Regionfastigheter som arbetsplats

En kvinna med en ritning flankeras av två kvinnor och en man på trappan av ett hus.
Foto: Ulf Lindberg

Regionfastigheter har ett engagerande och inspirerande uppdrag. Det handlar om att i nära samarbete med kunderna skapa bra miljöer för Region Jönköpings läns medarbetare, patienter, elever och besökare.

 I uppdraget ligger att planera och genomföra både ny- och ombyggnader för mycket skiftande behov – sjukhus, skolor, folktandvård, vårdcentraler och administration med mera.

Lokalerna ska fylla sin uppgift, ha god standard och användas på bästa möjliga sätt. I uppdraget ligger också en effektiv förvaltning och drift av lokalerna för en god hållbarhet och få störningar.

Regionfastigheter ansvarar även för in- och uthyrning, försäljning, förvärv och rivning.

Här finns regionfastigheter

Regionfastigheter är ett område, inom Verksamhetsstöd och service, som stöttar verksamheter inom hela Region Jönköping län.

Inom regionfastigheter jobbar cirka 125 personer fördelade på

  • fastighetstekniska enheten
  • förvaltarenheten
  • projektenheten
  • utvecklingsenheten.

Den största yrkesgruppen består av fastighetstekniker.

Verksamheten är förlagd till exempel till Höglandssjukhuset i Eksjö, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping och Värnamo sjukhus. Ledning och medarbetare inom ekonomi, utveckling, projektledning och administration har sin bas i ett charmigt gammalt trähus med ett förflutet som kyrkobyggnad, på Ryhovsområdet i Jönköping.

Kompetens vi söker

Regionfastigheter behöver bland annat fastighetstekniker. 

Därför ska du jobba hos oss

Grönare miljöer, nya byggnader, fler enkelrum och toppmodern teknik. Det kommer att hända mycket på fastighetssidan i Region Jönköpings län de närmaste åren.  

Vill du vara med och bygga för framtidens vård? Skapa förutsättningar för en säker vård och en god arbetsmiljö? Anta utmaningen att jobba i en komplex miljö där livsviktig verksamhet ofta pågår sida vid sida med ett framväxande bygge? Då kan regionfastigheter vara helt rätt för dig.

Om du börjar hos oss bidrar du till regionfastigheters höga kompetens och gör oss  till en arbetsplats att vara stolt över.
 
Vi arbetar kontinuerligt med värderingar ökad delaktighet.
Vi hjälps åt så att alla känner till sina mål och övergripande målsättningar.

Så här arbetar vi

Regionfastigheter, arbetar på uppdrag av våra kunder – Region Jönköpings läns verksamheter.

Så utvecklar vi oss

Program för teknisk standard – PTS

Att bygga lokaler för sjukvård är ett komplicerat arbete. Som ett viktigt stöd i detta används ledningssystemet Program för Teknisk Standard, som hjälper användaren att redan från början få rätt kvalitet i programarbete, projektering, byggande och förvaltning.

Grunden till systemet har arbetats fram av regionfastigheter och är nu ett webbaserat system som används av många landsting och regioner i Sverige.

Samarbete med tekniska högskolor

Chalmers tekniska högskola i Göteborg Forskning har visat att vårdmiljön har stor betydelse för hur patienterna mår och hur snabbt de tillfrisknar. Regionfastigheter ingår därför i ett samarbete med Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, som hjälper till att utforma förslag på goda vårdmiljöer.

Tekniska högskolan i Jönköping  Regionfastigheter har även ett nära samarbete med Tekniska högskolan i Jönköping och bevakarforskningsrelaterade utvecklingsprojekt inom olika fackområden.

 

Övergripande om Verksamhetsstöd och service som arbetsplats