Medicin och geriatrik

 Manlig vårdpersonal tar blodtryck på äldre kvinna.
Medicin är den specialitet som behandlar sjukdomar i kroppens inre organ och inom geriatrik behandlas sjukdomar som är kopplade till åldrande. Foto: Johan W Avby

Den specialiserade sjukvården inom medicin och geriatrik bedrivs på sjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo. Där finns mottagningar som tar emot bokade besök på dagtid på vardagar och dygnet runt-öppna vårdavdelningar för inneliggande patienter.

Patienterna behandlas huvudsakligen på de specialiserade öppenvårdsmottagningarna. Vid akut sjukdom kan vården i akutskedet ske på de akutmedicinska/akutgeriatriska vårdavdelningarna.

Inom medicin (den specialitet som sysslar med sjukdomar i kroppens inre organ) och geriatrik (den specialitet som behandlar sjukdomar som är kopplade till kroppens åldrande) finns ett antal specialistenheter som var och en finns på de tre sjukhusen.

Akutgeriatrisk vård

Inom den akutgeriatriska verksamheten vårdas äldre, ofta med flera olika sjukdomar, som har komplexa behov av både medicinsk vård och omvårdnad.

Specialiserad geriatrisk vård

Inom den specialiserade geriatriska vården utreds och behandlas äldre personer med till exempel demenssjukdomar eller Parkinsons sjukdom.

Det finns också mobila team som besöker de äldre patienterna i deras hem. Likaså finns det palliativa team som ger vård i hemmet till patienter som befinner sig i livets slutskede.

Endokrinologi

Endokrinologi är den medicinska disciplin som intresserar sig för hormonrelaterade sjukdomar. Inom regionens endokrinologiska verksamhet vårdas patienter med bland annat ämnesomsättningssjukdomar, hypofysrubbningar, diabetes och svårbehandlad hypertoni (högt blodtryck).

På diabetesmottagningarna behandlas typ 1-diabetes och svåra fall av typ 2-diabetes. Fotvården behandlar fotsår hos diabetespatienter.

Gastroenterologi

Inom gastroenterologin behandlas medicinska sjukdomar i mag- och tarmkanalen, gallvägar, lever och bukspottkörtel. Den vanligaste typen av sjukdom inom mag-tarmmottagningarnas verksamhet är inflammatoriska tarmsjukdomar, men även patienter med celiaki, magsår samt akuta och kroniska leversjukdomar behandlas på mag-tarmmottagningarna.

Tillsammans med kirurgkliniken ansvarar mag-tarmmottagningarna för endoskopimottagningarna. Där görs undersökningar av matstrupe, magsäck och tarmar med hjälp av olika kameror som förs in i kroppen.

Hematologi

På regionens hematologmottagningar behandlas personer med sjukdomar som rör blodbildningen. Det kan handla om brist på olika typer av blodkroppar eller olika typer av tumörsjukdomar som utgår från blodet, till exempel leukemi, lymfom och myelom.

På AK- och trombosmottagningarna förebyggs och behandlas blodproppar.

Kardiologi

Inom kardiologin vårdas personer med hjärtsjukdomar. De största grupperna är kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, klaffel och rytmrubbningar.

Hjärtintensivvård bedrivs på alla tre sjukhusen i länet.

På hjärtsjuksköterskemottagningarna följer hjärtsjuksköterskor upp och planerar insatt behandling under vårdtiden efter en hjärthändelse. De planerar också för fortsatta hjärtrehabiliterande insatser, till exempel hjärtgymnastik, och utbildar i livsstilsfrågor och hälsa.

Till pacemaker- och ICD-mottagningarna kommer patienter med pacemaker eller ICD (inopererad defibrillator) på kontroller.

På medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping utförs också angiografi, det vill säga röntgen av hjärtats kranskärl. Vid hjärtinfarkt eller kärlkramp utförs ballongvidgning om det vid angiografin påvisas förträngningar i kranskärlen.

Lungmedicin

Inom lungmedicin behandlas sjukdomar i andningsorganen. Den vanligaste sjukdomen är KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), som oftast orsakas av rökning och påminner om astma. Lungmottagningarna utreder också misstänkta tumörer och ansvarar för patienter som behöver syrgas eller respirator i hemmet.

Behandling av tumörer i lungorna görs på medicinkliniken på Länssjukhuset Ryhov.

Neurologi

Inom neurologi utreds och behandlas personer med neurologiska sjukdomstillstånd som stroke, MS, epilepsi, ALS och Parkinson.

Njurmedicin

Inom njurmedicin utreds och behandlas personer som har njursjukdomar. Det görs också njurtransplantations- och donatorsutredningar, och de som har gjort en njurtransplantation eller en njurdonation går på fortsatt uppföljning.

Personer med grav njursvikt får sitt blod renat med hjälp av dialys. På alla de tre sjukhusen i länet finns dialysenheter med assisterad bloddialys, självbehandling i dialys och peritonealdialys (påsdialys).

Reumatologi

Inom reumatologin utreds och behandlas patienter med inflammatoriska sjukdomar i rörelseapparaten eller inflammatoriska systemsjukdomar, till exempel reumatoid artrit och SLE (en autoimmun inflammationssjukdom). Patienterna har möjlighet att få infusionsbehandlingar på alla de tre sjukhusen i länet utan att behöva vara inneliggande.