Kultur

Projektmedel feriepraktik kultur

Feriepraktik i spelskapande. Foto: Johan W Avby.

Feriepraktik kultur är en regional insats med syfte att ge unga en möjlighet att prova på hur det är att arbeta inom ett kulturområde.

Insatsen är en del av Region Jönköpings läns arbete för att utveckla och stärka kulturen i hela länet, öka möjligheterna till sysselsättning inom kultur för ungdomar, samt stödja kommuner och civilsamhället. I förlängningen bidrar insatsen dessutom till att öka möjligheten för unga kulturskapare att gå från amatör till yrkesutövare.

Riktlinjer

Feriepraktiken ska omfatta 60 timmar och rikta sig till ungdomar mellan 15-19 år i Jönköpings län och ske under sommaren. Den sökande ansvarar för hela genomförandet av praktiken, samt utbetalning av löner. Feriepraktikplatserna ska ha en tydlig koppling till ett kulturområde och vara av den karaktär att praktikanterna får möjlighet att testa på hur det är att arbeta inom kulturområdet. Exempel på områden:

 • Dans
 • Cirkus
 • Film
 • Teater
 • Musik
 • Spelkultur
 • Kulturarv och arkiv
 • Demokrati och folkbildning
 • Litteratur/bibliotek
 • Konst/bild och form
 • Slöjd

Varje feriepraktikplats måste följa Arbetsmiljöverkets regler kring arbete gällande ungdomar (se Arbetsmiljöverkets hemsida för mer information) och ha en handledare på plats under arbetsperioden.

Ansöka om medel

Kommuner, organisationer, stiftelser, studieförbund och föreningar kan ansöka om medel för att genomföra feriepraktik. Ansökan bedöms utefter arbetsuppgifternas koppling till kulturområde, regional spridning och koppling till regional kulturplan. Det går att söka för både löner för feriepraktikanter (6000 kr per praktikant) och för att anställa en extern handledare. Med extern handledare menas en person utanför organisationen som anställs för just denna arbetsuppgift.

Ansök senast den 16 februari 2024 för att få beslut senast den 1 mars 2024. Det går även att ansöka om bidraget efter den 16 februari, med förbehållet att medel finns kvar, men då kommer beslutet senare än den 1 mars. 

Ansökan för 2024 är stängd. 

Utbetalning och redovisning

Stödet betalas ut genom att den ansökande fakturerar Region Jönköpings län det beviljade beloppet. Fakturan skickas då er feriepraktik är genomförd. Efter genomförandet fyller den sökande också i en kort redovisning.

Frågor

Har du frågor om feriepraktik, kontakta Alva Stahl, alva.stahl@rjl.se