Beslut i korthet från nämnderna

Beslut i korthet från nämnderna

En ung man och en ung kvinna dansar på en scen.
Under onsdagen den 15 november tog nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet bland annat beslut om ett etnologiskt arbete för hållbar scenkonst inom Smålands Musik och Teater. Foto: Johan W Avby

Den 14-15 november hade de tre större nämnderna i Region Jönköpings län sammanträden. Nämnderna tog bland annat beslut om ett uppdrag till Vårdcentralerna Bra liv, om projektpengar till ett koncept om enkla nödhus till krisdrabbade områden och om etnologiskt arbete för hållbar scenkonst inom Smålands Musik och Teater.

Nämnd för folkhälsa och sjukvård

Uppdrag: Satsning på utvalda vårdcentraler

Under första tertialen år 2024 ska Bra Liv välja ut 3–6 vårdcentraler där andelen hyrläkare är och har varit hög under längre tid. Genom att utnyttja möjligheten att fördela resurser inom koncernen ska de ekonomiska förutsättningarna ges för att låta dessa gå före mot det långsiktiga målet om 1100 listade patienter per heltidsanställd specialistläkare. Övriga vårdcentraler behöver således begränsas till 1500 listade patienter per heltidsanställd specialistläkare. Satsningen på de utvalda vårdcentralerna ska vara permanent.

Beslut: Nämnden ger uppdrag åt förvaltningen enligt förslaget.

 

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö

Remiss gällande förslag till ny översiktsplan för Sävsjö kommun

Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag till översiktsplan för Sävsjö kommun. Region Jönköpings län bedömer att förslaget till översiktsplan är väl utarbetat och har förutsättningar att ge ett gott stöd för fortsatt arbete kring strategiska planeringsfrågor i regionala och interregionala sammanhang. Förslaget till översiktsplan anger den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i Sävsjö kommun genom att peka ut mark- och vattenanvändning och redogöra för hur den bebyggda miljön i kommunen ska användas, utvecklas eller bevaras.

Beslut: Nämnden godkänner föreliggande yttrande som svar till Sävsjö kommun.

 

Remiss gällande synpunkter inför energiforskningspropositionen med riktlinjer och prioriteringar för forskning och innovation på energiområdet

Region Jönköpings län har getts möjlighet att inkomma med synpunkter inför energiforskningspropositionen med riktlinjer och prioriteringar för forskning och innovation på energiområdet. Region Jönköpings län föreslår bland annat att praktisk tillämpning bör ingå redan i forskningsstadiet i större utsträckning, för att på så sätt förenkla tillämpning på lokal och regional nivå. Även om ny teknik är bra och viktigt bör statusen på energieffektiviserande åtgärder höjas eftersom det ger en snabb och direkt effekt på elsystemet. Kommande proposition bör förstärkas med aspekten om tillförlitlig produktion och beredskap inför eventuell kris eller krig.

Beslut: Nämnden godkänner föreliggande yttrande som svar till klimat- och näringslivsdepartementet.

 

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Ett etnologiskt arbete för hållbar scenkonst inom Smålands Musik och Teater

Smålands Musik och Teater vill arbeta med en insats för att på ett helt nytt sätt ta fram manus och tematik i en process i samarbete med etnologer. Syftet är att skapa teater som på djupet känns meningsfull och relevant för invånarna i Jönköpings län. Man gör detta med etnologiska metoder med bland annat samtal med länsinvånare.

Beslut: Nämnden beviljar Smålands Musik och Teater 710 000 kr för en extra insats under perioden 2024–2025. Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel.

 

Projekt – Nödhus Sävsjö näringsliv AB

Trähusbranschen är mycket hårt drabbad i innevarande lågkonjunktur och förväntas vara så även under 2024. Som ett sätt att etablera ett nytt affärsområde i företagen och samtidigt bidra humanitärt till krisområden, har ett koncept om enkla nödhus till krisdrabbade områden arbetats fram. Innan detta kan erbjudas till hjälporganisationer av olika slag för upphandling, behöver konceptet prövas i ”skarpt läge”. För att möjliggöra provleverans till det jordbävningsdrabbade Turkiet, föreslås Region Jönköpings län i samverkan med Smart Housing Småland, medfinansiera med 400 000 kr.

Beslut: Nämnden bevilja Sävsjö Näringslivs AB högst 400 000 kr under förutsättning att övrig finansiering beviljas. Budgetposterna i ansökans budget fastställs då samtliga finansiärer tagit beslut om finansiering. Finansiering sker med Regionala utvecklingsmedel (RU-medel).

Läs mer om konceptet med nödhus till krisdrabbade områden

 

Projekt - Räkna med oss!

Projektet Räkna med oss! vill stärka och rusta medarbetare och chefer inom främst arbetsmarknadsenheter, ekonomiskt bistånd och vuxenutbildningen genom kompetensutvecklingsinsatser i nya eller i redan pågående arbetssätt och metoder. Projektet ska resultera i att på kort sikt nå ut till cirka 300 medarbetare och chefer i länets 13 kommuner, där kompetensutvecklingsinsatser ska bidra till att medarbetarna blir bättre på att möta personer som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.

Beslut: Nämnden beviljar Kommunal utveckling 2 500 000 kr, under förutsättning att övrig medfinansiering infrias. Finansiering sker ur det statliga anslaget 1:1.

 

Investeringsbidrag - Matglädjen i Reftele

Dagligvarubutiken Matglädjen i Reftele, Gislaveds kommun ansöker om ett bidrag för att rusta upp sin butik genom att måla och byta ut innertaket och även byta ut lysrören mot LED-belysning. De behövs både av estetiska skäl och för att få ner elkostnaderna.

Beslut: Nämnden beviljar Matglädjen i Reftele ett investeringsbidrag med 50 % av kostnaderna dock högst 226 838 kr efter redovisning. Finansiering sker av statliga 1:1-medel, särskilda medel för kommersiell service.

 

Framställan om statliga medel till kultursamverkansmodellen 2024

Region Jönköpings län ingår sedan 2012 i kultursamverkansmodellen. I början av året tar Kulturrådets styrelse beslut om storleken på statsbidrag till respektive län. Utgångspunkt för beslutet är regionernas kulturplaner samt de behov och regionala satsningar som regionerna beskriver i en årlig regional framställan till Kulturrådet. Region Jönköpings län hemställer om ett utökat statligt stöd för 2024 på 6 200 000 kronor, till en totalsumma på 51 924 000 kr.

Beslut: Nämnden godkänner föreliggande framställan om statliga medel till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen 2024.

 

Fördelning - extra utlysning av bidrag för organisationer med beviljat verksamhetsstöd

Den 3 oktober togs ett ordförandebeslut på att göra en extra utlysning av bidrag till organisationer med beviljat verksamhetsstöd. Tio ansökningar inkom och efter beredning är förslaget är att bevilja dessa ansökningar med totalt 2 595 000 kronor.

Beslut: Nämnden godkänner föreliggande förslag till fördelning av tillfälligt bidrag enligt en extra utlysning till organisationer med verksamhetsstöd.

Lista på beviljade bidrag

  • Skådebanan Jönköpings län: 173 000 kr
  • Kulturgatan Bodafors: 215 000 kr
  • Minopera: 280 000 kr
  • Jönköpings läns hemslöjdsförbund: 52 000 kr
  • Åsens by: 350 000 kr
  • Huskvarna Folkets Park: 570 000 kr
  • Kultivera: 295 000 kr
  • TEATERi: 150 000 kr
  • Österängens konsthall: 320 000 kr
  • Jonk! Scenkonst: 190 000 kr

Totalt: 2 595 000 kronor

Läs mer om fördelning av extra bidrag för kulturorganisationer

Samtliga handlingar

Följ den här länken för att ta del av samtliga handlingar till politiska möten