad innebär skyddsarbete?

  • En arbetstagare är skyldig att på begäran av arbetsgivaren utföra skyddsarbete. Skyddsarbete får beordras först vid en akut situation som innebär fara för patienten.
  • Skyddsarbete beordras av närmaste chef. Skyddsarbete kan förhandlas med arbetstagarorganisationen i efterhand. Det innebär att beslutet om skyddsarbete följer den delegationsordning som gäller på arbetsplatsen och kan beslutas av den som är i chefens ställe, om det är bråttom.
  • Medarbetare kan alltså, när chef inte är närvarande, själv avgöra om skyddsarbete behövs och chefen godkänner i efterhand. En sådan situation är tänkbar till exempel inom ambulansen.
  • Det är arbetsgivaren som beslutar om skyddsarbete. Arbetstagarorganisationen har inte tolkningsföreträde när det gäller bedömningen av beslut om skyddsarbete.

Vad innebär skyddsarbete - SKR.se (Extern länk)