Beslut i korthet från nämnderna den 9-10 april

Beslut i korthet från nämnderna den 9-10 april

Text i bilden med budskapet Beslut i korthet från nämnderna

Nämnderna har haft april-möten och på dagordningarna fanns bland annat många ärenden med svar på flertalet av regionrevisionens granskningar, remissvar, projektpengar, en skrivelse till riksdagen angående utbyggnaden av ny järnväg samt pengar för att vara etappvärd under O-ringen 2025. Här följer beslut i korthet från nämnderna den 9-10 april.

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Verksamhetsberättelse 2023 Nämnd för folkhälsa och sjukvård

I januari 2023 antog nämnden för folkhälsa och sjukvård sin verksamhetsplan för 2023 och godkände förslag till budgeterade anslag 2023 för nämndens centrala anslag samt för verksamhetsområden privata vårdgivare, vårdcentralerna Bra Liv, folktandvården, medicinsk vård, kirurgisk vård och psykiatri, rehab och diagnostik. Verksamhetsberättelse 2023 ger återrapportering av verksamhetsplan och budget.

Beslut: Nämnd för folkhälsa och sjukvård godkänner Verksamhetsberättelse 2023 Nämnd för folkhälsa och sjukvård med följande kommentar:

Kommentar: Nämnden följer aktivt verksamhetens arbete med månadsrapporter och delårsredovisningar. Arbetet innebär både fördjupade dialoger med verksamhetsföreträdare och vissa nya uppdrag under årets gång. Arbetet är även en del i att utveckla budget 2024 med verksamhetsplan 2025–2026. 
Arbetet innebär att man under året har haft ingående dialoger med samtliga direktörer och diskuterat varje verksamhetsområdes specifika utmaningar. Då samtliga verksamhetsområden har haft ekonomiska underskott har deras handlingsplaner diskuterats och redovisats för nämnden. 
Utifrån jämförelse data från Kolada kan man konstatera att Region Jönköpings läns verksamheter har Sveriges bästa tillgänglighet.
Handlingsplanerna ska ta hänsyn till patientsäkerhet, arbetsmiljö och tillgänglighet.
Kostnadsökningen under året per DRG (diagnosrelaterade grupper) var 1 procent, men ännu finns inga nationella data att jämföra med. 
Vidare görs fördjupade genomgångar och uppföljning av verksamheternas planer för att förbättra övriga verksamhetsmål. Tillgängligheten inom olika verksamhetsområden och målvärden för SVF cancer (SVF = standardiserade vårdförlopp) är specifika punkter som lyfts av nämnden för folkhälsa och sjukvård, men även av sydöstra sjukvårdsnämnden.
Fortsatt arbete kopplat till vårdcentralerna görs för att förstärka nära vård, och uppdrag har under året getts för att öka jämlikheten i regionen. Under året har även nämndens interna kontrollplan kompletterats med tilläggsuppdrag, som innebär att en produktivitetsanalys är beställd. Arbete pågår utifrån förra årets revisionsgranskningar och de slutsatser som drogs av dessa.
Sammantaget pågår ett aktivt arbete för att förbättra måluppfyllelsen. Aktiviteter genomförs för att förbättra resultat, skapa långsiktigt goda förutsättningar för kommande år, och samtidigt ha en ekonomi i balans.

 

Remiss: Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning (SOU 2023:76)

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning SOU 2023:76.

Beslut: Nämnd för folkhälsa och sjukvård godkänner yttrandet som svar till Socialdepartementet.

 

Remiss: Ökad kontroll över tandvårdssektorn (SOU 2023:82)

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat delbetänkande Ökad kontroll över tandvårdssektorn SOU 2023:82. Förvaltningen är positiv till utredningens förslag om ökad kontroll över tandvårdssektorn gällande privata vårdgivare. Genom ökad kontroll av tre villkorsområden förbättras patientsäkerheten och felaktiga utbetalningar av statligt tandvårdsstöd minskar. Förvaltningen anser att tillståndsplikt för privat tandvård bör införas och att förekomst i vårdgivarregistret ska krävas för anslutning till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd.

Beslut: Nämnd för folkhälsa och sjukvård godkänner yttrandet som svar till Socialdepartementet.

 

Remiss: Betänkande Narkotikautredningen – Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus SOU 2023:62

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande Narkotikautredningen – Vi kan bättre! Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa i fokus SOU 2023:62. 
Förvaltningen ställer sig i stora delar positiv till slutbetänkandet och bedömer som helhet att det är ett genomarbetat förslag som belyser befintligt kunskapsläge för ett effektivt förebyggande arbete och fortsatt utveckling av god- och skadereducerande vård för personer med skadligt bruk- och beroende.
Enligt förslaget kommer satsningar på att begränsa tillgängligheten till narkotika öka, satsning på föräldrastöd som kan förebygga ohälsa, inklusive riskfaktorer för skadligt bruk eller beroende och att skolverket få ett ökat ansvar att utveckla handlingsplaner för ett narkotikaförebyggande arbete. Förvaltningen anser att detta är nödvändigt inför förändringen i förslaget att målet för narkotikapolitiken som helhet ändras från ett ”samhälle fritt från narkotika” till ”ett samhälle med minskade skador av narkotika”.
Vidare anser förvaltningen att framtagande och utveckling av ett personcentrerade vård- och insatsförlopp vid opioidberoende bidrar till ökad kunskap med möjlighet till förbättrad uppföljning samt ökad jämlik tillgång till läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO). 
Förvaltningen anser att den nya lagen inte kan träda i kraft innan det är utrett, klart och överenskommet på vilket sätt regionerna ska ersättas via statsbidraget, för de läkemedelskostnader som uppstår hos regionerna i och med nya lagen. Den 1 januari 2025 kan därmed vara för tidigt.

Beslut: Nämnd för folkhälsa och sjukvård godkänner yttrandet som svar till Socialdepartementet.

 

Granskning: Arbetsmiljön vid Region Jönköping läns akutmottagningar

Regionrevisorerna har genomfört en granskning av arbetsmiljön på Region Jönköpings läns akutmottagningar och lämnat ett antal rekommendationer.

Beslut: Nämnd för folkhälsa och sjukvård godkänner tjänsteskrivelsen som svar på revisorernas granskningsrapport. 

 

Granskning: Informationssäkerhet

Regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård har anmodats att yttra sig över granskning av Region Jönköpings läns arbete med informationssäkerhet. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård har säkerställt ett systematiskt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete.
Granskningen har omfattat regionstyrelsen samt nämnden för folkhälsa och sjukvård. Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård i allt väsentligt säkerställt ett systematiskt och ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete. Granskningen har visat att regionen har ett väl utvecklat arbete inom detta område. Det finns dock förbättringsområden som revisionen belyser i sin rapport.

Beslut: Nämnden för folkhälsa och sjukvård godkänner tjänsteskrivelsen som svar på revisorernas granskningsrapport.

 

Granskning: Arbetet mot välfärdsbedrägerier

Regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård har anmodats att yttra sig över granskning av Region Jönköpings läns arbete mot välfärdsbedrägerier. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om ansvariga nämnder har säkerställt en ändamålsenlig styrning och tillräcklig intern kontroll avseende arbetet mot välfärdsbedrägerier. Granskningen har inriktats på processerna kring vårdersättningar relaterade till vårdval primärvård och specialiserad ögonvård. Granskningen har även omfattat processen för intern kontroll och uppföljning av leverantörer som utför verksamhet åt Region Jönköpings län.
Granskningen har omfattat regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård. Den sammanfattande bedömningen utifrån genomförd granskning är att regionstyrelsen och nämnden för folkhälsa och sjukvård endast delvis har säkerställt en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll avseende arbetet mot välfärdsbedrägerier.

Beslut: Nämnden för folkhälsa och sjukvård godkänner tjänsteskrivelsen som svar på revisorernas granskningsrapport.

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Remiss av promemorian Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över promemorian ”Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning”. Promemorian behandlar några av de förslag som togs upp i betänkandet En gemensam bild av bostadsbyggandet (SOU 2017:73) och utredningen Sänk tröskeln till en god bostad (SOU 2022:14). Promemorian föreslår lagförändringar som tydliggör kraven på kommunal samordning kring bostadsförsörjning, krav på att kommuner ska ha handlingsplaner istället för riktlinjer för bostadsförsörjning samt att kommunala markanvisningar ska ha koppling till dessa handlingsplaner. Promemorian förordar även att det ska bli obligatoriskt för kommuner att under vissa förutsättningar tillhandahålla hyresgarantier till barnfamiljer. Vidare tydliggörs att kommunala bostadsförmedlingar får förmedla bostäder som reserverats utifrån olika behov samt erbjuda förturer.

Beslut: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö godkänner yttrandet över promemorian ”Åtgärder för en bättre bostadsförsörjning”.

 

Remiss – Trafikverkets inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss. För att få en bred förankring och skapa samsyn har Region Jönköpings inhämtat synpunkter från länets kommuner. I den fortsatta processen att arbeta fram en infrastrukturproposition och efterföljande direktiv för framtagande av långsiktiga infrastrukturplaner för planeringsperioden 2026-2037 anser Region Jönköpings län att följande punkter särskilt ska beaktas:

 • Transportsystemet måste bli hållbart och klimatmålen ska vara styrande.
 • Underhåll och vidmakthållande av infrastrukturen är prioriterat.
 • Grundprincipen ska vara att beslutade åtgärder genomförs.
 • Transportsystemet ska utvecklas och nya satsningar kunna genomföras.
 • De brister som Nya Stambanor skulle lösa återstår och måste åtgärdas.
 • Fokus på trafiksäkerhet genom utökade ramar till de regionala planerna.
 • Kompetensförsörjningen i infrastruktursektorn måste säkerställas.
 • Möjligheter till alternativ finansiering bör övervägas noga

Beslut: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö godkänner presidiets förslag till yttrande som svar till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

 

Verksamhetsberättelse 2023 för Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

I januari 2023 antog nämnden för trafik, infrastruktur och miljö sin verksamhetsplan 2023 samt godkände förslag till budgeterade anslag 2023 för nämndens centrala anslag samt för verksamhetsområde Länstrafik. Verksamhetsberättelse 2023 ger återrapportering av verksamhetsplan och budget.

Beslut: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö godkänner verksamhetsberättelse 2023 nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Ordförande Tommie Ekered (M) lämnar följande protokollsanteckning: Nämnden följer aktivt verksamhetens arbete med månadsrapporter och delårsredovisningar. Arbetet innebär både fördjupande dialoger med verksamhetsföreträdare och vissa nya uppdrag under årets gång. Arbetet är även en del i att utveckla budget 2024 med verksamhetsplan 2025-2026.
Av de mätetal som ställts upp där verksamhetens måluppfyllelse och kostnadseffektivitet redovisas har noll (två 2022) av totalt sex mätetal uppfyllts varav fem (tre 2022) är delvis uppfyllda. Detta är en utveckling åt fel håll och Samverkanspartierna s, vd och m ser allvarligt på situationen.
Av verksamhetsberättelsen framgår ett antal anledningar till varför mätetalen inte når upp till den nivå som önskas och vi ser ett antal faktorer som behöver förbättras och/eller följas:

 • Fokus på att få upp resandet och därmed också intäkterna.
 • Att fortsätta med kontroller av biljetter så att tappet av intäkter minskas.
 • Utvecklingen av drivmedel.
 • För busstrafiken fortsätta arbetet med punktlighet vilket har effekt på kundnöjdheten.
 • Fortsätta att ersätta tågtrafik med planerad bussersättning till dess att trafiken kan återgå i normal drift.
 • Det höga kostnadsläget inom serviceresor.

Som led i att komma till rätta med måluppfyllelse av mätetalen har förvaltningen framhållit tre områden för att öka mätetalen kring kundnöjdhet, både alla länsbor samt resenärer, inom allmän trafik. Trygghet, restid och lyhördhet är fokusområden som föreslagets i ett förbättringsarbete och nämnden kommer att nogsamt följa utvecklingen och om åtgärderna är tillräckliga.
Ett övrigt område som arbetats med under året, men som inte framgår med tydlighet i verksamhetsberättelsen, är vår externa kommunikation vilket samverkan bedömer är en nyckel till framgång för att öka kundnöjdheten. Detta arbete ska fortsätta och utvecklas så att i vi ligger i framkant när det gäller hur våra resenärer och länsbor kan ta del av information från våra verksamheter.
Att så många som 900 000 resor görs utan giltig biljett är oacceptabelt. Denna trend måste vändas för att behålla legitimiteten i verksamheten och nämnden kommer att behöva följa detta nogsamt. Resandet med kollektivtrafik ökar sedan tidigare år men vi når inte målvärdet. Resandet måste därför öka i större takt och följas nogsamt.
I budget för 2024 har ett uppdrag getts att se över de ökade kostnaderna för serviceresor. Detta uppdrag kommer att redovisas till slutet av året vilket kommer att leda till ett antal ställningstaganden för att arbeta fram förslag för att få en ekonomi i balans. Ett tillskott på 10 miljoner kronor har gjorts i budget för 2024 för att delvis täcka kostnadsutveckling.”

 

Remiss – Handlingsprogram transportinfrastruktur i Kalmar län 2024-2029

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss. I den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län pekas fyra utvecklings-områden ut som prioriterade i arbetet med att nå målbilden ”Klimat att växa i”. För vart och ett av de fyra utvecklingsområdena har
viktiga strategier lagts fast. Intentionen är att därefter ta fram handlingsprogram för var och en eller kombinationer av de fastlagda strategierna. I detta dokument redovisas ett förslag till politiskt handlingsprogram avseende infrastruktur för transporter och mobilitet med syfte att nå beslutade mål och inriktningar.

Beslut: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö att godkänner yttrande som svar till Region Kalmar län.

 

Remiss – Trafikförsörjningsprogrammet för Kalmar län, period 2025-2033

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss. Region Kalmar län har i rollen som regional kollektivtrafikmyndighet ansvar för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. I trafikförsörjningsprogrammet redovisar Region Kalmar län en inriktning för hur kollektivtrafiken ska utvecklas, tydliga och uppföljningsbara mål samt ett antal strategiska val för hur målen ska kunna nås.

Beslut: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö godkänner yttrande som svar till Region Kalmar län.

 

Remiss - Översiktsplan mindre tätorter och landsbygden, Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare etapp 2

Region Jönköpings län ser det som positivt att kommunen till granskningsskedet har gjort en tydlig prioritering av tillkommande bebyggelse inom tätbebyggt område samt att de ställningstaganden gällande utbyggnad av regionala cykelvägar som gjorts i de regionala cykelplanen redovisas i översiktsplanen. Region Jönköping ser behov av fortsatt dialog gällande transportinfrastruktur kopplat till de större verksamhetsområden som redovisas i översiktsplanen.

Beslut: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö att godkänner yttrande till Jönköpings kommun.

 

Delegationsordning för Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Med anledning av revidering av delegationsordningen för regionstyrelsen föreslås en revidering av delegationsordningen för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. Detta mot bakgrund av att rätten att föra Region Jönköpings läns talan i Förvaltningsrätten i mål gällande riksfärdtjänst och färdtjänst, som tidigare delegerats av regionstyrelsen, bör delegeras av nämnden för trafik, infrastruktur och miljö. En översyn av övriga delar i delegationsordningen har gjorts i samband med revideringen där förvaltningen föreslår en ytterligare justering i fråga om allmänna handlingar.

Beslut: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö att fastställer delegationsordning för nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

 

Energilyftet - för företagens gröna omställning i Jönköpings län

Energikontor Norra Småland ansöker om medel för att bedriva projektet Energilyftet – för företagens gröna omställning i Jönköpings län. Projektet syftar till att ge små- och medelstora företag (SMF) i Jönköpings län stärkta förutsättningar att minska sin energianvändning och anpassa sin verksamhet för en grön omställning.

Beslut: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö beviljar Energikontoret Norra Småland högst 2 620 000 kronor till projektet under förutsättning att övrig medfinansiering beviljas. Medfinansieringen sker med dels statliga 1.1-medel upp till max 2 370 000 kronor, dels med RU-medel till resterande del.

 

Skrivelse till riksdagen angående utbyggnaden av ny järnväg Byarum-Tenhult

Riksdagens trafikutskott har haft möjlighet att ta del av synpunkter som framförts från markägare berörd av utbyggnaden av den del av upprustningen som innebär ny järnväg Byarum-Tenhult. Med anledning av det ser Region Jönköpings län skäl att framföra regionens position kring betydelsen av infrastruktursatsningen.

Beslut: Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö godkänner förslaget om skrivelse till riksdagens trafikutskott.

Regionpolitiker tydliggör vikten av satsning på regional tågtrafik 

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regional Kulturplan 2026-2029 Jönköpings län

Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län slutar att gälla vid årsskiftet 2025/2026. Sektionen för kulturutveckling önskar därmed ett uppdrag att påbörja processen med att ta fram en ny plan, gällande från och med 2026. Kulturplanen ska utarbetas i samverkan med länets kommuner och efter samråd med länets professionella kulturliv och det civila samhället.

Beslut: Nämnden godkänner tidsplan och arbetsstruktur för revidering av regional kulturplan Jönköpings län 2026-2029.

 

Verksamhetsberättelse 2023 – Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

I januari 2023 antog nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet sin verksamhetsplan 2023 samt godkände förslag till budgeterade anslag 2023 för nämndens centrala anslag samt för verksamhetsområde utbildning och kultur. Verksamhetsberättelse 2023 ger återrapportering av verksamhetsplan och budget.

Beslut: Nämnden godkänner verksamhetsberättelse 2023 för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet med nedanstående medskick från Samverkan Region Jönköpings län.

Medskick: Nämnden följer aktivt verksamhetens arbete med månadsrapporter och delårsredovisningar. Glädjande har publiken återvänt till Smålands Musik och Teater efter pandemiåren och når väl upp till de mål som finns. Målsättningen för publik vid föreställningar för barn och unga nås dock inte fullt ut. Skolföreställningar gick bättre än väntat men föreställningar för offentlig publik sålde inte i planerad omfattning. Nämnden kommer fortsatt att noga följa utvecklingen. Andel elever som inte når målen för godkänd gymnasieexamen är fortfarande för låg vilket beror på att flera prioriterar arbete framför att slutföra studier. En annan orsak är också psykisk ohälsa hos elever. Skolorna arbetar aktivt med att försöka få elever att slutföra kurser vilket även nämnden följer. Folkhögskola är en frivillig skolform och det finns avvikelse i måluppfyllelse att slutföra kurser. Skolorna arbetar aktivt med detta problem och nämnden följer arbetet. Alla lärare som undervisar på gymnasieskolan är behöriga förutom en vilken håller på att utbilda sig till speciallärare vilket är ett första steg för att uppnå målet.

 

Hemsändningsbidrag 2023 – Sävsjö  kommun

Ansökningar om hemsändningsbidrag har kommit in från Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Nässjö kommun. Ansökningarna avser kommunens kostnader för 2023 och bidraget kan utgå med högst 50 procent av kostnaderna för hemsändningen. Det sammanlagda stödet som Region Jönköpings län betalar ut för 2023 är 584 575 kronor (för 2022 var ca. 610 000 kr).

Beslut: Nämnden bevilja Sävsjö kommun 38 775 kr i hemsändningsbidrag för 2023. Finansieringen sker ur anslaget för 1:1-medel.

 

Hemsändningsbidrag 2023 – Eksjö kommun

Ansökningar om hemsändningsbidrag har kommit in från Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Nässjö kommun. Ansökningarna avser kommunens kostnader för 2023 och bidraget kan utgå med högst 50 procent av kostnaderna för hemsändningen. Det sammanlagda stödet som Region Jönköpings län betalar ut för 2023 är 584 575 kronor (för 2022 var ca. 610 000 kr).

Beslut: Nämnden beviljar Eksjö kommun 92 400 kr i hemsändningsbidrag för 2023. Finansieringen sker ur anslaget för 1:1-medel.

 

Hemsändningsbidrag 2023 – Nässjö kommun

Ansökningar om hemsändningsbidrag har kommit in från Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Nässjö kommun. Ansökningarna avser kommunens kostnader för 2023 och bidraget kan utgå med högst 50 procent av kostnaderna för hemsändningen. Det sammanlagda stödet som Region Jönköpings län betalar ut för 2023 är 584 575 kronor (för 2022 var ca. 610 000 kr).

Beslut: Nämnden beviljar Nässjö kommun 59 050 kr i hemsändningsbidrag för 2023. Finansieringen sker ur anslaget för 1:1-medel.

 

Hemsändningsbidrag 2023 – Vetlanda kommun

Ansökningar om hemsändningsbidrag har kommit in från Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Nässjö kommun. Ansökningarna avser kommunens kostnader för 2023 och bidraget kan utgå med högst 50 procent av kostnaderna för hemsändningen. Det sammanlagda stödet som Region Jönköpings län betalar ut för 2023 är 584 575 kronor (för 2022 var ca. 610 000 kr).

Beslut: Nämnden beviljar Vetlanda kommun 394 350 kr i hemsändningsbidrag för 2023. Finansieringen sker ur anslaget för 1:1-medel.

 

Projekt – O-ringen 2025

Sommaren 2025 kommer O-ringen, världens största orienteringsäventyr att genomföras i Jönköpings kommun med camping, startplats och torg på Elmiafältet. Tävlingen genomförs varje år på olika platser i landet och brukar ha närmare 20 000 deltagare varav ungefär 20 procent är deltagare från andra länder.

Beslut: Nämnden deltar i projektet som etappvärd för första etappen till en kostnad av 250 000 kr. Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel. Stödet utbetalas 2025.

 

Projekt – Ramprogram affärsutvecklingscheckar 2024-2027, regional medfinansiering

För att stödja små- och medelstora företag i deras utveckling har Region Jönköpings län inom ramen för statsstödsregelverket, möjlighet att enligt gällande förordning bevilja företagsstöd. Regionen har under flera år beviljat affärsutvecklingscheckar till utvecklingsbenägna företag i länet. Innevarande regionalfondsprogram ger möjlighet att söka medel till checkar via ett ramprogram, vilket i föreliggande ansökan söks regional medfinansiering till. Företagen måste själva bekosta halva den externa konsultinsatsen. Den resterande hälften erhålls i bidrag. Detta bekostas av regionala fonden med 40 procent och resterande 10 procent via 1:1-medel. Bidraget kan som mest uppgå till 150 000 kr per mottagare Projektet pågår under tre år och omsluter nästan 33 miljoner kronor. Minst 200 länsföretag förväntas få del av stödet.

Beslut: Nämnden beviljar Region Jönköpings län högst 4 721 000 kr under förutsättning att övrig finansiering beviljas. Finansiering sker från statliga 1:1-medel.

 

Projekt – Från ord till handling, kompetens i praktiken

En utmaning är företagens egna förmåga att arbeta med kompetensförsörjning. För att lyckas med att attrahera, vidareutveckla och behålla personal behöver företagen arbeta aktivt med kompetensfrågor på ledningsnivå. Projektet tar sin utgångspunkt i att stärka sysselsatta genom kompetenta värdekedjor och skapa förutsättningar för hållbara och konkurrenskraftiga arbetsplatser, projektet innehåller insatser på individ-, organisations- och strukturnivå.

Beslut: Nämnden beviljar Handelskammaren Jönköpings län högst, 1 460 000 kr, under förutsättning att övrig medfinansiering infrias. Finansiering sker ur det statliga anslaget 1:1.

 

Projekt – Resurshubb Sävsjö

Projektet vill etablera och driva en Resurshubb i Sävsjö kommun för att främja cirkulär återvinning och hållbar utveckling genom att små och medelstora företag kan dela resurser och samarbeta för innovation. Genom inspirationsevenemang och workshops kommer företagen att utveckla handlingsplaner för att öka sin kunskap och praktisera cirkulär ekonomi. Detta initiativ leds av Sävsjö Näringsliv (SNAB) i samarbete med lokala företag och RISE, med målet att sprida resultatet och metodiken för att uppmuntra fler Resurshubbar regionalt och nationellt.

Beslut: Nämnden beviljar Sävsjö Näringslivs AB, högst 2 000 000 kr för att bedriva projektet Resurshubben. Finansiering sker ur det statliga anslaget 1:1. Beslut gäller under förutsättning att övrig finansiering infrias.

 

Projekt – Stärkt forskning och innovation för platsutveckling

Projektet ska arbeta med att genomföra kunskapshöjande insatser och forskning samt utveckla metoder och verktyg för att öka innovationsgraden hos platsbundna företag, särskilt inom besöksnäring, gröna näringar, kulturella och kreativa branscher samt kommersiell service. Genom forskning och innovation ska projektet ta fram effektivare arbetssätt för platsutveckling och förbättra förmågan hos det företagsfrämjande systemet att stödja platsbundna företag.

Beslut: Nämnden beviljar Regional utveckling högst 5 984 000 kronor under förutsättning att övrig finansiering beviljas. Finansiering sker av statliga 1:1-medel med högst 5 153 000 kr och med regionala utvecklingsmedel med högst 831 000 kronor.

 

Projekt - En innovativ samverkansmodell för ett mer robust livsmedelssystem

Tillsammans med regionala och lokala aktörer (Länsstyrelsen i Jönköpings län, Hushållningssällskapet i Jönköpings län, Värnamo kommun, JU m.fl.) vill Region Jönköpings län utforska en innovativ samverkansmodell mellan företag, offentlig sektor, myndigheter, regionala aktörer, akademi och civilsamhälle för ett mer robust och resilient livsmedelssystem. Förstudiens mål är att stärka samarbeten kring produktion, förädling och distribution av livsmedel i Värnamo kommun med omnejd.

Beslut: Nämnden bevilja Region Jönköpings län 215 000 kronor till genomförande av förstudien ”En innovativ samverkansmodell för ett mer robust livsmedelssystem” under förutsättning att övrig medfinansiering infrias. Finansiering sker genom statliga 1.1-medel.

 

Plan för regional kompetensförsörjning 2024-2028

Planen för regional kompetensförsörjning utgör ett stöd för Region Jönköpings läns nationella uppdrag att ansvara för det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Den syftar till att stärka infrastrukturen för kompetensförsörjning och livslångt lärande i länet med avsikt att säkerställa kompetens som möter arbetsmarknadens behov. Kompetensförsörjningsplanen betonar vikten av ett ökat samarbete mellan olika samverkansparter inom länet där Region Jönköpings läns roll är att initiera och samordna samt mobilisera och stärka samverkansparter för strategiskt kompetensförsörjningsarbete som matchar efterfrågan och utbud av kompetens.

Beslut: Nämnden godkänner förslag till plan för regional kompetensförsörjning 2024-2028.

Region Jönköpings län i förarsätet för att trygga kompetens

 

Mer information

Handlingar och protokoll från sammanträden med nämnderna