Kultur

GAZE: regler och kriterier

GAZE är ett program framtaget för att säkerställa att nya röster och talanger från Jönköpings län får möjlighet att utvecklas och hitta en plats i den svenska filmbranschen. Med nya röster/talanger menas i detta fall filmare som ännu inte haft premiär på en långfilm.

Filmaren som söker kan arbeta med fiktion, dokumentär, animation eller hybrid (en blandning mellan dokumentär och fiktion). Det du vill göra under året på GAZE kan vara en kortfilm eller en del i ett längre filmprojekt. Premiär eller förhandsvisning sker under Värnamos Filmhistoriska Festival och det du visar där ska inte vara längre än 15 minuter (en färdig kortfilm eller det du arbetat med under året, en work in progress om du arbetar med längre format).

Den som går programmet får 50 000 kr totalt. Medlen är tänkta som utvecklingspengar och betalas ut fördelade på ett stipendium på 10 000 kr (betalas ut september 2024) plus produktionsmedel på 40 000 kr (betalas ut januari 2025).

Antal platser: 3-4 personer kommer att bli antagna.

Vem kan söka?

Ansökan är öppen för dig från 18 år och uppåt, boende och/eller verksam i Jönköpings län. Det kan också räcka med att du har anknytning till regionen, men närvaro vid träffarna krävs och filmen du väljer att göra senare ska spelas in till större del i regionen. Du kan ha erfarenhet eller vara nybörjare, men du måste skicka en film du gjort som arbetsprov. Om du går vidare, blir det också en intervju under vecka 25 eller 26 på plats i Jönköping.

Projektet du söker med får inte vara ett skolprojekt. Har du tidigare fått stipendium (Talent to Watch/GAZE) är du berättigad att söka, du får dock inte redan ha gått programmet.

Hur går det till?

1. Ansökan till programmet
Arbetsprov 1: film
Skicka via länk en hel film eller en scen eller ett klipp som du har gjort (regi eller manus eller foto) och som du tycker representerar det du gör. Obs! Ej reklam, uppdrag eller informationsfilm.

Om du inte gjort film tidigare, gör en för ansökan! Det går bra att filma med mobil (se till att ljudet blir bra).
Förslag: presentera dig själv genom film och ett bildberättande, eller genom din film berätta om ett hus/en plats du bott på och som betytt något eller genomför en djupintervju med någon du är nyfiken på. Det går såklart bra att skicka in en helt annan idé!

Arbetsprov 2: text
Skriv en sammanhållen text på minst en, max två A4-sidor där du berättar vad du vill arbeta med under din tid på GAZE. Lägg gärna fokus på vad du är intresserad av i förhållande till tematik. Vad vill du visa eller berätta om? Varför är det viktigt för dig? Har du redan påbörjat ditt arbete med detta? Hur vill du arbeta: med fiktion, dokumentär, hybrid, animation?


Ofullständiga ansökningar (alltså utan arbetsprover) beaktas ej.


2. Kan flera personer söka för att arbeta med samma projekt?
Ja. Flera personer kan söka till GAZE för att arbeta med samma projekt, men var och en måste skicka in en egen ansökan och berätta om sin ingång till filmen utifrån ett eget perspektiv.

3. Programmet GAZE
Under höstterminen kommer vi att ha fyra fysiska träffar med två dagar närvaro åt gången. Dessa kommer att vara på helger. Om du söker se gärna till att du kan närvara på tillfällena nedan.

Preliminärt schema: 7-8 september, 5-6 oktober, 26-27 oktober och 23-24 november.

Du förväntas arbeta med din film/projekt mellan träffarna. Enstaka träffar via teams kan förekomma. Du får tillgång till personlig handledning vid behov i överenskommelse med handledaren.

Från januari 2025 förväntas du spela in merparten av ditt projekt. Slutvisning sker i april 2025 i samband med Värnamos Filmhistoriska Festival.

Kopplat till programmet finns ett stipendium på 10 000 kr. Stipendiet erhålls av de deltagare som blir antagna och väljer att gå programmet. Stipendium betalas ut i september efter första träffen. Utifrån det arbetet du genomför under hösten skickas en ansökan in i december för att få resterande medel à 40 000 kr för att spela in film under vårterminen (betalas ut i januari 2025).
Programmet är avgiftsfritt.

Innehåll: Vi kommer att gå igenom olika metoder för att utveckla ett projekt med konkret arbete. Vi går igenom projektbeskrivning, manus, research/casting, tidsplanering, budgetering och pitch – när man presenterar sitt projekt för en publik. Om du arbetar med en längre dokumentär så kan du visa ditt arbete och få feedback längs vägen. Samma gäller fiktiv film om du vill utveckla ett manus eller arbetar med casting under höstterminen 2024.

Under vårterminen 2025 får deltagarna handledning inför inspelning och senare under klippning. Filmerna eller den del du spelat in (om du jobbar med ett längre projekt) presenteras i april i en förhandspremiär på Värnamos Filmhistoriska Filmfestival. Dessa ska ha en max längd på 15 minuter.

4. Verksamhet
Att arbeta med film är också att bedriva en verksamhet. Vi kommer därför att uppmuntra och skapa tillfällen för att de som går programmet ska möta andra verksamma filmare och professionella inom film i länet. Vi uppmuntrar till samarbeten där du kan ingå i ett sammanhang eller på sikt bilda en verksamhet med andra aktörer i länet.

5. Utbetalning av stöd
Efter genomgånget program och när projektbeskrivningen och budgeten är godkända betalas stödet ut.

6. När får man besked
Om du går vidare till första intervjun kontaktar vi dig via den e-postadress som angetts i ansökan senast den 12 juni. Intervjuer sker under vecka 25 eller 26. Motivering till juryns beslut ges ej och beslutet kan inte överklagas.

Vill du ha hjälp med att fylla i ansökan eller har du frågor om programmet, kontakta filmutvecklaren på cecilia.torquatodeoliveira@rjl.se

Övrig information om utbetalning av stöd


Villkor

  • Du måste genomgå programmet och skicka in ansökan i december för att få stödet utbetald.
  • Filmen eller utdrag från den som ni visar i samband med avslutning får max vara 15 min.
  • Filmprojektet genomförs och spelas in i länet.
  • Minst en A-funktion i teamet måste bo eller verka i länet.
  • De sökande måste själva ha kommit på historien som ska filmas.
  • Den sökande behöver inte kunna tala svenska, men måste kunna förstå svenska i tal och text. Det går bra att kommunicera och skriva på engelska.


Vad stödet inte delas ut till?

  • Stödet ges inte till projekt som genomförs inom ramen för en utbildning.
  • Stödet får inte användas för kommersiell verksamhet. 


Hur bedöms ansökan?
En referensperson går igenom inkomna ansökningar tillsammans med filmutvecklaren inom Region Jönköping län. Referenspersonen har ingen koppling till länets kulturliv, men stor erfarenhet inom filmproduktion. Referenspersonens bedömning är rådgivande och värderar ansökningarna utifrån stödets kriterier. I samtalet ligger fokus på ansökningarnas grad av originalitet, verkshöjd och genomförbarhet. Vi strävar också efter att dela ut stödet till en mångfald av berättelser och perspektiv inom fiktion och med en fördelning 50/50 mellan könen och 50/50 mellan dokumentära och fiktiva projekt.

Färdigställande av filmen
Region Jönköpings län och projektets logotype GAZE - nya röster ska anges som stödgivare i allt kommunikationsmaterial kring produktionen. Det avser filmens eftertext, omslag, affischer, webbsidor och där det är tillämpligt även sociala media. Logotyper finns att tillgå på begäran.

Sökanden ska löpande hålla Region Jönköpings län underrättade om projektets utveckling, både under produktionen och under distributionsfasen efteråt.

Region Jönköpings län tilldelas en icke-exklusiv visningsrätt av den färdiga filmen.

Region Jönköpings län förbinder sig att inte visa filmen offentligt före filmens premiär eller på andra sätt som försvårar annan distribution. Region Jönköpings län visar aldrig filmen utan att först ha kontaktat filmens producent.

Filmaren/bolaget förbinder sig att leverera ett digitalt press- och informationsmaterial bestående av filmens produktionsuppgifter, två högupplösta bilder ur filmen, ett foto på filmaren/regissören och en kort katalogtext/synopsis. Filmaren/bolaget förbinder sig att leverera en kopia av den färdiga filmen i bästa möjliga kvalitet.

Beviljat stöd
Beviljade stödmottagare skickar en E-faktura enligt Region Jönköpings läns föreskrifter. Betalningsvillkor 30 dagar. Alternativt skickas rekvisition för utbetalning av stöd som ett stipendium.

Du hittar Region Jönköpings läns föreskrifter om fakturering här. 


Redovisning
Inom 12 månader efter att stödet betalats ut, ska ekonomisk redovisning ske i form av en skriftlig rapport. Kvitton behöver inte lämnas in, men ska kunna visas upp på begäran och styrka utfallet. Den sökande blir återbetalningsskyldig om man inte fullföljt uppsatt tidsplan utan någon förklaring och kontakt med Region Jönköpings län.

Region Jönköpings län beviljar inte nya stöd till stödmottagare som inte har slutredovisat tidigare stöd.