Beslut i korthet från regionfullmäktige 6 februari

Beslut i korthet från regionfullmäktige 6 februari

Text på bilden där det står beslut i korthet från regionfullmäktige
Det går att ta del av debatten och se hela sändningen från regionfullmäktige i efterhand.

På årets första sammanträde med regionfullmäktige fick ledamöterna en omfattande rapport om hur läget är i länet med fokus på bland annat folkhälsa och arbetsmarknad. Förste vice ordförande Anders Gustafsson höll i klubban. Till regionfullmäktige hade det kommit in åtta interpellationer som debatterades. Här följer beslut i korthet från regionfullmäktige 6 februari.

Ta del av samtliga handlingar, debatten och se hela sändningen från regionfullmäktige i efterhand: 

Sändning från regionfullmäktige den 6 februari

Samtliga handlingar till regionfullmäktige 6 februari

 

Revidering av ägardirektiv och bolagsordning för Smålands Turism AB

Region Jönköpings län beslutade under våren 2020 att förvärva samtliga aktier i Smålands Turism AB från länets tretton kommuner. Det togs fram ett förslag till nytt ägardirektiv och bolagsordning i samband med förvärvet men det har inte hanterats/beslutats. Ägardirektivet och bolagsordningen ska efter att regionfullmäktige godkänt det fastställas vid extra bolagsstämma.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner reviderat ägardirektiv och bolagsordning för av Region Jönköpings län helägt bolag Smålands Turism AB.

 

Motion: Utöka vårdvalet för de väntande barnens skull

Monica Samuelsson och Peter Iveroth från Kristdemokraterna har lämnat in en motion som föreslår:

  • Att Region Jönköpings län utreder möjligheten att utöka vårdvalet till att omfatta utredning och uppföljning av NP-patienter alternativt att skapa ett specialiserat vårdval kring denna patientgrupp. (NP står för neuropsykiatrisk)

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen.

 

Motion: Redovisa årligen ett regionalt forskningsbokslut

Maria Frisk från Kristdemokraterna har lämnat in en motion som föreslår:

  • Att Region Jönköpings län årligen redovisar ett regionalt forskningsbokslut.

Beslut: Regionfullmäktige bifaller motionen.