Beslut i korthet från regionstyrelsen 15 april

Beslut i korthet från regionstyrelsen 15 april

Bild med texten beslut i korthet från regionstyrelsen

På sitt sammanträde den 15 april fick regionstyrelsen besök av regionrevisionen som berättade om sitt arbete. Regionstyrelsen fastställde även svar på två av regionrevisionens granskningsrapporter. Det togs bland annat även beslut om en avsiktsförklaring om kollektivtrafiken i Nässjö kommun och om ett remissvar om livsmedelsberedskap.

Verksamhetsberättelse 2023 Regionstyrelsen

I januari 2023 antog regionstyrelsen verksamhetsplan 2023 för regionstyrelsen samt godkände förslag till budgeterade anslag 2023 för regionstyrelsens centrala anslag samt för verksamhetsområde Regionledningskontor, IT-centrum och Verksamhetsstöd och service. Verksamhetsberättelse 2023 ger återrapportering av verksamhetsplan och budget.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse 2023 för regionstyrelsen.

 

Avsiktsförklaring mellan Nässjö kommun och Region Jönköpings län för utveckling av kollektivtrafiken i Nässjö kommun

I syfte att utveckla kollektivtrafiken i Nässjö kommun samt vara en del i en nödvändig hållbar omställning, krävs en gemensam samverkan med gemensamma mål mellan Nässjös kommun och Region Jönköpings län, där parternas olika ansvarsområden tas tillvara på bästa sätt. För att utveckla  trafiken krävs insatser från båda parter i form av ett bra trafikutbud samt goda infrastrukturlösningar och därför är det grundläggande att arbetet görs tillsammans för att säkra bästa möjliga måluppfyllelse. Denna avsiktsförklaring syftar till att tydliggöra den gemensamma målsättningen,  insatser och åtgärder samt ansvarsfördelningen mellan parterna inför utvecklingen av kollektivtrafiken i Nässjö kommun med målåret 2035.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner avsiktsförklaring mellan Nässjö kommun och Region Jönköpings län för utveckling av kollektivtrafiken i Nässjö kommun.

 

Granskning av arbetet mot välfärdsbedrägerier

Regionstyrelsen samt nämnden för folkhälsa och sjukvård har anmodats att yttra sig över granskning av Region Jönköpings läns arbete mot välfärdsbedrägerier. Syftet med granskningen har varit att bedöma om ansvariga nämnder har säkerställt en ändamålsenlig styrning och tillräcklig intern kontroll avseende arbetet mot välfärdsbedrägerier. Granskningen har inriktats på processerna kring vårdersättningar relaterade till vårdval primärvård och specialiserad ögonvård. Granskningen har även omfattat processen för intern kontroll och uppföljning av leverantörer som utför verksamhet åt Region Jönköpings län. Den sammanfattande bedömningen utifrån genomförd granskning är att regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård endast delvis har säkerställt en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll avseende arbetet mot välfärdsbedrägerier.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner tjänsteskrivelsen som svar på revisorernas granskningsrapport.

 

Granskning av Informationssäkerhet

Regionstyrelsen samt nämnden för folkhälsa och sjukvård har anmodats att yttra sig över granskning av Region Jönköpings läns arbete med informationssäkerhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård har säkerställt ett systematiskt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete. Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård i allt väsentligt säkerställt ett systematiskt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete. Granskningen har visat att regionen har ett väl utvecklat arbete inom detta område. Det finns förbättringsområden som revisionen belyser i sin rapport.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner tjänsteskrivelsen som svar på revisorernas granskningsrapport.

 

Remiss – Förändring genom försök från Försöksverksamhetskommittén (SOU 2023:94)

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över den statliga utredningen Förändring genom försök från Försöksverksamhetskommittén (SOU 2023:94). Det ledarprogram som Region Jönköpings län genomför tillsammans med andra aktörer i länet har följts av utredningen som en försöksverksamhet vilket lyfts fram och beskrivs i utredningen. Region Jönköpings län tillstyrker Försöksverksamhetskommitténs anslag, samt utredningens allmänna iakttagelser och slutsatser.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner reviderat yttrande som svar till Finansdepartementet.

 

Remiss – Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8)

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag Betänkande Livsmedelsberedskap för en ny tid (SOU 2024:8).Region Jönköpings län är positiva till förslagen i utredningen som innebär en förnyad livsmedelsberedskap som bygger på dagens förutsättningar och tar höjd för morgondagens utmaningar. Utredningen föreslår att det sätts mål för livsmedelsberedskapen som förs in i en ny lag ”Lagen om livsmedelsberedskap”. Livsmedelsverket föreslås följa upp livsmedelsberedskapen. De samhällsviktiga funktioner som inkluderas i livsmedelsberedskap är primärproduktion, livsmedelstillverkning, livsmedelsdistribution, måltidsverksamhet, livsmedelssäkerhet, djurhälsa och djurskydd, samt utrikeshandel. Region Jönköpings län berörs främst av måltidsverksamheten men indirekt också av flera av de andra delarna. Region Jönköpings län tillstyrker de förslag som lyfts fram i utredningen med tillhörande synpunkter i yttrandet.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner yttrande som svar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

 

Årsberättelse 2023 Regionsamverkan Sydsverige

Regionstyrelsen godkänner den 15 april 2024 Regionsamverkan Sydsveriges årsberättelse för 2023. Revision har genomförts utan anmärkning och årsmötet inom Regionsamverkan Sydsverige planeras för att genomföras senast den 30 juni med från varje region utsedda ledamöter.

Beslut: Regionstyrelsen godkänner Regionsamverkan Sydsveriges årsberättelse för 2023.

 

Samtliga Handlingar och protokoll från regionstyrelsen