Läkemedel och äldre

Läkemedel och äldre

Malin Holmqvist är klinisk apotekare, läkemedelsstrateg på Folkhälsa och sjukvård, Regionledningskontoret och doktorand vid Forskarskolan Hälsa och välfärd, Hälsohögskolan, Jönköping university.

Läkemedel är en vanlig behandlingsstrategi i vården, men kan orsaka negativa läkemedelshändelser. Äldre personer löper en större risk att skadas av läkemedel, och tidigare forskning visar att skador av läkemedel främst inträffar när läkemedel ordineras och/eller inte följs upp och utvärderas.

Syftet med Malin forskning har varit att öka kunskapen kring hur äldre personer och sjukvårdpersonal tillsammans kan skapa en lösning för förbättrad utvärdering av läkemedelsbehandling, och därmed främja patientsäkerheten.

Vad visar din forskning?

Den visar att äldre personer kan och vill vara aktivt involverade i utvärderingen av sin läkemedelsbehandling och kan utgöra en resurs för utvecklingsarbete med syfte att öka patientsäkerheten. Detta behöver hälso- och sjukvården vara medveten om för att kunna involvera de äldre som vill och kan.

Studierna visar också att goda arbetsförhållanden för sjukvårdspersonalen, och samverkan med den äldre personen möjliggör en fungerande utvärdering av äldre personers läkemedelsbehandling. I forskningen fick därför äldre personer, läkare och sjuksköterskor möjlighet att tillsammans utveckla en lösning för att förbättra uppföljningen av läkemedel. Det utmynnade i en så kallad läkemedelsplan i den elektroniska patientjournalen.

Att utveckla en lösning tillsammans skapande ett lärande genom att deltagarna delade erfarenheter kring varandras vardag. För att främja patientsäkerheten skulle läkemedelsplanen, enligt deltagarna, kunna stödja kommunikation, kontinuitet och interaktion, genom att ge lättåtkomlig information om fortsatt läkemedelsbehandling. Läkemedelsplanen testades slutligen i liten skala i klinisk vardag, vilket gav kunskap som kan utveckla både läkemedelsplanen och utvärderingen av denna ytterligare.

Hur skapar forskningen nytta för den kliniska verksamheten?

Omställningen till Nära Vård utgår från individuella förutsättningar och behov, bygger på relationer och ett proaktivt arbetssätt, och ett gemensamt ansvarstagande och tillit. Forskningen visar på praktiska sätt att bjuda in äldre personer som kan och vill som medskapare i utvärderingen av deras läkemedelsbehandling samt som medskapare av lösningar som kan bidra till en säkrare läkemedelsbehandling.

Idéer inför framtiden?

Läkemedelsplanen behöver förbättras så att den uppfyller äldre personer och vårdpersonals behov och krav, och utvärderas i större skala för att ge kunskap till dess bidrag till en samskapad och säkrare läkemedelsbehandling.