Vad är ett registerutdrag?

Med ett registerutdrag har du har rätt att få veta om Region Jönköping län har registrerat och därmed behandlar dina personuppgifter. Om Region Jönköpings län har registrerat personuppgifter på dig har du rätt att få tillgång till uppgifterna och få information om hur de används.

Enligt dataskyddsförordningen har privatpersoner rätt att begära ett registerutdrag. Personuppgifter är alla uppgifter som kan identifiera en fysisk person i livet. Ett registerutdrag är kostnadsfritt.

Begär ett registerutdrag

Vilka uppgifter har jag rätt till?

Du har rätt att få kopia på de personuppgifter som behandlas av Region Jönköpings län och information om följande punkter:

 • Namn på vilket register personuppgifterna finns i.
 • Region Jönköpings läns rättsliga grund för behandlingen av personuppgifterna.
 • Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna.
 • Vilka kategorier av personuppgifter som behandlas.
 • Om personuppgifterna har lämnats ut till utomstående part.
 • Hur länge personuppgifterna kommer att sparas.

Rätten att få kopia på själva handlingen i vilken dina personuppgifter är registrerad i är inte ovillkorlig. 

Vilka uppgifter omfattas inte av ett registerutdrag?

 • Ett registerutdrag omfattas enbart de uppgifter som har nått sin slutliga utformning. Detta innebär att information som vid tidpunkten för begäran inte hade fått sin slutliga form kommer inte att finnas med i registerutdrag.
 • Om uppgifterna omfattas av sekretess i förhållande till sökande kommer uppgifter inte finnas med i registerutdraget. Det gäller även om personuppgifter finns registrerade i en handling som omfattas av sekretess i förhållande till sökande. I så fall får du veta om hur personuppgifterna används.
 • Det kan finnas särskilda registerförfattning som föreskriver att visa personuppgifter inte får lämnas ut till privatpersonen som personuppgifter härrör sig från.
 • Uppgifter som inte räknas som personuppgifter kommer inte omfattas av registerutdraget. 

Registerutdrag ska inte förväxlas med:

 • Rätten att ta del av allmänna handlingar.

Mer information om allmänna handlinga hittar på på sidorna om vårt Diarium.

Diarium, Region Jönköpings län

 • Möjligheten för patient att få ett utdrag av åtkomstloggen till dennas journal.

Begär ett registerutdrag