Transport och försörjning

Lagerlokal med truck
Område inköp och materialförsörjning lagerför och distribuerar förbrukningsmaterial till alla Region Jönköpings läns verksamheter samt vårdgivare som har avtal inom vårdval. Foto: Johan W Avby

Inom Verksamhetsstöd och service finns flera områden som ansvarar för transporter och försörjning. Länstransporter ansvarar för godstransporter och hjälpmedelsförsörjning, hälso- och sjukvårdsfarmaci och materialförsörjning ansvarar för försörjning av hjälpmedel, läkemedel och material.

Hjälpmedelsförsörjning

Hjälpmedelscentralen i Jönköping arbetar länsövergripande och ansvarar för Region Jönköpings läns hjälpmedelsförsörjning.

Hjälpmedelscentralen är en resurs både för länsborna och de inom kommun och landsting som skriver ut hjälpmedel.

Hjälpmedelscentralen försörjer länet med ett stort antal olika hjälpmedel, alltifrån kryckor, sängar och sittdynor till nutritionspumpar och programvara till datorer. Sortimentet bestäms i samarbete med så kallade sortimentsgrupper där yrkesgrupper med olika specialkompetenser ingår.

Region Jönköpings län lånar ut hjälpmedel som kan underlätta vardagen för den som har en varaktig funktionsnedsättning. De flesta hjälpmedel lånas ut kostnadsfritt och återlämnas när de inte behövs längre. Hjälpmedelscentralen rengör och servar hjälpmedel så att de sedan kan lånas ut till andra.

Läkemedelsförsörjning

Område hälso- och sjukvårdsfarmaci finns i Eksjö, Jönköping och Värnamo på de tre sjukhusen och har fyra enheter. 

  • Klinisk farmaci som stödjer Region Jönköpings läns verksamheter genom utbildning och information samt genom kliniskt farmaceutiskt stöd inom fem områden: patientsäkerhet, äldre, läkemedelsdistribution, IT samt dyra läkemedel.

    Arbetet sker kliniskt genom medverkan i läkemedelsavstämning, läkemedelsgenomgångar och läkemedelsinformation till enskilda patienter i öppen- och sluten vård. Dessutom medverkar vi i lokala och länsövergripande arbeten med kliniskt kunskapsstöd, läkemedelsmallar i Cosmic, rutiner för säker läkemedelshantering, kostnadsuppföljning kring läkemedel, utbildningar för patienter och vårdpersonal.
  • Läkemedelsförsörjning som orderbereder och levererar läkemedelsbeställningar till länets tre sjukhus. På drygt 70 vårdenheter är konceptet läkemedelsservice infört. På dessa enheter sköter sjukhusapotekets medarbetare beställning och inplockning av basläkemedel.
  • Avdelningsfarmaci som stöttar sjuksköterskor på vårdavdelningar i läkemedelshantering genom till exempel läkemedelsavstämningar, iordningsställande av dosetter och anskaffning av läkemedel.
  • Tillverkning som bereder cytostatika inför cellgiftsbehandlingar samt sterila beredningar.

Materialförsörjning

Länsförsörjning, som finns på Ryhovsområdet i Jönköping, ansvarar för Region Jönköpings läns materialförsörjning. Här lagerförs och distribueras förbrukningsmaterial till alla Region Jönköpings läns verksamheter samt vårdgivare som har avtal inom vårdval. Här finns också ett renrum, där sterilt och höggradigt rena artiklar lagerförs.

Länsförsörjning ansvarar även för hemleveranser av stomi- och diabeteshjälpmedel till brukare inom Jönköpings län. 

Länsförsörjnings medarbetare är indelade i team inom områdena lager, materialplanering och distribution.