Regionfullmäktige 27 november

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll (pdf-fil, 57 kB)
Bilagor till protokoll  (pdf-fil, 2496 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 15 kB)

Pm (pdf-fil, 29 kB)

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 10 december, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Budget och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan för 2020-2021 (pdf-fil, 14963 kB)
  7. Valärenden
  8. Avslutning

Anmälningsärenden