Regionfullmäktige 4 december

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 10 december, kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Valärenden (pdf-fil, 22 kB)
 7. Budget och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan för 2020-2021
  Alliansens budget (pdf-fil, 4133 kB)   Bilagor (pdf-fil, 3377 kB)
  Koalition för Jönköpings läns budget (pdf-fil, 4609 kB)   Bilagor (pdf-fil, 3308 kB)
  Sverigedemokraternas budget  (pdf-fil, 1072 kB)
  Vänsterpariets budget (pdf-fil, 1934 kB)
 8. Allmän trafikplikt inför stadstrafikupphandling i Jönköping (pdf-fil, 859 kB)
 9. Allmän trafikplikt inför upphandling av busstrafik i stråket (pdf-fil, 614 kB)
  Jönköping-Ulricehamn-Borås (pdf-fil, 614 kB)
 10. Arbetsordning för kommunalt forum (pdf-fil, 286 kB)
 11. Reglemente för Regionrevisionen (pdf-fil, 228 kB)
 12. Reglemente Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen - revidering (pdf-fil, 545 kB)
 13. Kungörelse om sammanträden för Region Jönköpings län 2018-2022
 14. Inkallelseordning för nämnder och styrelse mm
 15. Redovisning av icke slutbehandlade motioner (pdf-fil, 222 kB)
 16. Avslutning

Anmälningsärenden