Regionfullmäktige 10 april 2018

Kallelse och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats, det vill säga några dagar efter sammanträdet.

Protokoll    (pdf-fil, 290 kB)
Bilagor till protokoll  (pdf-fil, 13379 kB)

Kungörelse (pdf-fil, 30 kB)

Pm (pdf-fil, 30 kB)

Ärenden

 1. Öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare
 4. Tillkännagivande av tid och plats för justering av regionfullmäktiges protokoll: Tisdagen den 21 februari kl 15.30 på Regionens hus
 5. Framställande av interpellationer och frågor
 6. Revisionsberättelse för år 2017 (pdf-fil, 3310 kB)
 7. Årsredovisning 2017 (pdf-fil, 8286 kB)
 8. Fördelning av riktade statsbidrag efter överenskommelse mellan SKL och staten (pdf-fil, 347 kB)
 9. Motion - Är den läkartid som erbjuds patienter på äldreboenden verkligen tillräcklig (pdf-fil, 1791 kB)
 10. Motion - Hund i Regionens tjänst (pdf-fil, 4385 kB)
 11. Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län (pdf-fil, 4360 kB)
 12. Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens - RAK (pdf-fil, 22828 kB)
 13. Granskning av investeringar (pdf-fil, 21731 kB)
 14. Granskning av regionens arbete med chefsförsörjning (pdf-fil, 1894 kB)
 15. Svar på interpellationer och frågor    
  Inkomna granskningar:
 16. Granskning av e-hälsa - del 1 invånartjänster (pdf-fil, 441 kB)
 17. Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård och specialistvård till öppenvård och primärvård (pdf-fil, 323 kB)
 18. Uppföljning av granskningar genomförda 2013 och 2015 (pdf-fil, 229 kB)
 19. Granskning av IT- säkerhet i Region Jönköpings län
 20. Granskning av årsredovisning 2017 (pdf-fil, 370 kB)
 21. Granskning av e-hälsa - del 2 vårdtjänster    (pdf-fil, 632 kB)
  Fördelning av inkomna motioner:
 22. Motion - Tänderna tillhör kroppen (pdf-fil, 44 kB)
 23. Motion - Inrätta en gemensam digital vårdtjänst inom primärvården (pdf-fil, 55 kB)
 24. Anmälningsärenden
 25. Valärenden
 26. Avslutning

Anmälningsärenden

Övrigt