Regionfullmäktige 27 november

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Ärenden

  1. Öppnande
  2. Upprop
  3. Val av protokolljusterare
  4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 10 december, kl 15.30 på Regionens hus
  5. Framställande av interpellationer och frågor
  6. Budget och verksamhetsplan 2019 med flerårsplan för 2020-2021 (pdf-fil, 14963 kB)
  7. Valärenden
  8. Avslutning

Anmälningsärenden