Beslut i korthet från regionstyrelsen 28 november

Beslut i korthet från regionstyrelsen 28 november

Bild med texten beslut i korthet från regionstyrelsen

Under sammanträdet den 28 november tog regionstyrelsen bland annat beslut om inköp av en transportambulans som ska utgå från Höglandet, ny laboratorieutrustning på Ryhov, fasadbelysning på Spira, samt ett inriktningsbeslut om ett nytt vårdcentrum i Habo. Här följer beslut i korthet från regionstyrelsen.

Granskning av regionens hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över regionrevisionens granskning av Region Jönköpings läns hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och berörda nämnder har en ändamålsenlig styrning och uppföljning som ger förutsättningar för att bedriva ett effektivt hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030. Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och berörda nämnder delvis har en ändamålsenlig styrning och uppföljning som ger förutsättningar för att bedriva ett effektivt hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030  och överlämnar ett antal rekommendationer.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner tjänsteskrivelsen som svar på revisorernas granskningsrapport.

 

Granskning av styrning och ledning, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över regionrevisionens genomförda granskning av styrning och ledning i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. Ärendet har behandlats i nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet inför slutlig behandling i regionstyrelsen.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner tjänsteskrivelsen som svar på revisorernas granskningsrapport.

 

Budgetmedel år 2024-2026 för Demokratiberedningen

Parlamentariska nämndens presidium har 2023-11-09 gett regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till hantering av ärendet. Föreslås att för 2024 hanteras detta inom regionstyrelsens medel för oförutsedda kostnader, då budget redan är fastställd för 2024. Förslagsvis avsätts 1mkr till beredningens arbete där kostnader för tjänstepersoner beräknas till 600 tkr inklusive sociala avgifter, 200 tkr till sammanträdesarvoden samt 200 tkr till aktiviteter inom demokratiområdet som beredningen beslutar om. Tilldelning av medel för 2025 och framåt tas inom ramen för ordinarie budgetarbete.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till att budgetmedel för demokratiberedningen för 2024 hanteras inom regionstyrelsens medel för oförutsedda kostnader och härefter hanteras i budgeten för 2025 och framåt.

 

Remiss – Regional jämställdhetsstrategi 2024 – 2027

Länsstyrelsen i Jönköpings län har gett Region Jönköpings län möjligheten att inkomma med synpunkter på förslag till ny jämställdhetsstrategi för Jönköpings län 2024-2027. Region Jönköpings län bedömer att strategin ger ett kortfattat och tydligt sammanhang för de länsövergripande jämställdhetsmålen och ger en användbar riktning för att samla länets aktörer kring åtgärder i det gemensamma jämställdhetsarbetet.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner föreliggande yttrande som svar på remiss om en ny jämställdhetsstrategi för Jönköpings län.

 

Omdisponeringar av budget för att kompensera för ökade kostnader för skatt på biogasbränsle

Mot bakgrund av nämndernas behandling av delårsrapport per augusti beslutade regionstyrelsen att ge regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på omdisponeringar av budget för att kompensera för ökade kostnader för skatt på biogasbränsle.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner att nämnd för trafik, infrastruktur och miljö kompenseras med 12,7 miljoner kronor år 2023 för att täcka för ökade kostnader avseende skatt på biogasbränsle.

 

Next Generation Sequencing-utrustning och sekvenseringslaboratorium

Investering i Next Generation Sequencing-utrustning och sekvenseringslaboratorium möjliggör att göra fler analyser inom Region Jönköpings län, avlasta verksamheter som hanterat prover manuellt samt att stärka forskning inom området. Laboratorieverksamheten bygger om sina lokaler på Länssjukhuset Ryhov för att skapa laboratorierum för utrustningen.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner inköp av Next Generation Sequencing (NGS)-utrustning till ett maximalt belopp om 6 000 000 kronor samt ombyggnation av lokaler till sekvenseringslaboratorium till en maximal kostnad om 3 100 000 kronor.

 

Fasadbelysning Spira

Installation av fasadbelysning planeras på Kulturhuset Spira. År 2021 gjordes en tillfällig installation av fasadbelysning vilket var mycket uppskattat av besökare och invånare. Ljussättningen kan användas i samband med olika evenemang som äger rum i Spira eller i samhället för att kommunicera med invånarna.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner investering i fasadbelysning till Spira till ett maximalt belopp om 2 500 000 kronor.

 

Transportambulans till ambulanssjukvård

En utredning är genomförd med förslag på ett alternativt transportsätt för sekundärtransporter. I enlighet med utredningsförslaget implementeras nu en dubbelbemannad transportambulans på Höglandet som kan ta flera patienter. Fordonet ska förslagsvis gå på en fast linje mellan Höglandssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov och Linköpings universitetssjukhus måndag till fredag. För att kunna införa detta är en förutsättning att rollen inre befäl finns på SOS Alarm som kan avgöra vårdbehov och fullt ut kunna belägga transportambulansen med rätt patientgrupp. Funktionen med inre befäl på SOS Alarm har prövats under 2022–2023. Införandet av en transportambulans enligt ovan frigör akutambulanser från transporter av patienter och ökar tillgängligheten vid akutärenden.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner investering av en transportambulans till en maximal kostnad på 3 500 000 kronor.

 

Positionspapper EU:s energirelaterade politik Småland Blekinge Halland South Sweden

De energirelaterade frågorna har ökat i betydelse på EU-arenan med flera konsekvenser för den regionala nivån. Styrgruppen för Småland Blekinge Halland South Sweden (SBHSS) antog i september 2023 den gemensamma positionen kring EU:s energirelaterade politik. Positionen ska nu beslutas hos respektive ägare. Positionen möjliggör för SBHSS att i god tid agera kring europeiska förslag och initiativ.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag för gemensam position kring EU:s energirelaterade politik.

 

Förlängt förordnande av regiondirektör

Jane Ydman tillträdde som regiondirektör för Region Jönköpings län 2020-03-01 med ett förordnande på fyra år. En förlängning av förordnandet föreslås för ytterligare fyra år.

Beslut: Regionstyrelsen förlänger förordnandet för Jane Ydman som regiondirektör för Region Jönköpings län till 2028-03-01.

 

Inriktningsbeslut gällande Habo vårdcentral

Nuvarande vårdcentrum i Habo är byggt i slutet av 1970-talet. Sedan dess har antalet invånare i Habo kommun ökat mycket kraftigt. Vårdcentralen är inte anpassad till det arbetssätt och det antal patienter och personal som man har idag. Ett arbete har inletts tillsammans med Habo kommun med inriktningen att ett nytt vårdcentrum uppförs i Habo.

Beslut: Regionstyrelsen ställer sig bakom inriktningen att Region Jönköpings län uppför lokaler för Habo Vårdcentrum för att ersätta de lokaler som idag hyrs av Habo kommun.

 

Samtliga handlingar går att hitta via den här länken