Kultur

Illustration av människor som gör cirkuskonster på en bro.
Foto: Johan W Avby Illustration: Fredrika Ottosson

Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling i regionen. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till ett områdes attraktivitet, ger ökad turism och arbetstillfällen. Dessutom är kulturupplevelser viktiga för individens välfärd och välbefinnande genom sin hälsofrämjande och rehabiliterande kraft.

Region Jönköpings län utvecklar kulturen inom områdena film, dans, hemslöjd, bild och form samt främjar samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller länets folkbibliotek. Region Jönköpings län är även huvudman för Smålands Musik och Teater och tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet stiftare av Jönköpings läns museum.

Dessutom stödjer Region Jönköpings län verksamhet som främjar bildning, kulturell mångfald och konstnärligt skapande genom bidrag till föreningar och organisationer samt genom ekonomiskt stöd till kulturaktiviteter.

Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län (pdf-fil, 6836 kB)  (pdf)

Verksamhetsberättelse Kulturutveckling 2021 (pdf-fil, 3204 kB)

Här hittar du information om all kulturverksamhet inom Region Jönköpings län.